head2.png

PROGRESS 2011-2012

Rovnosť v slovenskej realite (PROGRESS 2011-2012)

Od januára do decembra 2012 v spolupráci s partnermi – Úradom vlády SR a Poradňou pre občianske a ľudské práva – s finančnou podporou Úradu vlády SR a Európskej únie realizujeme projekt Rovnosť v slovenskej realite – Prekonávanie inštitucionálnych bariér v uplatňovaní princípu rovného zaobchádzania zvyšovaním potenciálu pre mainstreaming rovnosti (Equality in the Slovak reality – Overcoming institutional barriers in implementing the principle of equal treatment by increasing the potential for equality mainstreaming). Dohodu o realizácii projektu uzavrela Európska komisia – DG Spravodlivosť (DG Justice) v rámci programu PROGRESS (2011 – 2012). Celkové náklady na projekt sú 251 571,- eur.

Projekt sa zameriava najmä na presadzovanie ľudských práv a princípu rovnosti v praxi a na rovné zaobchádzanie so zraniteľnými skupinami, ktoré sú ešte stále často diskriminované, najmä z dôvodu zdravotného postihnutia, rasového a etnického pôvodu (najmä u rómskych komunít), veku, viery/náboženstva a sexuálnej orientácie. Projektové aktivity a výstupy pokrývajú relevantné oblasti (anti)diskriminácie – zamestnanie, vzdelávanie, prístup k tovarom a službám, zdravotnú starostlivosť, kultúru, médiá a i.

Projektové ciele sa realizujú prostredníctvom participatívnych aktivít – diskusií, pracovných stretnutí, workshopov, seminárov, tréningov, študentskej letnej školy, okrúhleho stola a regionálneho sympózia. Výstupmi projektu budú odborné správy, analýzy, štúdie, tlačené materiály a séria krátkych filmov o antidiskriminácii, ale aj sieť odborníkov a odborníčok v oblasti antidiskriminačného práva. Informácie o projekte prinášajú webový portál Diskriminacia.sk a informačný portál o Európskom roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012, príležitostne aj ďalšie verejné médiá (tlač, rozhlas, televízia).

Hlavné ciele projektu:

 • Lepšie uplatňovanie antidiskriminačnej legislatívy
 • Rozvinúť verejnú politiku zameranú na boj proti diskriminácii a presadzovanie rovnosti v praxi
 • Podporovať šírenie informácií o politike a legislatíve EÚ a SR v oblasti antidiskriminácie

Projekt má šesť hlavných priorít, ktoré jednotlivo aj vo vzájomnej kombinácii prispejú k naplneniu jeho cieľov:

 1. Analýza aplikácie antidiskriminačnej legislatívy v praxi ako nástroj na identifikáciu a prekonanie inštitucionálnych bariér v tejto oblasti
 2. Prispieť k tvorbe konsenzu v chápaní princípu rovnosti (equality) a rovného zaobchádzania (equal treatment) v odbornej verejnosti a vytvoriť priestor na odbornú diskusiu všetkých relevantných subjektov
 3. Vytvoriť priestor na šírenie informácii o európskych a národných politikách a legislatíve v oblasti nediskriminácie a facilitovať diskusiu o ich implementácii, vrátane zvyšovania povedomia budúcich lídrov a tvorcov politík
 4. Zvýšiť povedomie zraniteľných skupín, osobitne rómskych komunít o základnom koncepte diskriminácie a nástrojoch na jej prekonávanie v praxi
 5. Analýza potrieb v oblasti zhromažďovania údajov v rámci monitoringu dodržiavania zásady rovného zaobchádzania a návrh opatrení na jeho zlepšenie
 6. Vytvorenie informačnej platformy a komunikačných nástrojov pre Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012

Hlavné priority projektu

Cieľové skupiny:

 • verejnosť
 • verejná správa
 • študenti a študentky, mládež
 • právnici a právničky, sudcovia a sudkyne
 • učitelia a učiteľky
 • mimovládne organizácie

Ďalšie informácie

 

Pozrite aj:

 

Kontakt:

Úrad vlády SR
Sekcia ľudských práv a rovnakého zaobchádzania

Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
tel.: 02-57 295 165
fax: 02-57 295 424
e-mail: slparz@vlada.gov.sk
www.mensiny.vlada.gov.sk
 
Občan, demokracia a zodpovednosť
Ul. 29. augusta č. 38, 811 09 Bratislava
tel.: 02-5292 0426, 5292 5568
e-mail: odz@odz.sksekretariat@odz.sk
www.odz.sk
 
Poradňa pre občianske a ľudské práva
Krivá 23, 040 01 Košice
tel./fax: 055-6806 180, 0908 69 55 31, 0949 33 83 96
e-mail: poradna@poradna-prava.sk
www.poradna-prava.sk

 
Projekt sa realizuje s podporou Programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu PROGRESS (2007 – 2013) a Úradu vlády SR. Program realizuje Európska komisia. Program bol vytvorený pre finančnú podporu napĺňania cieľov EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a rovnosti príležitostí, aby tak prispieval k dosiahnutiu cieľov Stratégie Európa 2020v uvedených oblastiach. Sedemročný program sa zameriava na všetky zainteresované subjekty, ktoré môžu pomôcť pri formovaní rozvoja vhodnej a účinnej legislatívy a politík v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí v rámci 27 členských štátov EÚ, krajín EZVO-EHP, v kandidátskych krajinách EÚ a krajinách pripravujúcich sa na kandidovanie.

Viac informácií na stránke: http://ec.europa.eu/progress

 
Za obsah tejto informácie zodpovedá občianske združenie Občan, demokracia a zodpovednosť. Informácia nemusí odrážať stanovisko alebo názor Európskej komisie a Úradu vlády SR.