head5.png

Zlepšenie uplatňovania ľudských práv a slobôd vo fungovaní a práci verejných inštitúcií a verejnej správy

V období od januára do decembra 2018 realizujeme projekt Zlepšenie uplatňovania ľudských práv a slobôd vo fungovaní a práci verejných inštitúcií a verejnej správy prostredníctvom medzisektorovej spolupráce, vzdelávania a poradenskej činnosti. Projekt podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci výzvy zameranej na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Projektové aktivity napĺňajú tieto priority vlády SR tak, ako sú definované v aktuálnych akčných plánoch a Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv SR.

Na Slovensku už pomerne dlho existuje antidiskriminačná legislatíva. Problémom však je jej nedodržiavanie v praxi a nepripravenosť inštitúcií a ľudí, ktorí ju majú implementovať. Jednou z príčin tohto stavu je nedostatočné vzdelávanie budúcich právnikov a právničiek v tejto oblasti. Realizáciou projektu preto chceme naďalej prispievať k systémovým zmenám a poskytovať právnu pomoc a poradenstvo v oblasti diskriminácie.

Poskytovaním právneho poradenstva a bezplatnej právnej pomoci vo vybraných prípadoch diskriminácie/porušovania zásady rovnakého zaobchádzania prispievame k posilneniu efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd a k podpore aktívnej občianskej spoločnosti. Prostredníctvom svojich webových stránok a aktívnej práce s médiami pomáhame zvyšovať informovanosť verejnosti a verejných inštitúcií v oblasti poznania svojich práv a zodpovedností.

Ciele projektu:

Dôsledné presadzovanie ľudských práv do života celej spoločnosti, ktoré je prevenciou proti všetkým formám diskriminácie, radikalizmu a extrémizmu – tie predstavujú stupňujúce sa porušovanie ľudských práv, najmä dôstojnosti, slobody a rovnosti. Poskytovanie právneho poradenstva a právnej pomoci vo vybraných prípadoch diskriminácie. Posilnenie informovanosti verejnosti v tejto oblasti.

Cieľové skupiny:

 • študenti a študentky
 • osoby v pedagogických profesiách
 • osoby v právnických profesiách
 • štátne a verejné inštitúcie
 • Zbor väzenskej a justičnej stráže SR
 • médiá
 • verejnosť

Aktivity:

 • právne poradenstvo a bezplatná právna pomoc poskytovaná diskriminovaným osobám
 • práca interdisciplinárneho expertného tímu na koncepčnej príprave aktivít projektu, ich koordinácii, organizácii a realizácii
 • príprava podkladových materiálov pre aktivity projektu, mediálne výstupy
 • komunikácia s médiami a verejnosťou, informovanie a zvyšovanie povedomia širokej odbornej a občianskej verejnosti

 

MS_logo