head2.png

Implementácia zásady rovnakého zaobchádzania prostredníctvom antidiskriminačného zákona: Problémy, bariéry a výzvy

Titul: Implementácia zásady rovnakého zaobchádzania prostredníctvom antidiskriminačného zákona: Problémy, bariéry a výzvy
Analýza (výstup projektu)

Autorky: Janka Debrecéniová, Jarmila Lajčáková, Zuzana Magurová

Konzultantky: Lucia Berdisová, Vanda Durbáková

ODZ, december 2013
 
Analýza je príspevkom združenia Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) a ďalších mimovládnych organizácií a osôb ku kvalitnej implementácii princípu rovnosti, ktorý nachádza svoje normatívne vyjadrenie v antidiskriminačnom zákone (ADZ) a ďalších právnych predpisoch SR, ako aj v práve EÚ a medzinárodnom práve. Zároveň je príspevkom do diskusie k dlho potrebnej a avizovanej, avšak zatiaľ neuskutočnenej novelizácii antidiskriminačného zákona aj ďalších súvisiacich predpisov, ktorých zmeny sa v súčasnosti pripravujú, resp. avizujú (najmä k rekodifikácii občianskeho práva procesného a dlho očakávanej reforme Slovenského národného strediska pre ľudské práva).

Popisuje kľúčové problémy a výzvy pri implementácii zákona z pohľadu jeho hmotnoprávnych aj procesných ustanovení. Z procesnoprávneho hľadiska sa sústreďuje najmä na relevantné ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku. Z metodologického hľadiska sa v prípadoch, kde sú problémové miesta ADZ, resp. iného právneho predpisu otázkou výkladu, sústreďuje na tento výklad. V prípadoch, kde si tieto problémové miesta zasluhujú legislatívnu zmenu, sa snaží podobu tejto zmeny načrtnúť.
 
Analýza má 11 častí:

 1. K zakázaným dôvodom diskriminácie (§ 2 ods. 1 ADZ)
 2. K nesprávnemu termínu „zásada rovnakého zaobchádzania“
 3. K zákazu nepriaznivého postihovania odmietania diskriminácie bez súčasnej realizácie právnych krokov (§ 2a ods. 10 ADZ)
 4. K uplatňovaniu zásady rovnakého zaobchádzania len v spojení s právami ustanovenými osobitnými zákonmi (§ 3 ods. 2 ADZ)
 5. K výnimkám zo zásady rovnakého zaobchádzania (§ 8 ADZ)
 6. K limitom ustanovenia § 9 ods. 3 ADZ o možnosti domáhať sa náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch a jeho aplikácie
 7. K určeniu, že bola porušená zásada rovnakého zaobchádzania ako možnému nároku v zmysle § 9 ods. 2 ADZ
 8. K niektorým ďalším nárokom explicitne neuvedeným v § 9 ADZ
 9. K problematickému riešeniu prípadov diskriminačných ustanovení kolektívnych zmlúv (§ 13 ADZ)
 10. K vybraným procesnoprávnym aspektom dovolávania sa ochrany podľa ADZ a aplikácie antidiskriminačnej legislatívy
  • a) K súdnym poplatkom ako bariére pre domáhanie sa právnej ochrany pri porušení zásady rovnakého zaobchádzania
  • b) K niektorým problematickým aspektom náhrady trov súdneho konania
  • c) K aplikácii preneseného dôkazného bremena vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania (§ 11 ods. 2 ADZ)
 11. K dočasným vyrovnávacím opatreniam (§ 8a ADZ)

 
Analýza vychádza z niekoľkoročných a rôznorodých skúseností autoriek, ale aj ďalších osôb angažujúcich sa v oblasti presadzovania práva na rovné zaobchádzanie. Osobitným prínosom pre jej tvorbu bol okrúhly stôl Možnosti efektívnejšej implementácie zásady rovného zaobchádzania z pohľadu legislatívy aj aplikačnej praxe organizovaný združením Občan, demokracia a zodpovednosť 5. 12. 2013 v Bratislave. Voľne nadväzuje aj na publikáciu Právne aspekty rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite, ktorú v roku 2012 v rámci Programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu PROGRESS (2007 – 2013) vydal Úrad vlády SR.
 

Stiahnite si:

 
Vypracovanie analýzy finančne podporili:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd

Fond pre mimovládne organizácie v rámci programu Demokracia a ľudské práva, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014, správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation

Open Society Foundations v rámci Women´s Rights Program