head4.png

JUDr. Daniela Lamačková

právnička, konzultantka, lektorka
 

Absolvovala právo na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a stáž zameranú na rozvoj klinického vzdelávania na právnických fakultách na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti. Pôsobí na Pracovisku právnych kliník na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, kde vyučuje a podieľa sa na koordinácii klinického vzdelávania.

Spolupracuje so združením Občan, demokracia a zodpovednosť ako trénerka, lektorka a koordinátorka právnych vzdelávacích programov zameraných najmä na oblasť ľudských práv a nediskriminácie. Spolupracovala s Nadáciou otvorenej spoločnosti (Open Society Foundation) v celoslovenskom právnom vzdelávacom programe Street law (Právo na každý deň).
 

Expertíza:

 • street law
 • antidiskriminácia a ľudské práva
 • monitoring verejných politík a občianska participácia

Profesionálna prax:

 • od 2011: vysokoškolská pedagogička – Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
  – Pracovisko právnych kliník
  – vyučujúca Právnej kliniky pre vybrané komunity/Street Law
 • 2006 – 2010: Ústav európskeho práva
 • 2002: vyučujúca Právnej kliniky pre vybrané komunity
 • od 2000: koordinátorka právnych vzdelávacích programov pre východné Slovensko, trénerka, lektorka – Občan, demokracia a zodpovednosť
 • 2000 – 2002: trénerka a lektorka v celoslovenskom právnom vzdelávacom programe Street law, Open Society Foundation, Bratislava

Študijné pobyty a odborné stáže:

 • jún 2001: Stáž zameraná na rozvoj klinického vzdelávania na právnických fakultách ELTE University, Budapešť, Maďarsko
 • 1998 – 1999: Letná škola Práva na každý deň, Letná a Jesenná škola ľudských práv, Nadácia Občan a demokracia

V rámci ODZ sa podieľala na týchto projektoch:

 • 2005 – 2006 Viacúrovňový vzdelávací program pre vzdelávateľov nápravno-výchovných zariadení so zameraním na ľudské práva v kontexte nášho vstupu do EÚ a v súvislosti s prijatím novej antidiskriminačnej legislatívy
 • 2008 – 2009 Viacúrovňové posilňovanie odborných kapacít v oblasti antidiskriminácie
 • 2009 – 2010 Vyššia prevencia diskriminácie lepším využitím poznatkov a občianskych zručností
 • 2011 – 2012 Zvyšovanie kapacít a tvorba nástrojov pre monitoring dodržiavania princípu rovnosti a zásady rovnakého zaobchádzania verejnými inštitúciami pri realizácii ich zodpovedností v oblasti ľudských práv
 • 2011-2012 Rovnosť v slovenskej realite – Prekonávanie inštitucionálnych bariér v uplatňovaní princípu rovného zaobchádzania zvyšovaním potenciálu pre mainstreaming rovnosti (Equality in the Slovak reality – Overcoming institutional barriers in implementing the principle of equal treatment by increasing the potential for equality mainstreaming)
 • 2012 Presadzovanie systémových zmien vo vzdelávaní v oblasti ľudských práv a antidiskriminácie (Enforcing systemic changes in human rights and anti-discrimination education)

Iné aktivity:

 • od 2011: členka celoslovenského združenia Asociácia právnych kliník
 • 2011: členka Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania (Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť)

 
Životopis a zoznam publikácií