head4.png

Príklady dobrej praxe vo verejných politikách v oblasti rodovej rovnosti

Autorky: Bibiána Pufflerová, Ľubica Trgiňová, Margaréta Vozáriková

Konzultantky: Janka Debrecéniová, Šarlota Pufflerová

Vydalo: združenie Občan, demokracia a zodpovednosť, Bratislava, december 2013
 
Štúdia v prvej časti približuje spôsoby, akými verejné inštitúcie môžu uchopiť svoje záväzky vo vzťahu k zásade rovného zaobchádzania a využívať svoje postavenie a kompetencie na prelomenie zabehnutých diskriminačných štruktúr od mikro- cez mezo- až po makroúroveň.

V druhej časti štúdia analyzuje jednotlivé príklady verejných politík v oblasti rodovej rovnosti so zameraním na kvalitatívne parametre, ktoré by mali kvalitné politiky na mikro-, mezo- a makroúrovni mať. Poskytuje dobré príklady zo zahraničia aj k praktickému premietnutiu kvalitatívnych prvkov týchto politík. Prináša aj niekoľko príkladov zo súkromných spoločností zavádzajúcich interné politiky rodovej rovnosti, ktoré by mohli verejné inštitúcie inšpirovať, ako postupovať pri tvorbe a implementácii opatrení na dosahovanie rodovej rovnosti, resp. pri efektívnom uplatňovaní princípu rovnosti u svojich zamestnankýň a zamestnancov.
 

  • Príklad 1: Interné politiky rodovej rovnosti v britskej verejnej inštitúcii
  • Príklad 2: Viedenský projekt uplatňovania rodovej rovnosti na úrovni samosprávy
  • Príklad 3: Uplatňovanie rodovej rovnosti v sociálnych službách mesta Malmö
  • Príklad 4: Rodovo spravodlivý nábor štátnych zamestnankýň a zamestnancov verejnou inštitúciou v Belgicku

 

Stiahnite si:

 
Publikáciu sme vydali s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci dotačného programu Dotácie na podporu rodovej rovnosti zamerané na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu a Open Society Foundations v rámci Women´s Rights Program.