head2.png

Vzdelávanie sudcov a sudkýň a iných profesií verejného sektora zamerané na zvýšenie odborných kompetencií pri aplikácii a implementácii antidiskriminačného zákona

Od januára do decembra 2020 realizujeme projekt Vzdelávanie sudcov a sudkýň a iných profesií verejného sektora zamerané na zvýšenie odborných kompetencií pri aplikácii a implementácii antidiskriminačného zákona. Nadväzuje na projekt zameraný na odborné posilnenie právnických profesií, ktorý sme realizovali v minulom roku. Podporilo ho Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci výzvy zameranej na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Zásada rovnakého zaobchádzania (ZRZ) a ďalšie ľudské práva môžu byť efektívne napĺňané iba vtedy, ak si orgány a inštitúcie zodpovedné za ich implementáciu a aplikáciu plnia tieto úlohy. Uplatňovanie a vymáhanie práv je oslabené aj vtedy, ak dotknuté osoby dostatočne nepoznajú potrebné nástroje. Projekt sa snaží relevantným vzdelávaním posilniť inštitúcie so zodpovednosťami pri napĺňaní ZRZ. Zároveň zvyšuje informovanosť verejnosti o prostriedkoch právnej ochrany v prípadoch porušovania práv pri diskriminácii.

Súdy sú jediné orgány, ktoré v SR rozhodujú antidiskriminačné spory. Vzdelávanie sudcov a sudkýň je preto nielen efektívnym, ale aj udržateľným nástrojom aplikácie antidiskriminačného zákona a celkovo presadzovania ZRZ v širšom meradle.

Ťažiskom projektu sú online vzdelávacie podujatia pre sudcov a sudkyne zamerané na odborné vzdelávanie o aplikácii a implementácii antidiskriminačného zákona v konaniach vedených pred súdmi v SR. V rámci projektu spracujeme a sprístupníme relevantné súdne rozhodnutia o diskriminácii. Keďže právo na rovnosť sa uplatňuje v spojení s ďalšími právami, projekt sa de facto zameriava aj na ochranu ďalších práv – napr. na prácu, vzdelanie či zdravie.

Vzdelávacie podujatia budú okrem výkladu a prezentácií využívať prvky interaktívneho a participatívneho učenia (napr. riešenie modelových prípadov). Vzdelávacie podujatia umožnia aj výmenu skúseností a kladenie otázok z aktuálnej aplikačnej praxe. V rámci vzdelávania budeme klásť dôraz aj na iné ako právne roviny problematiky (napr. psychologické, sociálne).

Hlavný cieľ projektu:

Odborne posilniť sudcov a sudkyne vzdelávacími aktivitami zameranými na aplikáciu a implementáciu antidiskriminačného zákona.

Čiastkové ciele:

 • posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd
 • podpora uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania
 • podpora vzdelávania a školenia
 • zvyšovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie profesijných skupín
 • analytická, expertná a edičná činnosť
 • podpora spolupráce a partnerstva organizácií a inštitúcií činných v oblasti ľudských práv a slobôd
 • zaobstaranie publikácií, učebných materiálov a pomôcok v oblasti ľudských práv a slobôd

Cieľové skupiny:

 • sudcovia a sudkyne, vyšší súdni úradníci a úradníčky
 • osoby s právnymi profesiami
 • médiá
 • verejnosť

Aktivity:

 • vzdelávacie online podujatia pre sudcov a sudkyne a vyšších súdnych úradníkov a úradníčky, najmä z okresných a krajských súdov
 • vzdelávacie online podujatie pre osoby z viacerých právnických profesií spolupracujúcich s ústavným súdom
 • spracovanie vybraných súdnych rozhodnutí súdov SR, Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie týkajúcich sa ZRZ
 • práca interdisciplinárneho expertného tímu na koncepčnej príprave aktivít projektu, ich koordinácii, organizácii a realizácii
 • príprava podkladových a vzdelávacích materiálov pre aktivity projektu
 • komunikácia s médiami a verejnosťou

 

MS_logo