head5.png

Aktívne seniorky a seniori obhajujú svoje práva a záujmy

V období od júna 2011 do novembra 2011 sme realizovali dva projekty, ktoré sa prelínali tematicky aj organizačne. Hlavným zámerom bolo zapojiť seniorov a seniorky do aktuálneho diania v občianskej spoločnosti a zároveň ich posilniť v obhajobe svojich práv a záujmov. Projekty podporili viacerí donori – Fond GSKNadácia Orange a Úrad vlády SR.

 

Projektové ciele:

  • zapojiť seniorov a seniorky do aktuálneho diania v občianskej spoločnosti súvisiaceho s ochranou ľudských práv a antidiskrimináciou
  • posilniť ich právneho povedomie, rozvíjať ich občianske kompetencie a komunikačné zručnosti v schopnosti obhajovať svoje práva a záujmy
  • využiť ich skúsenosti, znalosti a zručnosti prostredníctvom advokačných aktivít nášho združenia
  • prispieť k zmene pohľadu verejnosti na ľudí v seniorskom veku iba ako na skupinu, ktorá potrebuje pomoc
  • povzbudiť aj ďalších ľudí v seniorskom veku k prelomeniu izolácie a k využitiu svojej kapacity na aktívnu participáciu v občianskej kontrole verejných inštitúcií a realizácie verejných politík

 

Realizované aktivity

Projektové ciele sme realizovali prostredníctvom vzdelávacích programov na našich tréningoch. Vyškolili sme 14 senioriek a senioriek väčšinou veku 60 -75 rokov v oblasti ochrany ľudských práv a antidiskrimácie – posilnili sme ich právne povedomie a komunikačné zručnosti. Naučili sme ich využívať zákon o slobodnom prístupe k informáciám, čo im napomôže aktívne sa zapájať do verejného diania. Zároveň sme ich scitliveli vo vnímaní diskriminácie, čo v budúcnosti napomôže ich schopnosti rozoznať ju a obhájiť si svoje práva. Vďaka tréningu získali väčšie sebavedomie, čo je dôležité aj v prekleňovaní ich sociálnej izolovanosti.

 

Z pôvodnej skupiny 16 seniorov a senioriek sme vďaka tréningu získali skupinu 9 veľmi aktívnych senioriek, s ktorou budeme pokračovať v ďalšej spolupráci na monitoringu dodržiavania ľudských práv a implementácii antidiskriminačnej legislatívy.

 

Konkrétne aktivity:

  • prípravná fáza – oslovenie cieľovej skupiny a vyhľadanie aktívnych seniorov a senioriek: informovanie širokej verejnosti i potenciálnych záujemcov a záujemkyne o našom programe, oslovenie mimovládnych organizácií, ktoré sa priamo zaoberajú problematikou seniorov a senioriek, klubov dôchodcov a Univerzity tretieho veku v Bratislave, spolupráca s oddelením sociálnych vecí Miestneho úradu Bratislava Staré Mesto
  • príprava tréningov a tréningových materiálov, so zameraním na témy vzdelávania v oblasti ľudských práv, komunikačné zručnosti, zákon o slobodnom prístupe k informáciám a antidiskriminačný zákon
  • realizácia tréningov: vzdelávania sa zúčastnil len jeden muž, zvyšok tvorili ženy, a tie boli veľmi aktívne vo všetkých fázach projektu
  • informovanie o projektových aktivitách na na našej web stránke a portáli www.diskriminácia.sk
  • zapojenie seniorov a senioriek do našich aktivít – táto etapa ešte stále prebieha: na ďalšom spoločnom stretnutí s 9 najaktívnejšími seniorkami sme prediskutovali ich spoluprácu s naším združením; prejavili záujem o pokračovanie vzdelávania aj v roku 2012

So skupinou vyprofilovaných aktívnych senioriek sme sa dohodli na pokračovaní vzdelávacích tréningov zameraných na zlepšenie ich informovanosti o využití antidiskriminačného zákona a na techniky monitoringu. Seniorky ďalej povzbudzujeme v šírení získaných informácií medzi ďalšími ľuďmi v ich veku. Plánujeme ich zapojiť do našich aktivít zameraných na advokáciu v oblasti práva na rovnosť, rovné zaobchádzanie, na informácie, na súkromie a za kvalitnejší život. Chceme ďalej využívať ich skúsenosti, znalosti a zručnosti pri našich aktivitách zameraných na občiansky monitoring, napríklad tým, že budú osobne navštevovať verejné inštitúcie a dohliadať na ich dobré fungovanie.

 

Ďalšie informácie: