head2.png

Berme vážne potreby žien pri pôrodoch! Spoločne presadzujme ľudské práva žien vo verejných politikách v oblasti zdravia

V období od mája 2019 do decembra 2021 realizujeme projekt Berme vážne potreby žien pri pôrodoch! Spoločne presadzujme ľudské práva žien vo verejných politikách v oblasti zdravia, v spolupráci s partnerskými organizáciami Faculty of Health Science, Oslo Metropolitan University (OsloMet) a združením Ženské kruhy. Projekt podporili krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru – Island, Lichtenštajnsko a Nórsko prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP 2014-2021 v rámci programu Active Citizens Fund (ACF) – Slovakia, zameraného na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku, v téme Obhajoba verejných záujmov.

Zdravotná starostlivosť pri pôrode je verejným záujmom, a teda vecou všetkých. Štát a všetky jeho orgány a inštitúcie v najširšom slova zmysle majú nielen povinnosť nezasahovať do jednotlivých práv, ale aj povinnosť jednotlivé práva aktívne chrániť a presadzovať. Ľudské práva žien vrátane reprodukčných práv sú však oblasťou, kde vnútroštátne predpisy a prax nenapĺňajú požiadavky kladené medzinárodnými predpismi, ktorými je SR viazaná.

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri pôrode na Slovensku sa systematicky porušujú ľudské práva žien. Toto porušovanie však štát, ďalšie orgány s právomocami (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, VÚC a pod.) ani zdravotnícky personál dostatočne nerozoznávajú. Naopak, normalizujú ho a ospravedlňujú, dokonca nezriedka ho vnímajú ako žiaduce a prospešné. Okrem skúseností mnohých žien to dokazuje kvalitatívny výskum a monitoring pôrodníc, ktorý sme realizovali v rámci projektu Advokačné aktivity zamerané na zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR. Ako príklad možno uviesť praktiky, ktoré nemajú oporu v medicíne založenej na dôkazoch, ale vychádzajú zo zvykov a tradícií na jednotlivých pôrodníckych pracoviskách (tlačenie na brucho a pod.).

Pri pôrodoch masívne dochádza k nedôstojnému, nerešpektujúcemu až násilníckemu zaobchádzaniu so ženami napr. nerešpektovaním priania žien na výber polohy, v ktorej chcú rodiť, fyzickým týraním, priväzovaním nôh a hrubým nerešpektovaním ich súkromia. Dochádza aj k diskriminácii špecifických skupín pacientok (napr. rómskych žien alebo veľmi mladých žien). Výskyt takého správania pri pôrodoch je veľmi častý a porušuje celé spektrum základných práv žien – napr. právo na ľudskú dôstojnosť, právo na súkromie, právo na informácie, právo na zdravotnú starostlivosť, právo nebyť predmetom krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania, právo na osobnú integritu a autonómiu a i. To všetko má obrovský dosah na životy žien a spôsobuje napr. celoživotné traumy podobné posttraumatickej stresovej poruche.

Tento problém nie je dostatočne právne ani legislatívne pokrytý a jeho riešenie sa doposiaľ nepremietlo do tvorby verejných politík. Umocňuje ho nedostatočná citlivosť verejnosti na tieto témy a slabá informovanosť o potrebe systémových a komplexných prístupov pri presadzovaní verejných politík. Týka sa to veľkej väčšiny odbornej obce a médií, verejnej správy aj súkromného sektora. Absentuje systematický zber dát, ich analýza a implementácia zistení do praxe. Verejné politiky nie sú prijímané a implementované koncepčne a systémovo, za účasti všetkých relevantných orgánov verejnej moci, verejných inštitúcií a občianskej verejnosti, ani nie sú podložené kvalitnými argumentmi a dátami.

Projektom sa snažíme aktívne pristúpiť k tvorbe verejných politík v oblasti zdravia a prispieť tak k lepšej a hlavne udržateľnej implementácii ľudských práv žien v praxi a uplatňovaniu rodovej rovnosti. Kombinujeme pritom viaceré prístupy a nástroje s dôrazom na participáciu cieľových skupín (s ich súčasným scitlivením a posilnením v oblasti ľudských práv žien a dobrej praxe pri pôrode). Špeciálne sa zameriavame na posilnenie postavenia pôrodných asistentiek, ktorých kľúčová úloha v zdravotníckom systéme v SR je často podceňovaná a zneviditeľňovaná.

Ciele:

V spolupráci s partnerskými organizáciami z Nórska a Slovenska zrealizujeme výskum a zopakujeme monitoring dodržiavania ľudských práv žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti. Zistenia z výskumu a monitoringu použijeme na tvorbu silných argumentov, ktoré povedú k návrhom riešení a verejných politík. V spolupráci s médiami budeme ovplyvňovať verejný diskurz a vytvárať tlak na inštitúcie s právomocami. K nemu prispeje aj sieťovanie a vytváranie partnerstiev v rámci projektu.

Cieľové skupiny:

 • ženy s pôrodnou skúsenosťou
 • zamestnanci a zamestnankyne verejnej správy
 • odborná verejnosť, profesijné združenia
 • nemocnice s pôrodnicou
 • kompetentné organizácie a inštitúcie
 • iniciatívy a aktívni jednotlivci
 • médiá
 • verejnosť

Aktivity:

 • monitoring a výskum – zber a analýza dát
 • prezentácia a publikácia zistení z monitoringu a výskumu
 • medzinárodná konferencia
 • facilitované diskusie s expertnými prezentáciami
 • advokačné aktivity
 • sieťovanie organizácií a iniciatív
 • šírenie informácií a zvyšovanie povedomia verejnosti (médiá)

Prínos projektu:

Projekt nadväzuje na naše doterajšie aktivity a ich výsledky, ktorými sme už ovplyvnili verejný diskurz a vytvorili občiansky tlak na príslušné orgány verejnej moci a verejné inštitúcie. Jeho aktivity budú ďalej systematicky posilňovať tento tlak. Výsledné informácie a materiály budú publikované na našich webových stránkach a tým trvalo dostupné verejnosti (aj po ukončení projektu). V rámci projektu vznikne nový nástroj (dotazník), ktorý môžu priamo a dlhodobo používať príslušné orgány a inštitúcie na rôznych úrovniach, ako aj ženy a rôzne občianske iniciatívy. Realizovanými projektovými aktivitami sa bude vytvárať tlak na verejné politiky a stratégie. Zároveň nimi budú vzdelávaní a informovaní ľudia v neformálnych občianskych skupinách a iniciatívach.

 
Projekt Berme vážne potreby žien pri pôrodoch! Spoločne presadzujme ľudské práva žien vo verejných politikách v oblasti zdravia je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

 
ACF_logo_black_w