head2.png

Rodová rovnosť na trhu práce – zvyšovanie povedomia verejnosti a tvorba verejných politík v partnerskej spolupráci s verejnou správou

V období od januára do decembra 2016 realizujeme projekt Rodová rovnosť na trhu práce – zvyšovanie povedomia verejnosti a tvorba verejných politík v partnerskej spolupráci s verejnou správou, ktorý podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci programu Podpora rodovej rovnosti. Projekt vychádza z Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti v SR na roky 2014 – 2019 a Akčného plánu rodovej rovnosti v SR na roky 2014 – 2019, ktoré schválila vláda SR. Opiera sa aj o odporúčania kompetentných medzinárodných autorít, napr. Výboru OSN pre odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) a i.

Hlavný cieľ projektu:

Prispieť k efektívnemu nastaveniu a uplatňovaniu politík a stratégií verejnej správy na Slovensku vo vzťahu k problematike rodovej rovnosti a k zvyšovaniu povedomia dotknutej verejnosti v tejto oblasti. Projekt sa prioritne orientuje na uplatňovanie rodovej rovnosti a nediskrimináciu žien v oblasti trhu práce a zamestnanosti, na všetkých úrovniach pôsobnosti verejnej správy a v rámci pôsobnosti relevantnej legislatívy, najmä antidiskriminačného zákona. Niektoré aktivity projektu sa zameriavajú na priame informovanie širokej odbornej a občianskej verejnosti a zvyšovanie jej povedomia o problematike. Projekt tak prispieva k premietnutiu strategických a koncepčných dokumentov v oblasti rodovej rovnosti do praxe.

Čiastkové ciele:

 • prispieť k tvorbe verejných politík v oblasti  trhu práce a zamestnanosti, s cieľom postupne odstraňovať segregáciu žien na trhu práce a koncepčne a systematicky reflektovať princípy rodovej rovnosti a nediskriminácie žien
 • prispieť k napĺňaniu úloh verejnej správy a zodpovedných verejných inštitúcií v oblasti rodovej rovnosti a nediskriminácie žien
 • prispieť k systémovému a pro-aktívnemu uplatňovaniu rodovej rovnosti a nediskriminácie žien v činnosti verejnej správy a verejných inštitúcií na Slovensku a k zlepšeniu ich fungovania
 • priniesť a sprístupniť konkrétne odborné poznatky v uvedenej oblasti
 • informovať o konkrétnych pozitívnych skúsenostiach a progresívnych trendoch v uplatňovaní rodovej rovnosti  a nediskriminácie žien v iných európskych krajinách
 • diskutovať s predstaviteľmi a predstaviteľkami verejnej správy a verejných inštitúcií, vytvoriť priestor pre medzisektorovú spoluprácu a získavanie skúseností, inšpirovať a posilňovať ich
 • informovať, šíriť osvetu a vzdelávať širokú verejnosť o problematike
 • podporiť širšiu verejnú a odbornú diskusiu, prehĺbiť a posilniť verejný diskurz o problémoch rodovej rovnosti, nediskriminácie žien a porušovania ich ľudských práv
 • prispieť k zvyšovaniu seriózneho a systematického záujmu médií o tematiku aj konkrétne problémy rodovej rovnosti a nediskriminácie žien

Cieľové skupiny:

Aktérky a aktéri pôsobiaci v:

 • oblasti trhu práce/zamestnávania
 • samospráve a štátnej správe
 • inšpekcii práce
 • verejných inštitúciách (napr. SNSĽP, verejná ochrankyňa práv, Centrum právneho poradenstva, Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím a i.)
 • mimovládnom sektore a akademických inštitúciách
 • médiách
 • širšia verejnosť

Aktivity:

 • panelová diskusia o rodovej rovnosti a nediskriminácii žien na trhu práce
 • dva pracovné workshopy pre vybrané cieľové skupiny v oblasti trhu práce a zamestnanosti
 • vypracovanie informačných a vzdelávacích materiálov pre účastníčky a účastníkov podujatí, prezentácie a mediálne výstupy
 • elektronický spravodajca na informovanie o aktivitách a výstupoch projektu a o problematike rodovej rovnosti a (ne)diskriminácie žien
 • komunikácia s médiami a verejnosťou, informovanie a zvyšovanie povedomia širokej odbornej a občianskej verejnosti

 
Aktivity a činnosti rodovej rovnosti podľa § 9a zákona o dotáciách sa realizovali vďaka podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.