head2.png

Okrúhly stôl o implementácii zásady rovného zaobchádzania

ODZ, 5. 12. 2013

Dňa 5. 12. 2013 sme zorganizovali okrúhly stôl Možnosti efektívnejšej implementácie zásady rovného zaobchádzania z pohľadu legislatívy aj aplikačnej praxe. Cieľom bolo diskutovať o bariérach, ktoré bránia efektívnej implementácii antidiskriminačného zákona aj ďalších predpisov a spoločne hľadať možnosti ich eliminácie (napr. zmenou interpretácie niektorých konceptov a zákonných ustanovení, legislatívnymi zmenami a pod.). Okrúhly stôl bol určený odborníčkam a odborníkom z rôznych prostredí (vláda, MVO, súdy, inšpektoráty práce, subjekty poskytujúce právnu pomoc v prípadoch diskriminácie), ktorí sa v praxi zaoberajú implementáciou antidiskriminačného zákona a ďalšej legislatívy v oblasti rovného zaobchádzania.

Úvodné príspevky predniesli Mgr. Janka Debrecéniová, MJur. PhD. (právnička nášho združenia a autorka prvého uceleného komentára k antidiskriminačnému zákonu), Mgr. Vanda Durbáková (advokátka spolupracujúca s Poradňou pre občianske a ľudské práva a zastupujúca diskriminované osoby v súdnych konaniach) a JUDr. Zuzana Magurová (právnička z Ústavu štátu a práva SAV).

 
Diskusia sa viedla na rôzne témy:

  • zakázané dôvody diskriminácie
  • nedostatky právnej ochrany pri postihovaní osôb, ktoré sa vzoprú diskriminácii
  • domáhanie sa právnej ochrany v súdnych konaniach
  • procesné nedostatky (výška súdnych poplatkov, náhrada trov konania, možnosť MVO zastupovať diskriminované osoby v konaniach, úprava dôkazného bremena a i.)
  • diskriminačné ustanovenia kolektívnych zmlúv, implikácie pre zamestnávateľov a ďalšie osoby
  • systémové bariéry pre napĺňanie princípu rovnosti – napr. absencia mechanizmov na zber dát či evidovanie súdnych rozhodnutí a i.

 
Účastníčky a účastníci vo facilitovanej diskusii zdieľali svoje skúsenosti a problémy, s ktorými sa stretávajú orgány verejnej moci pri implementácii práva na rovnosť a pri tvorbe verejných politík. Identifikovali tieto bariéry a možnosti ich prekonávania v praxi. Zároveň mali priestor aj na prezentáciu vlastných návrhov na riešenia.

 

 

Podujatie finančne podporili:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd

Fond pre mimovládne organizácie v rámci programu Demokracia a ľudské práva, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014, správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation

Open Society Foundations v rámci Women´s Rights Program