head1.png

Slovensko-český ženský fond vyhlasuje Otvorené grantové kolo 2013


SCWF, 3. 11. 2013

Slovensko-český ženský fond (ako jediná donorská organizácia podporujúca ženské organizácie) vyhlasuje v roku 2013 otvorené grantové kolo na podporu činnosti a aktivít ženských mimovládnych neziskových organizácií. Vzhľadom k obmedzenému rozpočtu bude hlavnou prioritou podpora malých a novovzniknutých organizácií, či organizácií pôsobiacich na miestnej (grassroots) úrovni.

SCWF poskytuje organizáciám možnosť získať grantovú podporu na základe filozofie, že ony samy poznajú vlastnú situáciu a vedia, ako čo najefektívnejšie nasmerovať udelené finančné prostriedky. Organizácie môžu požiadať o podporu určenú na realizáciu aktivít alebo na všeobecnú podporu vlastnej činnosti.

Kto sa môže ochádzať o grant?
O podporu jedného projektu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie oficiálne zaregistrované v SR, ktoré vo svojom štatúte uvádzajú ako jeden z hlavných cieľov svojej činnosti presadzovanie a obhajobu práv žien a dievčat a ich primárne aktivity sa zhodujú s minimálne jednou programovou oblasťou ženského fondu:

  • Presadzovanie rovnosti príležitostí pre ženy a mužov
  • Prevencia a boj proti násiliu na ženách
  • Reprodukčné a rodičovské práva
  • Prevencia a potláčanie obchodovania so ženami
  • Podpora aktivizmu a práv LGBTIQ osôb (čiže lesieb, gayov, bisexuálnych, transgender, intersexuálnych osôb a osôb hľadajúcich svoju rodovú či sexuálnu identitu)
  • Obhajoba práv žien zo znevýhodnených skupín
  • Podpora vzdelávania v oblasti rodových štúdií a odstraňovania rodových stereotypov.

Ako sa prihlásiť do otvoreného grantového kola?
Ženské a feministické mimovládne organizácie, ktoré majú záujem prihlásiť sa do grantového kola SCWF, si môžu vybrať z dvoch foriem podpory. Jedna forma podpory je určená na realizáciu aktivít podľa uváženia a výberu organizácie. V tomto prípade organizácia vyplní grantovú žiadosť, v ktorej podľa tam uvedených inštrukcií uvedie ciele projektu, aktivity, rozpočet a spôsob hodnotenia/merania úspešnosti.

Maximálna výška, o ktorú je možné v tomto prípade žiadať, je 4 000 eur.
Príloha: Žiadosť o podporu projektových aktivít

Druhá forma predstavuje tzv. všeobecnú podporu, ktorá sa zameriava na podporu každodenného fungovania organizácií, bez ktorého nie je možné realizovať rad špecializovaných a odborne zastrešených aktivít. SCWF si uvedomuje, že viaceré položky každodenného fungovania nie sú zaradené v grantových schémach iných donorov. Pokiaľ sa organizácie rozhodnú o všeobecnú podporu, uvedú celkový plán aktivít na rok 2014, celkový rozpočet, spôsob jeho zabezpečenia ako aj stratégiu udržateľnosti/ rozvoja organizácie.

Maximálna výška podpory je 4 000 eur.
Príloha: Žiadosť o všeobecnú podporu

Začatie realizácie aktivít/použitia finančných prostriedkov: najskôr od 1. januára 2014
Ukončenie čerpania grantu: najneskôr do 31. decembra 2014

 
Uzávierka pre obidva typy grantových žiadostí je 30. november 2013.

Ďalšie potrebné prílohy: Pokiaľ sa organizácia ešte neuchádzala o grant SCWF, súčasťou grantovej žiadosti sú stanovy organizácie. Súčasťou grantovej žiadosti je výročná správa a profesijný životopis štatutárneho/nej zástupcu/kyne organizácie. SCWF si v prípade potreby môže vyžiadať doplňujúce materiály.

Návrhy projektov je možné konzultovať na e-mailovej adrese bobakova@womensfund.sk v pracovných dňoch od 11,00 do 17,00 hodiny.

Grantové žiadosti je potrebné zaslať do polnoci 30. 11. 2013 elektronicky na adresu bobakova@womensfund.sk a zároveň 3 podpísané vyhotovenia grantovej žiadosti a prílohy grantovej žiadosti v 1 vyhotovení zaslať poštou na adresu:
Slovensko-český ženský fond, Baštová 5, 811 03 Bratislava.

 
Viac informácií na webovej stránke Slovensko-českého ženského fondu: www.womensfund.sk.

 

Na stiahnutie:

Informácia o grantovom kole (pdf)