head2.png

Úvod do Európskeho dohovoru o ľudských právach

Autor: Iain Cameron

Kniha, vydaná v roku 2000, vysvetľuje pôvod, štruktúru a fungovanie systému ochrany ľudských práv, vytvoreného Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Analyzuje zloženie a funkcie nového Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý bol zriadený, keď Protokol 11 Dohovoru nadobudol účinnosť. Objasňuje rozsah práv a slobôd stanovených Dohovorom odkazmi na precedentné právo Európskeho súdu pre ľudské práva. Vysvetľuje, aký dopad má Dohovor na slovenský právny poriadok a na právo Európskeho spoločenstva. Čitateľovi či čitateľke, ktorý/á by sa chcel/a otázkam ľudských práv nastolených v súvislosti s Dohovorom venovať detailnejšie, kniha ponúka potrebnú metodológiu.