head2.png

Otvorený list ministrovi Lajčákovi ohľadom pozvania na slávnostné udeľovanie ceny za významný prínos v oblasti ľudských práv

4. 12. 2013
 
Vážený pán podpredseda vlády, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí a predseda Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,

dovoľte nám zareagovať na Vaše pozvanie na Vianočný gala koncert a slávnostné udeľovanie ceny za významný prínos v oblasti ľudských práv, pripravovaný na 5. decembra 2013. So všetkou úctou odmietame toto Vaše pozvanie a to z nasledujúcich dôvodov:
 

  • opätovne vyjadrujeme vážne znepokojenie nad okolnosťami, ktoré viedli 20. novembra 2013 profesora Miroslava Kusého, prvého držiteľa predmetnej ceny za významný prínos v oblasti ľudských práv, k rezignácii na členstvo v Rade vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len Rada);
  • v poslednom období – najmä v súvislosti s prípravou Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike a iných vládnych strategických materiálov, týkajúcich sa ľudských práv – dochádza k neustálemu spochybňovaniu univerzality, neodňateľnosti a nedeliteľnosti ľudských práv garantovaných medzinárodnými dohovormi a Ústavou SR, a to zo strany jednotlivcov a niektorých organizácií zaštiťujúcich sa kresťanstvom. Hoci sme naďalej plne odhodlaní/é dôsledne chrániť a presadzovať slobodu náboženského vyznania alebo viery, sme presvedčení/é, že táto musí byť postavená na rovnakú úroveň k ostatným právam a nesmie byť zneužívaná k odmietaniu alebo porušovaniu ľudských práv iných skupín;
  • očakávame, že osoby a inštitúcie reprezentujúce Slovenskú republiku budú stáť za princípmi ľudských práv tak, ako je stanovené v Európskom dohovore o ľudských právach a povýšia ľudské práva nad akékoľvek náboženské princípy. Pripomíname, že v zmysle Ústavy SR je Slovenská republika zvrchovaný, demokratický a právny štát, ktorý sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo. Vítame a oceňujeme preto Vašu odpoveď na hodine otázok v Národnej rade SR dňa 28. 11. 2013 a chceme veriť, že slová o vytvorení „krajiny pre všetkých“ boli myslené s plnou vážnosťou;
  • vážime si a vždy budeme chrániť právo na vyjadrenie názoru a verejnú diskusiu. Musíme však s poľutovaním konštatovať, že diskusia zamýšľaná ako podporná báza tvorby prvej komplexnej stratégie ľudských práv v Slovenskej republike, ba dokonca akákoľvek diskusia ohľadom ľudských práv vedie v našej krajine do slepej uličky. Hoci sme sa pokúšali objasňovať a vysvetľovať základné ľudskoprávne princípy, najmä v oblasti rodovej rovnosti a práv LGBTI ľudí, namiesto uvoľňovania napätia v spoločnosti čelíme situácii, kedy sú niektorí/é z nás vystavení/é osobným útokom a vyhrážkam. Naša ľudská dôstojnosť a právo na slobodu prejavu sú denno-denne ohrozované a spochybňované. V takejto atmosfére nie je možné ani len vecne argumentovať, nie to pripravovať podklady pre tvorbu stratégie na ochranu a podporu ľudských práv;
  • rétoriku používajúcu slová ako „kultúra smrti“ a „sodomský paškvil“, rétoriku,  obviňujúcu ľudí obhajujúcich ľudské práva žien, detí, LGBTI ľudí, práva v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a rodovú rovnosť, že „nemajú žiadnej morálnej hrdosti a svoj národ pripravujú nielen o jeho dôstojnosť, ale pomocou zákonov ho vydávajú na zánik“, sme považovali za prejav náboženského fundamentalizmu a očakávali sme, že sa od neho vedenie katolíckej cirkvi dištancuje. Túto sobotu sa však stal pravý opak a slovenskí biskupi v pastierskom liste na 1. nedeľu adventnú posvätili tieto útoky slovami: „kultúra smrti skutočne ohrozuje existenciu národa. Pri takom ohrození predošlé generácie neváhali umierať za ochranu vlasti“;
  • fakt, že úvodnú reč pri odovzdávaní predmetnej ceny bude mať apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana, považujeme v súčasnej situácii za znepokojivý signál pre verejnosť, že vláda SR podlieha tlakom katolíckej cirkvi a toleruje jej útoky na ľudí zasadzujúcich sa za univerzálne ľudské práva v Slovenskej republike. Práve z tohto dôvodu, ako ľudia biskupmi označení za „nepriateľov národa“, nemienime svojou účasťou na odovzdávaní cien legitimizovať zasahovanie predstaviteľov katolíckej cirkvi do agendy ľudských práv. Pochopte, pán minister, že v takejto situácii je v záujme zachovania našej vlastnej dôstojnosti a duševnej integrity nebyť účastníkmi tohto podujatia, pripomínajúceho skôr manifest prepojenia „otca štátu a matky cirkvi“ ako oslavu a pripomienku ľudských práv.

Dúfame, že po ďalšej diskusii s Vami o zlepšení činnosti Rady a nastavení mechanizmu ochrany ľudských práv pre všetkých ľudí v tejto krajine, sa v budúcnosti podarí predchádzať takýmto situáciám.

 

S úctou

Irena Bihariová (Ľudia proti rasizmu, členka Rady, podpredsedníčka Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie),

Janka Debrecéniová, (Občan, demokracia, zodpovednosť, členka Rady),

Lucia Faltinová (Fórum donorov, podpredsedníčka Rady),

Dagmar Horná (členka pracovných skupín výborov pre práva LGBTI osôb a pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania),

Jana Kviečinská (členka Koordinačnej skupiny Rady pre prípravu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR),

Martin Macko (Iniciatíva Inakosť, člen Rady, podpredseda Výboru pre práva LGBTI osôb, člen Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie),

Adriana Mesochoritisová (Možnosť voľby, členka Rady, podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť, členka Výboru pre práva LGBTI osôb),

Laco Oravec (Nadácia Milana Šimečku, člen Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie),

Kálmán Petőcz (Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku, člen Rady),

Silvia Porubänová (členka Výboru pre rodovú rovnosť a Výboru pre práva LGBTI osôb),

Šarlota Pufflerová (Občan, demokracia a zodpovednosť, členka Rady, podpredsedníčka Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania, členka Výboru pre rodovú rovnosť),

Romana Schlesinger (Queer Leaders Forum, členka Výboru pre práva LGBTI osôb)

Radoslav Sloboda (Amnesty International, ľudskoprávny aktivista)

 

Bratislava, 4. decembra 2013

 

Na stiahnutie:

List podpredsedovi vlády a ministrovi M. Lajčákovi