head2.png

Presadzovanie ľudských práv žien a rodovej rovnosti a zviditeľňovanie rodových dimenzií v rozhodovaní štátnych orgánov, verejných a neverejných inštitúcií

Od januára do decembra 2019 realizujeme projekt Presadzovanie ľudských práv žien a rodovej rovnosti a zviditeľňovanie rodových dimenzií v rozhodovaní štátnych orgánov, verejných a neverejných inštitúcií: poradenstvo a právna pomoc v individuálnych prípadoch a ovplyvňovanie procesov tvorby verejných politík. Projekt podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci programu Podpora rodovej rovnosti. V praktickej rovine nadväzuje na aktivity a výsledky našich projektov podporených MPSVR SR v rokoch 2015 až 2018.

Projekt sa zameriava na problémy týkajúce sa presadzovania ľudských práv žien a rodovej rovnosti v činnosti a rozhodovaní štátnych orgánov, verejných a neverejných inštitúcií, pri tvorbe a uplatňovaní verejných politík, ako aj pri vedení odborného i verejného diskurzu, šírení osvety, zvyšovaní povedomia a vzdelávaní cieľových skupín, odbornej a širokej laickej verejnosti vo vybraných oblastiach – trh práce a oblasť zamestnanosti, zdravotníctvo a poskytovanie pôrodnej starostlivosti, právo a vysoké školstvo.

Projektové aktivity smerujú k naplneniu vybraných cieľov Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti v SR na roky 2014 – 2019 a úloh Akčného plánu rodovej rovnosti v SR na roky 2014 – 2019, ktoré schválila vláda SR. Projekt pritom vychádza aj z odporúčaní kompetentných medzinárodných autorít, napr. Výboru OSN pre odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW), komisára Rady Európy pre ľudské práva a i.

Hlavný cieľ projektu:

Napomôcť zviditeľňovanie rodových dimenzií v činnosti a rozhodovaní štátnych orgánov, verejných a neverejných inštitúcií, a tým k presadzovaniu ľudských práv žien a rodovej rovnosti. S tým účelom realizovať vzdelávacie podujatia o ľudských právach žien a uplatňovaní princípov rodovej rovnosti pri tvorbe verejných politík, určené pre právnické profesie (vrátane osôb študujúcich právo), decízorov a decízorky z verejnej sféry.

Čiastkové ciele:

 • prispieť k presadzovaniu ľudských práv žien a rodovej rovnosti a zviditeľňovaniu rodových dimenzií v rozhodovaní štátnych orgánov, verejných a neverejných inštitúcií v tvorbe a implementácii verejných politík v oblasti trhu práce a zamestnanosti a oblasti zdravotníctva
 • právnou pomocou a poradenstvom prispieť k riešeniu individuálnych prípadov porušovania ľudských práv žien a princípov rodovej rovnosti, vytvoriť ďalšie precedentné súdne rozhodnutia v prospech ľudských práv žien a rodovej rovnosti
 • zvyšovať povedomie a vzdelávať osoby z inštitúcií s kompetenciami v oblasti ochrany ľudských práv, dohľadu nad dodržiavaním ľudských práv v rôznych oblastiach a inštitucionálnych a/alebo verejných politík s výraznými rodovými dopadmi
 • prispieť k vytvoreniu nového a skvalitneniu existujúceho odborného ľudského potenciálu a právnických kapacít v oblasti ochrany a podpory ľudských práv žien a implementácie princípov rodovej rovnosti v procesoch tvorby verejných politík
 • prispieť k napĺňaniu úloh verejnej správy a zodpovedných verejných inštitúcií v oblasti rodovej rovnosti a nediskriminácie žien
 • prispieť k systémovému a pro-aktívnemu uplatňovaniu rodovej rovnosti a ľudských práv žien v činnosti verejných inštitúcií a verejnej správy na Slovensku a k zlepšeniu ich fungovania
 • podporiť odbornú a širšiu verejnú diskusiu, prehĺbiť a kvalitatívne posilniť prebiehajúci verejný diskurz o porušovaní ľudských práv žien a uplatňovaní rodovej rovnosti vo verejných politikách
 • vytvoriť priestor pre medzisektorovú spoluprácu pri presadzovaní ľudských práv žien a rodovej rovnosti, pre získavanie a výmenu skúseností, ako aj partnerskú diskusiu s verejnou správou a verejnými inštitúciami, napomôcť rozvíjanie ich zručností
 • priniesť a sprístupniť verejnej správe a širokej odbornej a občianskej verejnosti konkrétne odborné poznatky v predmetnej oblasti
 • prispieť k zvyšovaniu seriózneho a systematického záujmu médií o tematiku aj konkrétne problémy porušovania ľudských práv žien a presadzovania rodovej rovnosti vo vyššie uvedených oblastiach
 • šíriť osvetu, informovať a vzdelávať širokú občiansku verejnosť o predmetnej problematike prostredníctvom médií

Cieľové skupiny:

 • ženy, ktorých ľudské práva boli porušené alebo voči nim nebola dodržaná zásada rodovej rovnosti
 • osoby reprezentujúce advokátsku profesiu a iné právnické povolania (vrátane koncipientov a koncipientok, študentov a študentiek právnických fakúlt a pod.)
 • osoby a inštitúcie poskytujúce právnu pomoc, resp. s inými kompetenciami v oblasti ochrany ľudských práv (napr. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Centrum právnej pomoci, Úrad verejnej ochrankyne práv, mimovládne organizácie, odborové organizácie)
 • inštitúcie dohľadu nad dodržiavaním ľudských práv v rôznych oblastiach
 • inštitúcie prijímajúce inštitucionálne alebo verejné politiky s výraznými a často bezprostrednými rodovými dopadmi
 • odborníčky a odborníci, ako aj študenti a študentky spoločenskovedných disciplín, najmä psychológie, sociológie, práva a pod.
 • odborná verejnosť aj v širšom rozsahu – napr. profesijné a stavovské organizácie (lekárky a lekári, pôrodné asistentky a pod.)
 • verejnoprávne aj súkromné médiá
 • širšia verejnosť

Aktivity:

 • workshopy pre právnické profesie (vrátane osôb študujúcich právo) a pre decízorov a decízorky verejnej sféry o ľudských právach žien a rodových dimenziách rozhodovania v individuálnych prípadoch a pri tvorbe verejných politík
 • konzultácie, poradenstvo a právna pomoc pri presadzovaní ľudských práv žien a rodovej rovnosti v individuálnych prípadoch a pri ovplyvňovaní tvorby verejných politík štátnych orgánov, verejných a neverejných inštitúcií
 • odborná verejná diskusia k presadzovaniu ľudských práv žien a rodovej rovnosti a zviditeľňovaniu rodových dimenzií v rozhodovaní štátnych orgánov, verejných a neverejných inštitúcií a v ich verejných politikách
 • podkladové materiály k poradenstvu, právnej pomoci, verejnej diskusii a podujatiam realizovaným v rámci projektu
 • komunikácia s médiami a verejnosťou

 
Aktivity a činnosti rodovej rovnosti podľa § 9a zákona o dotáciách sa realizujú vďaka podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.