head6.png

Posilnime sa v presadzovaní práv žien pri pôrode

Od augusta do decembra 2019 realizujeme projekt Posilnime sa v presadzovaní práv žien pri pôrode, ktorý podporila Nadácia Volkswagen v rámci programu Projekty zamestnancov. Nadväzuje na náš predošlý projekt z roku 2018, v rámci ktorého sme pripravili workshop v Bratislave so zameraním na vzdelávanie o právach žien pri pôrode.

Skúsenosti z minulého projektu ukazujú, že samotná vedomosť o ľudských právach žien pri pôrodoch nepostačuje na ich dodržiavanie. Je preto potrebné pripraviť ženy na to, ako majú svoje práva pri pôrode presadzovať. Posilnením asertívnych spôsobilostí aktívnych žien spolu s ich právnym vedomím sa zvyšuje ich potenciál vyvinúť tlak na zodpovedné osoby a zdravotnícky personál, aby rešpektovali práva žien. Zároveň to povzbudí aj ďalšie (rodiace) ženy, aby svoje práva viac uplatňovali.

Cieľovou skupinou budú predovšetkým ženy, ktoré pôsobia v komunitách a (budúce) rodičky. Okrem informovania o právach žien sa sústredíme najmä na spôsoby, ako ich presadzovať. Aktivity budú zamerané na rozvoj asertívnych spôsobilostí žien. Podujatie posilní skupinu aktívnych žien v prešovskom (prípadne i košickom) regióne a pripraví ich na presadzovanie pozitívnych zmien v pôrodnej starostlivosti. Za týmto účelom bude aktivistkám poskytnutá samostatná konzultácia k príprave stratégie, ktorá im pomôže nastaviť sled strategických krokov s dlhodobým cieľom presadzovať zmeny.

Hlavný cieľ projektu:

Poskytnúť ženám pôsobiacim v komunitách interaktívne a participatívne vzdelávanie zamerané na asertívne presadzovanie práv žien pri pôrodoch, rozvíjať ich asertívne spôsobilosti a súčasne posilniť ich právne vedomie. Podporiť tým sebavedomie žien pri vytváraní sústredeného tlaku na zodpovedných.

Cieľová skupina:

  • ženy v komunitách s dosahom na znevýhodnené ženy

Aktivita:

  • workshop v Prešove zameraný na vzdelávanie, výmenu skúseností, posilnenie právneho vedomia a asertívnych spôsobilostí žien pôsobiacich v komunitách i zdravotníckych zariadeniach a (budúcich) rodičiek

 
Nad_vW_logo-3D_2016_R_v01_sni_202x53