head5.png

Informácie, podpora a možnosť voľby ako kľúče k dobrým službám pôrodnej starostlivosti

V období od 1. 1. do 31. 8. 2021 realizujeme projekt Informácie, podpora a možnosť voľby ako kľúče k dobrým službám pôrodnej starostlivosti. Projekt je zameraný na posilnenie lokálnych iniciatívnych skupín žien, komunitných líderiek a iných žien, ktoré sa usilujú o dodržiavanie práv tehotných a rodiacich žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti, a to formou odborných konzultácií a vzdelávacích aktivít. Projekt podporil Slovensko-český ženský fond v rámci svojho otvoreného grantového kola Na sexuálnych a reprodukčných právach záleží! Za informácie, za služby, za možnosť voľby!

V oblasti ľudských práv žien (vrátane reprodukčných práv) vnútroštátne predpisy a prax na Slovensku nenapĺňajú požiadavky kladené medzinárodnými predpismi, ktorými je SR viazaná. V našom doterajšom výskume a monitoringu sme preukázali, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri pôrode dochádza k systematickému porušovaniu ľudských práv žien. Štát ani ďalšie verejné orgány a inštitúcie či zdravotnícky personál však toto porušovanie dostatočne nerozoznávajú, naopak, väčšinou ho normalizujú a ospravedlňujú. Ako príklad možno uviesť praktiky, ktoré nemajú oporu v medicíne založenej na dôkazoch, ale vychádzajú zo zvykov a tradícií na jednotlivých pôrodníckych pracoviskách (napr. tlačenie na brucho a pod.). Pri pôrodoch tak masívne dochádza k nedôstojnému, nerešpektujúcemu až násilníckemu zaobchádzaniu so ženami nerešpektovaním priania žien na výber polohy, v ktorej chcú rodiť, fyzickým týraním, priväzovaním nôh, hrubým nerešpektovaním ich súkromia a i. Dochádza aj k diskriminácii špecifických skupín pacientiek, napr. rómskych žien alebo veľmi mladých žien.

Z praxe máme aktuálne informácie o mnohých spôsoboch porušovania práv rodiacich žien počas pandémie COVID-19. Formou svojvoľných a nevhodných protiepidemických opatrení alebo pod ich rúškomko môžu byť v niektorých zdravotníckych zariadeniach na Slovensku porušované právo žien na adekvátnu zdravotnú starostlivosť počas pôrodu a po pôrode a ďalšie súvisiace práva. Aj preto je potrebné v čo najvyššej miere informovať o správne poskytovanej pôrodnej starostlivosti a taktiež podporovať vznikajúce iniciatívne skupiny žien na lokálnej úrovni, ktoré majú potenciál byť tehotným a rodiacim ženám účinnou oporou. V projektre sa zameriavame práve na túto oblasť.

Ciele:

Hlavným cieľom projektu je posilniť lokálne iniciatívne skupiny žien, komunitné líderky a iné ženy, ktoré sa usilujú o zlepšenie situácie tehotných a rodiacich žien a o dodržiavanie ich práv pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti. Ide o to, aby vedeli samostatne a efektívne konať, posilňovať a podporovať ženy, s ktorými pracujú, a pritom sa zamerať aj na lokálne a systémové zmeny v poskytovaní pôrodnej starostlivosti, aby napĺňali ľudskoprávne a zdravotnícke štandardy vyplývajúce z vnútroštátnych a medzinárodných záväzkov SR.

Cieľom je zároveň podporiť ženy (najmä v reprodukčnom veku, tehotné a pred pôrodom) v reálnejšom uplatňovaní si svojich práv a možnosti voľby v súvislosti s pôrodom, a to zvýšenou informovanosťou o týchto právach a možnostiach ich presadzovania.

Ďalším cieľom je scitlivieť médiá a verejnosť na porušovanie ľudských práv pri pôrodoch, zvýšiť ich informovanosť a prispieť k skvalitneniu verejného diskurzu v tejto oblasti.

Cieľové skupiny:

 • lokálne iniciatívne skupiny žien a komunitné líderky
 • ženy, ktorých ľudské práva sú porušované pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti
 • odborná aj široká verejnosť
 • kompetentné verejné orgány a inštitúcie

Aktivity:

 • poskytovanie podpory a asistencie lokálnym iniciatívnym skupinám žien a komunitným líderkám – konzultačné online pracovné stretnutia
 • vzdelávacie online podujatia pre lokálne iniciatívne skupiny žien a komunitné líderky
 • komunikácia s verejnosťou a publicita projektu
 • spracovanie podkladov/pomôcok pre účastníčky konzultačno-pracovných stretnutí a online vzdelávacích podujatí a pre médiá

Predmetom vzdelávacích podujatí sú vybrané témy z oblasti ľudských práv žien pri pôrodoch identifikovaných (aj v rámci projektových aktivít) ako témy, ktoré si zasluhujú hĺbkovú pozornosť a dôkladnejšiu diskusiu:

 • poskytovanie pôrodnej starostlivosti výlučne na báze informovaného súhlasu
 • uplatňovanie práv pri pôrode počas pandémie COVID-19, vrátane práva na sprevádzajúcu osobu
 • praktické možnosti domáhania sa práv pri pôrode (počas pôrodu) a nápravy v prípade, že tieto práva boli porušené

 
Projekt Informácie, podpora a možnosť voľby ako kľúče k dobrým službám pôrodnej starostlivosti podporil Slovensko-český ženský fond v rámci svojho otvoreného grantového kola Na sexuálnych a reprodukčných právach záleží! Za informácie, za služby, za možnosť voľby!

SCWF_logo_sk_orez