head2.png

Hľadanie riešení pri odstraňovaní diskriminácie a porušovania ľudských práv žien na trhu práce a v zdravotníctve: diskusiou, vzdelávaním a zvyšovaním povedomia o rodovej rovnosti

V období od januára do decembra 2017 realizujeme projekt Hľadanie riešení pri odstraňovaní diskriminácie a porušovania ľudských práv žien na trhu práce a v zdravotníctve: diskusiou, vzdelávaním a zvyšovaním povedomia o rodovej rovnosti, ktorý podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci programu Podpora rodovej rovnosti. Projekt vychádza z Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti v SR na roky 2014 – 2019 a Akčného plánu rodovej rovnosti v SR na roky 2014 – 2019, ktoré schválila vláda SR. Opiera sa aj o odporúčania kompetentných medzinárodných autorít, napr. Výboru OSN pre odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) a i.

Hlavný cieľ projektu:

Prispieť k znižovaniu horizontálnej a vertikálnej rodovej segregácie na trhu práce a k zvyšovaniu povedomia dotknutej verejnosti (odbornej i širokej laickej) a konkrétnych cieľových skupín v oblasti rodovej rovnosti, diskriminácie žien a násilia páchaného na ženách. Projekt zároveň prispeje ku skvalitneniu odborného i verejného diskurzu o príslušných témach, a tým aj k efektívnejšiemu uplatňovaniu verejných politík štátu, stratégií a akčných plánov vo vzťahu k problematike rodovej rovnosti schválených vládou SR.

Čiastkové ciele:

 • prispieť k systémovému a pro-aktívnemu uplatňovaniu rodovej rovnosti a nediskriminácie žien v činnosti verejných inštitúcií a verejnej správy na Slovensku a k zlepšeniu ich fungovania
 • prispieť k tvorbe a najmä správnej implementácii verejných politík v oblasti trhu práce a zamestnanosti a v oblasti zdravotníctva a pôrodnej starostlivosti
 • vytvoriť priestor pre získavanie skúseností, nových poznatkov a zručností verejnej správy a verejných inštitúcií a pre medzisektorovú spoluprácu
 • riešiť konkrétne prípady rodovej segregácie a porušovania zásady rovnakého zaobchádzania na trhu práce a popri praktickej ochrane dotknutých žien pred diskrimináciou tak napomôcť vytvoriť ďalšie precedentné súdne rozhodnutia
 • systematickým vzdelávaním študentov a študentiek právnických fakúlt prispieť k vytvoreniu a skvalitneniu právnických kapacít v oblasti implementácie zásady rovnakého zaobchádzania a princípov rodovej rovnosti pre oblasť trhu práce a zdravotnej starostlivosti
 • prispieť k napĺňaniu úloh verejnej správy a zodpovedných verejných inštitúcií v oblasti rodovej rovnosti a nediskriminácie žien
 • priniesť a sprístupniť konkrétne odborné poznatky v uvedenej oblasti
 • podporiť širšiu verejnú a odbornú diskusiu, prehĺbiť a posilniť verejný diskurz o problémoch rodovej rovnosti, nediskriminácie žien a porušovania ich ľudských práv
 • informovať o konkrétnych pozitívnych skúsenostiach a progresívnych trendoch v uplatňovaní rodovej rovnosti a nediskriminácie žien v iných európskych krajinách
 • informovať, šíriť osvetu a vzdelávať širokú verejnosť o problematike
 • prispieť k zvyšovaniu seriózneho a systematického záujmu médií o tematiku aj konkrétne problémy rodovej rovnosti a nediskriminácie žien

Cieľové skupiny:

Aktérky a aktéri pôsobiaci v:

 • oblasti trhu práce/zamestnávania: ženy – zamestnankyne alebo potenciálne zamestnankyne
 • oblasti zdravotníctva/pôrodnej starostlivosti: manažment zdravotníckych zariadení, pôrodníci, pôrodníčky a pôrodné asistentky, ženské a pacientske MVO, osoby z decíznej sféry
 • v štátnych orgánoch a verejnoprávnych inštitúciách na ochranu práv: napr. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, SNSĽP, verejná ochrankyňa práv a i.
 • vo vysokom školstve: študenti a študentky právnických fakúlt
 • mimovládnom sektore a akademických inštitúciách
 • médiách
 • širšia verejnosť

Aktivity:

Projektové aktivity budú realizované v troch hlavných sférach:

 • trh práce a oblasť zamestnanosti (poradenské aktivity)
 • zdravotníctvo a poskytovanie pôrodnej starostlivosti (strategické a výskumno-analytické aktivity)
 • oblasť práva a vysokého školstva (vzdelávacie aktivity, zvyšovanie povedomia)

Konkrétne:

 • právne poradenstvo ženám, diskriminovaným ich (potenciálnymi) zamestnávateľmi
 • diskusné fórum k násiliu na ženách pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti
 • workshopy pre študentov a študentky právnických fakúlt
 • vypracovanie informačných a vzdelávacích materiálov pre účastníčky a účastníkov podujatí
 • komunikácia s médiami a verejnosťou, informovanie a zvyšovanie povedomia širokej odbornej a občianskej verejnosti
 • elektronická spravodajkyňa na informovanie o aktivitách a výstupoch projektu a o problematike rodovej rovnosti a (ne)diskriminácie žien

 
Aktivity a činnosti rodovej rovnosti podľa § 9a zákona o dotáciách sa realizovali vďaka podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.