head1.png

Posilňovaním kľúčových inštitúcií, vzdelávaním a zvyšovaním informovanosti k udržateľnému presadzovaniu nediskriminácie a rodovej rovnosti

V období od januára 2022 do marca 2023 realizujeme projekt Posilňovaním kľúčových inštitúcií, vzdelávaním a zvyšovaním informovanosti k udržateľnému presadzovaniu nediskriminácie a rodovej rovnosti. Projekt podporili krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru – Island, Lichtenštajnsko a Nórsko prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP 2014-2021 v rámci programu Active Citizens Fund (ACF) – Slovakia (Fond pre aktívne občianstvo), zameraného na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku, v téme Ľudské práva.

Hoci antidiskriminačný zákon je účinný už viac ako 16 rokov, stále sa nedostal do každodennej praxe. Príčinami sú napr. nedostatočná pripravenosť súdov rozhodovať antidiskriminačné spory, dlhodobé deficity na strane zodpovedných inštitúcií, nedostatočné vzdelávanie súčasných i budúcich profesií či slabá informovanosť verejnosti. Projekt sa snaží zmierniť tieto deficity vzdelávaním kľúčových aktérov i širokej verejnosti, poskytovaním konzultácií SNSĽP, ale aj osvetovými a informačnými aktivitami.

Cieľ projektu:

Projekt sa snaží o systémové, strategické, efektívne, udržateľné a komplementárne aktivity, realizované „zhora“ aj „zdola“, ktoré budú mať potenciál:

 • zlepšiť situáciu v oblasti diskriminácie rôznych jednotlivcov a skupín,
 • etablovať antidiskriminačné, rodovo citlivé a celkovo ľudskoprávne know-how v kľúčových inštitúciách,
 • informovať verejnosť a posilňovať ju v schopnosti rozpoznávať diskrimináciu a adekvátne na ňu reagovať,
 • zvýšiť ponuku a dostupnosť kvalitných, aktuálnych a zrozumiteľných informácii týkajúcich sa (ne)diskriminácie a rodovej rovnosti.

Prvou líniou aktivít budú odborné vzdelávacie podujatia v oblasti antidiskriminačného práva a rodovej rovnosti pre vybrané súdy SR. Odborné vzdelávacie podujatia budeme realizovať aj pre Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) – špecializovanú inštitúciu s osobitnými zodpovednosťami v oblasti antidiskriminácie (tzv. equality body) a ľudských práv. V rámci projektu pre túto inštitúciu pripravíme aj odborné strategické konzultácie smerom k lepšiemu programovému napĺňaniu jej zákonných povinností v uvedených oblastiach (vrátane oblasti rodovej rovnosti) – napr. pri realizácii vzdelávania, strategického vedenia súdnych sporov a poskytovania právnej pomoci, miestnych zisťovaní, realizácie monitoringu a výskumov a pod.

Odborné ľudskoprávne vzdelávanie zorganizujeme aj pre ďalšie skupiny, ktoré môžu systémovo pozitívne ovplyvňovať stav nediskriminácie a rodovej rovnosti, resp. poznania a vzdelávania o nich, konkrétne pre právnické fakulty (vzdelávanie bude realizované v spolupráci s Právnickou fakultou v Trnave), pedagogické fakulty a iné fakulty spoločenského zamerania, ale aj pre širšiu odbornú verejnosť (napr. orgány štátnej správy a samosprávy, verejné inštitúcie, zdravotnícke alebo sociálne zariadenia, MVO a pod.). Pre širšiu odbornú verejnosť pripravíme webinár.

Všetky uvedené podujatia budú realizované metódami interaktívneho a participatívneho učenia a budú zamerané nielen na osvojovanie si poznatkov o tom, čo je diskriminácia a rodová rovnosť, aké formy diskriminácie existujú, na aké prostredia sa zákaz diskriminácie vzťahuje, ako je možné jej predchádzať či na ňu reagovať, ako správne aplikovať ustanovenia antidiskriminačného zákona a pod., ale aj na scitlivovanie účastníkov a účastníčok na rodové témy, inakosť či na potreby marginalizovaných jednotlivcov a skupín.

Súčasťou projektu sú dve kampane, ktoré majú za cieľ zvýšiť povedomie v oblasti ľudských práv a rovnakého zaobchádzania, rodovej rovnosti a ľudských práv žien. Viacero realizovaných aktivít bude zvyšovať informovanosť širokej verejnosti a jej citlivosť na otázky diskriminácie, situácie marginalizovaných komunít či rodovej nerovnosti. Pripravíme 4 podcasty k rôznym témam diskriminácie a rodovej rovnosti, ktorým sa ODZ hĺbkovo venuje – napr. k antidiskriminačnému zákonu a možnostiam poskytovanej ochrany, k aktuálnym udalostiam, napr. pri zmene legislatívy, k témam rodovej rovnosti, napr. diskriminácie žien na trhu práce či násilia na ženách pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti a pod. Pre širokú verejnosť pripravíme aj webinár. Podcasty spolu s ďalšími informačnými a inými materiálmi pre širokú aj odbornú verejnosť, zverejníme prostredníctvom špecializovaného portálu Diskriminacia.sk.

Cieľové skupiny:

 • sudkyne a sudcovia
 • odborné zamestnankyne a zamestnanci SNSĽP
 • štátne vzdelávacie inštitúcie – študujúci/e aj vyučujúci/e
 • základné, stredné, vysoké školy – profesionáli/ky a študenti/ky
 • štátne orgány, orgány verejnej správy a samosprávy, iné verejné inštitúcie
 • ľudskoprávne, feministické a iné mimovládne organizácie
 • ľudia z pomáhajúcich profesii
 • široká verejnosť

Aktivity:

 • vzdelávacie podujatia pre súdy SR
 • vzdelávacie podujatia a odborné konzultácie pre SNSĽP
 • vzdelávacie podujatia pre vysoké školy
 • webináre pre odbornú a širokú verejnosť
 • podcasty k nediskriminácii a rodovej rovnosti
 • rešeršovanie a analýza odborných zdrojov
 • podkladové, vzdelávacie, informačné a osvetové materiály
 • medializácia tém projektu a realizovaných aktivít
 • informovanie o diskriminácii cez špecializovaný portál

 
Projekt Posilňovaním kľúčových inštitúcií, vzdelávaním a zvyšovaním informovanosti k udržateľnému presadzovaniu nediskriminácie a rodovej rovnosti je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS – OSF) a Karpatskou nadáciou.

 
ACF_logo_black_w