head4.png

Okrúhly stôl: Antikoncepcia ako súčasť verejného zdravotného poistenia

ODZ, 4. 12. 2013

V spolupráci s Centrom pre reprodukčné práva (Center for Reproductive Rights, New York) sme zorganizovali 4. 12. 2013 okrúhly stôl na tému Antikoncepcia ako súčasť verejného zdravotného poistenia – cesta k napĺňaniu ľudskoprávnych záväzkov SR. Na podujatí sa zúčastnili pozvaní hostia z vládneho a mimovládneho sektoru. Cieľom okrúhleho stola bolo prediskutovať možnosti a spôsoby, ako docieliť hradenie antikoncepčných prostriedkov z verejného poistenia. Naplnili by sa tak odporúčania Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva. Práve tento výbor v roku 2012 vyzval a požiadal Slovenskú republiku, aby v mene svojich záväzkov, ktoré vyplývajú z práva na zdravie, zaradila antikoncepciu medzi tie prostriedky a liečivá, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia.

Prostredníctvom okrúhleho stola sme chceli poukázať aj na ďalšie aspekty faktu, že antikoncepcia nie je ani len čiastočne hradená zo zdravotného poistenia. V tomto smere už dávnejšie (v roku 2008) odporučil Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien Slovensku, aby zlepšilo prístup k antikoncepčným prostriedkom, pre mnohé ženy finančne nedostupným.

Účastníčky a účastníci podujatia v spoločnej diskusii hľadali riešenia, ako naplniť tieto ľudskoprávne záväzky SR. V úvode s príspevkom vystúpili MUDr. Darina Sedláková, MPH., riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku, JUDr. Adriana Lamačková, LL.M. PhD., právna poradkyňa Centra pre reprodukčné práva pre Európu a Mgr. Janka Debrecéniová, MJur. PhD., právna expertka nášho združenia.

 

 

Čítajte viac:

 
Podujatie sme realizovali s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci dotačného programu Dotácie na podporu rodovej rovnosti zamerané na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu a Centra pre reprodukčné práva – Center for Reproductive Rights. Podporili ho taktiež Open Society Foundations v rámci Women´s Rights Programme a Fond pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014, v rámci programu Demokracia a ľudské práva. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.