head5.png

Zákaz diskriminácie na základe pohlavia a rodu. Právne východiská

Autorka: Daniela Lamačková

Konzultantka: Janka Debrecéniová

Vydalo: združenie Občan, demokracia a zodpovednosť, Bratislava, december 2013
 
Práca analyzuje ľudskoprávny záväzok zákazu diskriminácie na základe pohlavia a rodu, ktorý obsahujú vybrané právne dokumenty na všetkých úrovniach – na úrovni medzinárodného práva, práva Európskej únie alebo na vnútroštátnej úrovni. Skúma ho predovšetkým z hľadiska povinnosti štátu zabezpečiť rovnaké práva mužov a žien a možností jeho implementácie v praxi.
 
Analýza sa tematicky venuje piatim oblastiam a dokumentom relevantným pre tieto oblasti:

  1. Všeobecné medzinárodnoprávne záväzky štátov týkajúce sa zákazu diskriminácie z dôvodu pohlavia a rodu
  2. Povinnosti štátov zabezpečiť rovnaké práva mužov a žien v zmysle Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
  3. Povinnosti štátu pri napĺňaní záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru CEDAW
  4. Zákaz diskriminácie z dôvodu pohlavia a rodu v práve Európskej únie
  5. Zákaz diskriminácie na základe pohlavia a rodu vo vnútroštátnom práve SR

 

Na stiahnutie:

 
Publikáciu sme vydali s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci dotačného programu Dotácie na podporu rodovej rovnosti zamerané na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu a Open Society Foundations v rámci Women´s Rights Program.