head2.png

Záverečné stretnutie projektu PRÁVO NA KAŽDÝ DEŇ (Košice-Šaca)

ZVJS, 11. 4. 2017

Dňa 10. apríla 2017 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca konalo záverečné stretnutie vzdelávacieho cyklu PRÁVO NA KAŽDÝ DEŇ / STREET LAW. Projekt sa v ústave realizuje od roku 2005 v spolupráci s občianskym združením Občan, demokracia a zodpovednosťPrávnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Cieľom vzdelávania je zvyšovanie právneho vedomia odsúdených vo výkone trestu, a tým vytvorenie predpokladu pre ich úspešné zaradenie sa do spoločnosti po prepustení na slobodu, predchádzanie recidíve v páchaní trestnej činnosti a odbúravanie vzájomných predsudkov medzi odsúdenými a ostatnou spoločnosťou.

Vzdelávací kurz zabezpečovali lektori – študenti Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach – Dominik Fábry, Veronika Ocejáková a Mgr. Dominika Becková, ktorí absolvovali prípravu pod dohľadom JUDr. Daniely Lamačkovej – koordinátorky programu.

Vzdelávanie prebiehalo v dvoch etapách – od novembra 2016 do apríla 2017. Počas štrnástich stretnutí sa odsúdení vzdelávali v jednotlivých právnických oblastiach vysvetlením problematiky, zapojením do interaktívnych skupinových i individuálnych aktivít a po každej téme nechýbal priestor na diskusiu.

Na záverečné stretnutie si lektori pripravili tri zaujímavé úlohy. Jednou z nich bolo obhájenie svojho názoru na základe modelových situácií. Lektori hodnotili spôsob práce v skupine, vystupovanie hovorcov, spôsob vyjadrovania a racionalitu argumentov. V závere stretnutia vyhodnotili prácu odsúdených počas trvania celého projektu. Vzdelávací kurz úspešne absolvovali všetci štrnásti odsúdení a získali osvedčenia, ktoré im boli slávnostne odovzdané.

Dominike, Veronike a Dominikovi patrí naša veľká vďaka, tak, ako to vyjadril jeden absolvent kurzu v mene celej skupiny: za ich čas, ochotu, vedomosti a hlavne za ľudský prístup. Malou odmenou bol i obrovský spontánny potlesk po poďakovaní a vedomie, že pozitívne obohatili životy štrnástich odsúdených. Lektori poskytli rozhovor do väzenského časopisu, a tak sa povedomie o ich práci a snahe dostane medzi všetkých odsúdených v ústave.
 

 
© ZVJS, 2017
Článok uverejnil Zbor väzenskej a justičnej správy na svojej webstránke v rubrike Aktuality 11. 4. 2017.