head4.png

Moje práva – môj pôrod

Od apríla do decembra 2020 realizujeme projekt Moje práva – môj pôrod, ktorý podporila Nadácia Volkswagen prostredníctvom programu Projekty zamestnancov. Projekt je zameraný na zvyšovanie právneho vedomia žien v komunitách a rozvíjanie ich kompetencií potrebných pri presadzovaní ľudských práv žien pri pôrodoch. Nadväzuje na dva naše predošlé projekty z rokov 2018 a 2019, pri ktorých sme pripravili workshop v Bratislave a dve podujatia v Prešove zamerané na posilňovanie a vzdelávanie žien o ich právach pri pôrode.

Vzdelávacie aktivity v roku 2019 sme realizovali pre iniciatívnu skupinu žien pôsobiacich v komunitách v prešovskom kraji. Keďže porušovanie ľudských práv žien pri pôrodoch pretrváva, tieto ženy chcú zvýšiť svoje právne vedomie a rozvíjať kompetencie potrebné pri presadzovaní ľudských práv, aby posilnili nielen seba, ale aj iné ženy. V rámci projektu preto realizujeme online podujatia s aktívnymi ženami z Prešova – pracovné stretnutia a workshop, ktorý bude zameraný na konkrétne práva a ich praktické presadzovanie (sťažností, podania a i.). Súčasťou bude aj tréning v komunikácii s verejnými inštitúciami, k čomu im poskytneme aj skupinovú konzultáciu.

Zvyšovanie právneho vedomia a rozvíjanie komunikačných spôsobilostí má zmysel najmä vtedy, ak je opakované a interaktívne (s použitím modelových situácií), a tiež ak naň nadväzujú praktické skúsenosti s uplatňovaním práv. Skupina aktívnych žien, ktorá prešla prvým tréningom v predošlom projekte, si v spolupráci s naším združením zadefinovala svoje potreby ďalšieho vzdelávania so zameraním na ľudské práva žien s cieľom pripraviť sa na ich účinné presadzovanie pri pôrodoch.

Ciele projektu:

Vzdelávacie ciele projektu sú zadefinované širšie: nielen na rozšírenie vedomostí žien o právach, ale aj o procesoch, ako dosiahnuť ich dodržiavanie a o opatreniach na prevenciu ich porušovania. Sústredíme sa na občianske kompetencie, ktoré sú dobrou prípravou na komunikáciu s verejnými inštitúciami. Obsahové zameranie poskytovaného vzdelávania a konzultácií je blízke reálnym situáciám, ktoré môžu ženy zažiť pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti.

Cieľová skupina:

  • ženy v komunitách s dosahom na znevýhodnené ženy

Aktivity:

  • pracovné stretnutie konzultačno-vzdelávacieho charakteru pre iniciatívnu skupinu žien pôsobiacich v prešovskom kraji, zamerané na možnosti praktického presadzovania práv žien pri pôrodoch
  • workshop pre ženy z Prešova a okolia zameraný na ďalšie rozšírenie vedomostí žien o právach aj o procesoch smerujúcich k ich praktickému dosiahnutiu, výmenu skúseností, posilnenie občianskych kompetencií a komunikačných spôsobilostí žien

 
Nad_vW_logo-3D_2016_R_v01_sni_202x53