head3.png

Workshop Sexuálna výchova a ľudskoprávne záväzky SR

ODZ, 26. 11. 2013

Pre odbornú verejnosť sme na pôde Národného ústavu celoživotného vzdelávania v Bratislave 26. 11. 2013 zorganizovali workshop Sexuálna výchova: Ako napĺňať vnútroštátne a medzinárodné ľudskoprávne záväzky Slovenskej republiky? Workshop bol súčasťou ucelenej série podujatí ACADEMIA AEQUALITAS, ktorej cieľom  je o. i. prispieť k systémovým zmenám pri presadzovaní rodovej rovnosti a ľudských práv žien prostredníctvom preventívnych opatrení. K nim patrí aj sexuálna výchova.

Podujatie sa realizovalo aj v súvislosti s prípravou Celoštátnej stratégie podpory a ochrany ľudských práv. Pripravili sme ho v spolupráci s Výborom pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojové vzdelávanie Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Workshop viedli Mgr. Janka Debrecéniová, MJur. PhD. (ODZ) a Mgr. Monika Bosá, PhD. (EsFem).

V rámci neho účastníčky a účastníci diskutovali o role, prístupoch a aktivitách štátu, zriaďovateľov škôl aj samotných škôl v oblasti sexuálnej výchovy. Zaoberali sa aj tým, čo znamená sexuálna výchova v kontexte ľudských práv, aký je jej význam vo vzťahu k zdraviu či ako môže prispieť ku kvalitným vzťahom. Všetky uvedené problémy sa diskutovali v rámci širšej tematiky preventívnej funkcie verejných politík v oblasti antidiskriminácie, právnych štandardov v oblasti rodovej rovnosti a ľudských práv žien, vrátane práva EÚ a medzinárodného práva (napr. dohovorov OSN – CEDAW a i.), relevantných súdnych rozhodnutí, odporúčaní a výkladov k nim a pod.

 

 

Na stiahnutie:

 
Podujatie sme realizovali s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci dotačného programu Dotácie na podporu rodovej rovnosti zamerané na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu. Podporili ho taktiež Open Society Foundations v rámci Women´s Rights Programme a Fond pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014, v rámci programu Demokracia a ľudské práva. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.