head3.png

2013

Príklady dobrej praxe vo verejných politikách v oblasti rodovej rovnosti

Autorky: Bibiána Pufflerová, Ľubica Trgiňová, Margaréta Vozáriková

Konzultantky: Janka Debrecéniová, Šarlota Pufflerová

Vydalo: združenie Občan, demokracia a zodpovednosť, Bratislava, december 2013
 
Štúdia v prvej časti približuje spôsoby, akými verejné inštitúcie môžu uchopiť svoje záväzky vo vzťahu k zásade rovného zaobchádzania a využívať svoje postavenie a kompetencie na prelomenie zabehnutých diskriminačných štruktúr od mikro- cez mezo- až po makroúroveň. Continue reading

Implementácia zásady rovnakého zaobchádzania prostredníctvom antidiskriminačného zákona: Problémy, bariéry a výzvy

Titul: Implementácia zásady rovnakého zaobchádzania prostredníctvom antidiskriminačného zákona: Problémy, bariéry a výzvy
Analýza (výstup projektu)

Autorky: Janka Debrecéniová, Jarmila Lajčáková, Zuzana Magurová

Konzultantky: Lucia Berdisová, Vanda Durbáková

ODZ, december 2013
 
Analýza je príspevkom združenia Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) a ďalších mimovládnych organizácií a osôb ku kvalitnej implementácii princípu rovnosti, ktorý nachádza svoje normatívne vyjadrenie v antidiskriminačnom zákone (ADZ) a ďalších právnych predpisoch SR, ako aj v práve EÚ a medzinárodnom práve. Zároveň je príspevkom do diskusie k dlho potrebnej a avizovanej, avšak zatiaľ neuskutočnenej novelizácii antidiskriminačného zákona aj ďalších súvisiacich predpisov, ktorých zmeny sa v súčasnosti pripravujú, resp. avizujú (najmä k rekodifikácii občianskeho práva procesného a dlho očakávanej reforme Slovenského národného strediska pre ľudské práva). Continue reading

Podporte právo žien slobodne sa rozhodnúť o zdravotnej starostlivosti po pôrode

ODZ-POĽP-ŽK, 18. 12. 2013

Podporte, prosím, hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (zákon č. 578/2004 Z. z.), ktorý predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR do medzirezortného pripomienkového konania 10. decembra 2013. Navrhovaná novela ukladá poskytovateľom zdravotnej starostlivosti povinnosť oznámiť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí odchod ženy z pôrodnice bez súhlasu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Novela by tak postihovala každú ženu a jej dieťa, ktorá by chcela opustiť zdravotnícke zariadenie bez súhlasu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti – a to nielen bezprostredne po pôrode, ale aj v priebehu nasledujúcich dní, počas ktorých bude žene odporučené zotrvať v nemocnici. Predstavuje preto hrubý zásah do základných práv a slobôd každej ženy, ktorá na základe slobodného rozhodnutia uprednostní stráviť čas po pôrode so zdravým novorodencom vo svojom domácom prostredí a so svojimi blízkymi ľuďmi. Navrhovaná novela tak obmedzuje právo žien a ich narodených detí na ochranu súkromného a rodinného života a na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na základe slobodného a informovaného súhlasu. Tým, že nepriamo núti ženy zotrvať v pôrodnici, je aj v rozpore s ich právom na slobodu pohybu. Continue reading

Hupsov šlabikár bude zrejme iný. Ak bude

Pravda.sk, 12. 12. 2013

Hupsov šlabikár Lipka bude zrejme bez textu o chlapcovi z rozvedenej rodiny. Ak ho ministerstvo školstva po námietkach najmä kresťanských učiteľov a rodičov nestiahne celý. Či si ho školy, kde so šlabikárom nemajú problém, budú môcť objednať aj na budúci rok, je aj preto stále otázne. „Ďalší postup bude záležať na rozhodnutí ministra,“ uviedol hovorca rezortu školstva Michal Kaliňák. Kedy by malo padnúť rozhodnutie, nie je známe. Continue reading

Zákaz diskriminácie na základe pohlavia a rodu. Právne východiská

Autorka: Daniela Lamačková

Konzultantka: Janka Debrecéniová

Vydalo: združenie Občan, demokracia a zodpovednosť, Bratislava, december 2013
 
Práca analyzuje ľudskoprávny záväzok zákazu diskriminácie na základe pohlavia a rodu, ktorý obsahujú vybrané právne dokumenty na všetkých úrovniach – na úrovni medzinárodného práva, práva Európskej únie alebo na vnútroštátnej úrovni. Skúma ho predovšetkým z hľadiska povinnosti štátu zabezpečiť rovnaké práva mužov a žien a možností jeho implementácie v praxi. Continue reading

Okrúhly stôl o implementácii zásady rovného zaobchádzania

ODZ, 5. 12. 2013

Dňa 5. 12. 2013 sme zorganizovali okrúhly stôl Možnosti efektívnejšej implementácie zásady rovného zaobchádzania z pohľadu legislatívy aj aplikačnej praxe. Cieľom bolo diskutovať o bariérach, ktoré bránia efektívnej implementácii antidiskriminačného zákona aj ďalších predpisov a spoločne hľadať možnosti ich eliminácie (napr. zmenou interpretácie niektorých konceptov a zákonných ustanovení, legislatívnymi zmenami a pod.). Okrúhly stôl bol určený odborníčkam a odborníkom z rôznych prostredí (vláda, MVO, súdy, inšpektoráty práce, subjekty poskytujúce právnu pomoc v prípadoch diskriminácie), ktorí sa v praxi zaoberajú implementáciou antidiskriminačného zákona a ďalšej legislatívy v oblasti rovného zaobchádzania. Continue reading

Okrúhly stôl: Antikoncepcia ako súčasť verejného zdravotného poistenia

ODZ, 4. 12. 2013

V spolupráci s Centrom pre reprodukčné práva (Center for Reproductive Rights, New York) sme zorganizovali 4. 12. 2013 okrúhly stôl na tému Antikoncepcia ako súčasť verejného zdravotného poistenia – cesta k napĺňaniu ľudskoprávnych záväzkov SR. Na podujatí sa zúčastnili pozvaní hostia z vládneho a mimovládneho sektoru. Cieľom okrúhleho stola bolo prediskutovať možnosti a spôsoby, ako docieliť hradenie antikoncepčných prostriedkov z verejného poistenia. Naplnili by sa tak odporúčania Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva. Práve tento výbor v roku 2012 vyzval a požiadal Slovenskú republiku, aby v mene svojich záväzkov, ktoré vyplývajú z práva na zdravie, zaradila antikoncepciu medzi tie prostriedky a liečivá, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Continue reading

Otvorený list ministrovi Lajčákovi ohľadom pozvania na slávnostné udeľovanie ceny za významný prínos v oblasti ľudských práv

4. 12. 2013
 
Vážený pán podpredseda vlády, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí a predseda Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,

dovoľte nám zareagovať na Vaše pozvanie na Vianočný gala koncert a slávnostné udeľovanie ceny za významný prínos v oblasti ľudských práv, pripravovaný na 5. decembra 2013. So všetkou úctou odmietame toto Vaše pozvanie a to z nasledujúcich dôvodov: Continue reading

Workshop: Právo na rovnosť – napĺňame ľudskoprávne záväzky SR?

ODZ, 2. 12. 2013

Pre vysokoškolské študentky a študentov sme 2. 12. 2013 pripravili workshop Právo na rovnosť: napĺňame vnútroštátne a medzinárodné ľudskoprávne záväzky Slovenskej republiky? Vzdelávacie podujatie bolo súčasťou ucelenej série podujatí nášho združenia ACADEMIA AEQUALITAS. Jej cieľom je o. i. prispieť neformálnym vzdelávaním k systémovým zmenám pri presadzovaní práva na rovnosť, ľudských práv žien a rodovej rovnosti, a to najmä prostredníctvom preventívnych opatrení.

Podujatie bolo určené predovšetkým študentkám a študentom práva, sociálnej práce, sociológie, politológie, ekonómie, manažmentu a iných humanitných odborov. Úvodné príspevky predniesli a diskusiu viedli Mgr. Lucia Berdisová, PhD. z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD., výkonná riaditeľka nášho združenia. Workshop sme zorganizovali v rámci projektu Efektívne prístupy pri implementácii práva na rovnosť orgánmi verejnej moci. Continue reading

Workshop Sexuálna výchova a ľudskoprávne záväzky SR

ODZ, 26. 11. 2013

Pre odbornú verejnosť sme na pôde Národného ústavu celoživotného vzdelávania v Bratislave 26. 11. 2013 zorganizovali workshop Sexuálna výchova: Ako napĺňať vnútroštátne a medzinárodné ľudskoprávne záväzky Slovenskej republiky? Workshop bol súčasťou ucelenej série podujatí ACADEMIA AEQUALITAS, ktorej cieľom  je o. i. prispieť k systémovým zmenám pri presadzovaní rodovej rovnosti a ľudských práv žien prostredníctvom preventívnych opatrení. K nim patrí aj sexuálna výchova.

Podujatie sa realizovalo aj v súvislosti s prípravou Celoštátnej stratégie podpory a ochrany ľudských práv. Pripravili sme ho v spolupráci s Výborom pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojové vzdelávanie Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Workshop viedli Mgr. Janka Debrecéniová, MJur. PhD. (ODZ) a Mgr. Monika Bosá, PhD. (EsFem). Continue reading