head6.png

Na ceste k rodovej rovnosti na trhu práce a v zdravotníctve

V období od januára do decembra 2018 realizujeme projekt Na ceste k rodovej rovnosti na trhu práce a v zdravotníctve (právna pomoc ženám, odborná verejná diskusia, zvyšovanie odbornej kapacity a rodové vzdelávanie), ktorý podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci programu Podpora rodovej rovnosti. Projekt priamo nadväzuje na naše aktivity realizované v predchádzajúcom obodobí. Prispieva k skvalitneniu odborného i verejného diskurzu vo vzťahu k problematike rodovej rovnosti a tým aj k efektívnejšiemu uplatňovaniu verejných politík štátu, stratégií a akčných plánov vlády SR v tejto oblasti.

Projekt vychádza z Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti v SR na roky 2014 – 2019 a Akčného plánu rodovej rovnosti v SR na roky 2014 – 2019, ktoré schválila vláda SR. Opiera sa aj o odporúčania kompetentných medzinárodných autorít, napr. Výboru OSN pre odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) a i.

Hlavný cieľ projektu:

Prispieť k znižovaniu horizontálnej a vertikálnej rodovej segregácie na trhu práce a k zvyšovaniu povedomia verejnosti (odbornej i širokej laickej) a konkrétnych cieľových skupín v oblasti rodovej rovnosti, diskriminácie žien a násilia páchaného na ženách vo vybraných oblastiach pôsobnosti antidiskriminačnej legislatívy – trh práce, zdravotníctvo, školstvo. Zároveň tak prispieť k premietnutiu strategických a koncepčných dokumentov prijatých vládou SR v oblasti rodovej rovnosti do praxe.

Čiastkové ciele:

 • prispieť k tvorbe a najmä správnej implementácii verejných politík v oblasti trhu práce a zamestnanosti (s cieľom postupne odstraňovať segregáciu žien na trhu práce) a v oblasti zdravotníctva a pôrodnej starostlivosti (s cieľom napĺňať ľudské práva žien)
 • prispieť k systémovému a proaktívnemu uplatňovaniu rodovej rovnosti a nediskriminácie žien v činnosti verejných inštitúcií a verejnej správy na Slovensku a k zlepšeniu ich fungovania
 • podporiť odbornú a širšiu verejnú diskusiu o predmetnej problematike, prehĺbiť a kvalitatívne posilniť prebiehajúci verejný diskurz o problémoch rodovej rovnosti, nediskriminácie žien a porušovania ich ľudských práv
 • prispieť k riešeniu konkrétnych prípadov porušovania zásady rovnakého zaobchádzania na trhu práce z dôvodu pohlavia a/alebo rodu (rodová segregácia, rodový mzdový rozdiel) a popri praktickej ochrane dotknutých žien pred diskrimináciou tak napomôcť vytvoriť ďalšie precedentné súdne rozhodnutia
 • prispieť k vytvoreniu a skvalitneniu existujúceho odborného ľudského potenciálu a právnických kapacít v oblasti implementácie zásady rovnakého zaobchádzania a princípov rodovej rovnosti, a to zvyšovaním povedomia a systematickým vzdelávaním študentov a študentiek právnických fakúlt
 • prispieť k napĺňaniu úloh verejnej správy a zodpovedných verejných inštitúcií, zakotvených o. i. aj vo vládnom programe a ďalších zásadných strategických a koncepčných dokumentoch vlády SR a relevantných medzinárodných a európskych inštitúcií
 • priniesť konkrétne odborné poznatky v predmetnej oblasti (domáce aj zahraničné) a sprístupniť ich verejnej správe a širokej odbornej a občianskej verejnosti
 • informovať, šíriť osvetu a vzdelávať širokú občiansku verejnosť o predmetnej problematike prostredníctvom médií
 • prispieť k zvyšovaniu seriózneho a systematického záujmu médií o tematiku aj konkrétne problémy rodovej rovnosti a nediskriminácie žien vo vyššie uvedených oblastiach

Cieľové skupiny:

Aktérky a aktéri pôsobiaci v:

 • oblasti trhu práce/zamestnávania: ženy – zamestnankyne alebo potenciálne zamestnankyne
 • oblasti zdravotníctva/pôrodnej starostlivosti: manažment zdravotníckych zariadení, pôrodníci, pôrodníčky a pôrodné asistentky, ženské a pacientske MVO, osoby z decíznej sféry
 • štátnych orgánoch a verejnoprávnych inštitúciách na ochranu práv (napr. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, SNSĽP, verejná ochrankyňa práv a i.)
 • akademickej sfére: odborníčky a odborníci z oblasti sociológie, psychológie, antropológie, práva, a iných spoločenskovedných disciplín, a vo vysokom školstve: študenti a študentky právnických fakúlt
 • mimovládnom sektore a akademických inštitúciách
 • médiách
 • širšia verejnosť

Aktivity:

Projektové aktivity sú špecificky zamerané a realizujeme ich v troch hlavných sférach:

 • trh práce a oblasť zamestnanosti
 • zdravotníctvo a poskytovanie pôrodnej starostlivosti
 • právo a vysoké školstvo

Konkrétne:

 • právne poradenstvo ženám, diskriminovaným ich (potenciálnymi) zamestnávateľmi
 • odborná verejná diskusia o porušovaní ľudských práv žien a násilí na ženách pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti
 • workshopy pre študentov a študentky právnickej fakulty v Trnave
 • vypracovanie a uverejnenie podkladových informačných a vzdelávacích materiálov
 • komunikácia s médiami a verejnosťou, informovanie a zvyšovanie povedomia širokej odbornej a občianskej verejnosti

 

Aktivity a činnosti rodovej rovnosti podľa § 9a zákona o dotáciách sa realizovali vďaka podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.