head3.png

Uplatňovanie práva na rovnosť na základe pohlavia a rodu v činnosti orgánov verejnej moci (vrátane súdov) a jeho premietnutie v práci médií

V roku 2014 (od 1. januára do 31. decembra) realizujeme projekt Uplatňovanie práva na rovnosť na základe pohlavia a rodu v činnosti orgánov verejnej moci (vrátane súdov) a jeho premietnutie v práci médií. Projekt podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci svojho dotačného programu Dotácie na podporu rodovej rovnosti. Projekt nadväzuje na úspešne realizované aktivity projektu Podpora presadzovania preventívnych opatrení pri uplatňovaní práva na rovnosť na základe pohlavia a rodu v praxi orgánov verejnej moci podporeného v r. 2013 MPSVaR SR, ktoré jasne ukázali nutnosť systematického vzdelávania a posilňovania orgánov verejnej správy v tejto oblasti.

Na Slovensku sa vo vzťahu k politikám v oblasti rodovej rovnosti a ľudských práv žien už urobili niektoré čiastkové kroky. Napríklad sa prijalo niekoľko strategických dokumentov, čiastočne sa zmapovali niektoré problémy a zozbierali niektoré čiastkové dáta, zriadili sa poradné orgány vlády (Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jej výbory vrátane Výboru pre rodovú rovnosť). V každodennom rozhodovaní a praxi orgánov verejnej moci vrátane súdov sa však stále neuplatňuje rodové hľadisko a nenapĺňajú sa požiadavky ľudských práv žien v pravom slova zmysle.

Dôvodom sú nedostatočné odborné a ľudské kapacity pre túto oblasť v rezortoch a celkovo v orgánoch verejnej moci, nedostatočný priestor pre prepojenia a sieťovanie medzi týmito orgánmi aj medzi nimi a verejnosťou (odbornou aj občianskou vrátane MVO) a zároveň nedostatok podpory a zdrojov pre relevantných aktérov pôsobiacich v orgánoch verejnej moci v oblasti informovanosti a vzdelávania. Problémom je aj nedostatočná informovanosť verejnosti o otázkach rodovej rovnosti a ľudských práv žien a o potrebe systémových a komplexných prístupov pri ich presadzovaní v podobe preventívnych verejných politík. Neexistuje ani adekvátna všeobecná alebo odborná verejná diskusia o týchto otázkach. Ak sa niektoré ich aspekty objavia v médiách, väčšinou ide iba o čiastkové spracovanie bez zarámcovania alebo komplexného uchopenia  problematiky ľudských práv žien a rodovej rovnosti, často dokonca manipulatívne podané a vytrhnuté z reálneho kontextu tejto problematiky. Mediálne spracovanie tohto problému poukazuje na jeho celkové nepochopenie a stále silne pretrvávajúce (rodové) stereotypy vo vedomí spoločnosti aj jednotlivých ľudí.

Uvedené konkrétne problémy poukazujú na skutočnosť, že diskriminácia na základe pohlavia a rodu a porušovanie ľudských práv žien sú síce právnym systémom SR formálne zakázané, no v praxi sa stále dejú. Pritom povinnosť, a tým aj zodpovednosť aktívne chrániť a presadzovať jednotlivé ľudské práva, vrátane práva na (rodovú) rovnosť a rovné zaobchádzanie, má práve štát, t. j. všetky jeho orgány a inštitúcie ústredné orgány štátnej správy, orgány miestnej štátnej správy, orgány miestnej samosprávy, rozpočtové a príspevkové organizácie, verejné inštitúcie a pod. Štát má zabezpečiť, aby „nebola žiadna diskriminácia“ (II. časť Všeobecného odporúčania č. 16 Výboru pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva, antidiskriminačné smernice EÚ), a to nielen formálne, ale aj fakticky. Na to však nestačí iba uviesť príslušné formulácie v zákonoch a ďalších právnych predpisoch a vytvoriť niekoľko inštitúcií, ktoré majú dohliadať na ich dodržiavanie a sankcionovať ich porušenie. Tieto inštitúcie totiž väčšinou reagujú len na podnety osôb, ktorým sa diskriminácia, resp. iné porušenie práv už udiali, a v podstate nemôžu tomuto porušovaniu predísť.
 

Hlavný cieľ projektu:

Prispieť k eliminácii popísaných bariér pre tvorbu verejných politík v oblasti rodovej rovnosti a ľudských práv žien, a tak prispieť k lepšej a udržateľnejšej implementácii požiadaviek kladených na uplatňovanie rodovej rovnosti a ľudských práv žien v praxi. Zvyšovať citlivosť spoločnosti, rozširovať právne povedomie a otvárať priestor pre diskusiu na uvedené témy.

Čiastkové ciele:

  • Spracovať databázu dôležitých súdnych rozhodnutí v prípadoch diskriminácie a prostredníctvom špecializovaného webového portálu www.diskriminacia.sk ju sprístupniť odbornej i širšej občianskej verejnosti.
  • Prispieť k zvýšeniu informovanosti a systematizácii poznatkov o prevencii diskriminácie a porušovaní ľudských práv žien a o požiadavkách na implementáciu princípov rodovej rovnosti a tvorbu verejných politík

Cieľové skupiny:

  • tvorcovia a tvorkyne legislatívy a verejných politík, zodpovední/-é za presadzovanie rodovej rovnosti a ľudských práv žien v SR
  • zástupkyne a zástupcovia odbornej verejnosti
  • žurnalistická obec
  • široká verejnosť

Aktivity:

 
Aktivity a činnosti rodovej rovnosti podľa § 9a zákona o dotáciách sa realizovali vďaka podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.