head5.png

Workshop: Právo na rovnosť – napĺňame ľudskoprávne záväzky SR?

ODZ, 2. 12. 2013

Pre vysokoškolské študentky a študentov sme 2. 12. 2013 pripravili workshop Právo na rovnosť: napĺňame vnútroštátne a medzinárodné ľudskoprávne záväzky Slovenskej republiky? Vzdelávacie podujatie bolo súčasťou ucelenej série podujatí nášho združenia ACADEMIA AEQUALITAS. Jej cieľom je o. i. prispieť neformálnym vzdelávaním k systémovým zmenám pri presadzovaní práva na rovnosť, ľudských práv žien a rodovej rovnosti, a to najmä prostredníctvom preventívnych opatrení.

Podujatie bolo určené predovšetkým študentkám a študentom práva, sociálnej práce, sociológie, politológie, ekonómie, manažmentu a iných humanitných odborov. Úvodné príspevky predniesli a diskusiu viedli Mgr. Lucia Berdisová, PhD. z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD., výkonná riaditeľka nášho združenia. Workshop sme zorganizovali v rámci projektu Efektívne prístupy pri implementácii práva na rovnosť orgánmi verejnej moci.

Účastníčky a účastníci workshopu sa oboznámili s verejnými politikami ako so súborom prístupov a nástrojov, ktorými štát, jeho orgány a inštitúcie majú na všetkých úrovniach zabezpečovať realizáciu práva na rovnosť, a tým napĺňať svoje právne povinnosti vyplývajúcich z vnútroštátneho práva, medzinárodných dohovorov a smerníc EÚ. Diskutovali predovšetkým o tvorbe, implementácii a kontrole verejných politík v oblasti práva na rovnosť, ľudských práv žien a rodovej rovnosti.

S diskusiou a získavaním nových informácií a poznatkov súčasne posilňovali svoje právne vedomie i hodnotové zázemie, osobitne vo vzťahu k takým hodnotám ako rovnosť, dôstojnosť, spravodlivosť, sloboda alebo zodpovednosť. Získavali taktiež vedomosti o fungovaní verejných inštitúcií či tvorbe a kontrole verejných politík.

 

Stiahnite si:

 
Podujatie sme realizovali s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Podporili ho taktiež Open Society Foundations v rámci Women´s Rights Programme a Fond pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014, v rámci programu Demokracia a ľudské práva. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.