head5.png

Ľudia v ODZ

Uznávanú profesorku Janu Plichtovú osočujú dezinformačné weby

Denník N.sk, 24. 5. 2018

Za normálnych okolností by Jana Plichtová nemala dôvod pustiť si dezinformačné rádio Infovojna. Nedávno ani netušila, že vôbec existuje. Teraz si na počítači prehráva jednu z ich relácií, ktorej hrdinkou sa stala práve ona. Dvojica moderátorov – Ľubomír Huďo a Norbert Lichtner – začína poslucháčom rozprávať o „Janke Plichtovej“. „Neviem, prečo mi hovoria „Janka“, v živote som ich nevidela. Ale asi pre to majú nejaký hlbší dôvod,“ komentuje to s úsmevom.

Dvojica poslucháčom povie pár informácií o jej osobe a postupne pritvrdzuje. „Pani Plichtová, vy ste jedna krava. Nič viac a nič menej,“ povie do éteru Lichtner. JPlichtova_wN_270x180_orezĎalej zaznejú výrazy ako „boľševik“, „chazarská boľševická kreatúra“ a prirovnanie ku komunistickému prokurátorovi Urválkovi, ktorý v 50. rokoch účinkoval v politických procesoch. Jana Plichtová pri počúvaní zostáva pokojná, občas aj zasmeje. „Aspoň počujete, akú tí páni majú úroveň,“ poznamená.

Jana Plichtová je uznávanou profesorkou psychológie. Sedíme v jej kancelárii v Ústave aplikovanej psychológie, ktorý spadá pod Fakultu sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Stretli sme sa kvôli jej znaleckému posudku, ktorý vypracovala na žiadosť polície na článok Tibora Eliota Rostasa, šéfredaktora časopisu Zem a vek. Continue reading

Anketa Pravdy: Aké je Slovensko po 25 rokoch od vyhlásenia samostatnosti?

Pravda, 3. 1. 2018

Šarlota Pufflerová, výkonná riaditeľka združenia Občan, demokracia a zodpovednosť:

Patrím medzi ľudí, ktorí stále považujú rozpad Československa za stratu, aj napriek tomu, že sme samostatnosťou mnohé získali. Na Slovensku asi najviac boduje ekonomický rast. Sami sme sa však obrali o to najvzácnejšie: historický odkaz demokratickej prvej československej republiky.

Nejde len o to, že deň jej založenia nie je u nás štátnym sviatkom, ale najmä o to, že hodnoty demokracie nie sú pre nás prvoradé – a to sloboda, rovnosť, spravodlivosť a ľudská dôstojnosť. Keby boli, nechýbali by všade tam, kde je to pre našu budúcnosť podstatné – vo vzdelávaní, vo verejných politikách, v sociálnej sfére i v oblasti zdravia, najmä však vo výkone verejnej moci. Continue reading

JUDr. Daniela Lamačková

právnička, konzultantka, lektorka
 

Absolvovala právo na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a stáž zameranú na rozvoj klinického vzdelávania na právnických fakultách na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti. Pôsobí na Pracovisku právnych kliník na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, kde vyučuje a podieľa sa na koordinácii klinického vzdelávania.

Spolupracuje so združením Občan, demokracia a zodpovednosť ako trénerka, lektorka a koordinátorka právnych vzdelávacích programov zameraných najmä na oblasť ľudských práv a nediskriminácie. Spolupracovala s Nadáciou otvorenej spoločnosti (Open Society Foundation) v celoslovenskom právnom vzdelávacom programe Street law (Právo na každý deň).
 

Expertíza:

 • street law
 • antidiskriminácia a ľudské práva
 • monitoring verejných politík a občianska participácia

Profesionálna prax:

 • od 2011: vysokoškolská pedagogička – Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
  – Pracovisko právnych kliník
  – vyučujúca Právnej kliniky pre vybrané komunity/Street Law
 • 2006 – 2010: Ústav európskeho práva
 • 2002: vyučujúca Právnej kliniky pre vybrané komunity
 • od 2000: koordinátorka právnych vzdelávacích programov pre východné Slovensko, trénerka, lektorka – Občan, demokracia a zodpovednosť
 • 2000 – 2002: trénerka a lektorka v celoslovenskom právnom vzdelávacom programe Street law, Open Society Foundation, Bratislava

Študijné pobyty a odborné stáže:

 • jún 2001: Stáž zameraná na rozvoj klinického vzdelávania na právnických fakultách ELTE University, Budapešť, Maďarsko
 • 1998 – 1999: Letná škola Práva na každý deň, Letná a Jesenná škola ľudských práv, Nadácia Občan a demokracia

V rámci ODZ sa podieľala na týchto projektoch:

 • 2005 – 2006 Viacúrovňový vzdelávací program pre vzdelávateľov nápravno-výchovných zariadení so zameraním na ľudské práva v kontexte nášho vstupu do EÚ a v súvislosti s prijatím novej antidiskriminačnej legislatívy
 • 2008 – 2009 Viacúrovňové posilňovanie odborných kapacít v oblasti antidiskriminácie
 • 2009 – 2010 Vyššia prevencia diskriminácie lepším využitím poznatkov a občianskych zručností
 • 2011 – 2012 Zvyšovanie kapacít a tvorba nástrojov pre monitoring dodržiavania princípu rovnosti a zásady rovnakého zaobchádzania verejnými inštitúciami pri realizácii ich zodpovedností v oblasti ľudských práv
 • 2011-2012 Rovnosť v slovenskej realite – Prekonávanie inštitucionálnych bariér v uplatňovaní princípu rovného zaobchádzania zvyšovaním potenciálu pre mainstreaming rovnosti (Equality in the Slovak reality – Overcoming institutional barriers in implementing the principle of equal treatment by increasing the potential for equality mainstreaming)
 • 2012 Presadzovanie systémových zmien vo vzdelávaní v oblasti ľudských práv a antidiskriminácie (Enforcing systemic changes in human rights and anti-discrimination education)

Iné aktivity:

 • od 2011: členka celoslovenského združenia Asociácia právnych kliník
 • 2011: členka Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania (Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť)

 
Životopis a zoznam publikácií
 

PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD.

výkonná riaditeľka, projektová manažérka, expertka, konzultantka, trénerka
 

Už v rámci štúdia psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave začala od roku 1981 pôsobiť v oblasti základného výskumu na Slovenskej akadémii vied, kde v roku 1992 získala titul kandidátky psychologických vied. V rokoch 1992 – 2004 postupne absolvovala tréningový kurz British Institute of Management, postdoktorandskú stáž na Inštitúte environmentálnych a menšinových práv na Laponskej univerzite vo Fínsku a viaceré tréningy vo Veľkej Británii, USA, Dánsku, Poľsku a Južnej Afrike. V roku 2005 bola účastníčkou dvojmesačného prestížneho Eisenhower Fellowship Multinational Program v USA za Slovenskú republiku.

Od roku 1995 je výkonnou riaditeľkou a zároveň manažérkou projektov ODZ. V súčasnosti koordinuje tímy viacerých projektov zameraných na posilňovanie občianskej spoločnosti v oblasti rovného zaobchádzania a rodovej rovnosti. Koncepčne pripravuje a vedie tréningy pre rôzne cieľové skupiny (verejná správa, zamestnávatelia, mimovládne organizácie, súdy, inšpektoráty práce a pod.). Podieľa sa na fundraisingu ODZ a na rozvíjaní jeho vzťahov s verejnosťou i podnikateľským a štátnym sektorom. Je autorkou početných správ a analýz v oblasti ochrany, monitoringu a presadzovania ľudských práv, antidiskriminácie, rovnakého zaobchádzania, rodovej rovnosti a ľudských práv žien.
 

Expertíza:

 • ľudské práva, rovnaké zaobchádzanie, (anti)diskriminácia
 • rodová rovnosť a ľudské práva žien
 • monitoring verejných politík a participácia na tvorbe verejných politík a legislatívy v oblasti antidiskriminácie a rodovej rovnosti
 • manažment projektov (aj finančný), obsahová koordinácia, fundraising
 • koordinácia tímov, supervízia, mentoring, koučing, evalvácia
 • komunikácia, public relation, kampane, advokačné aktivity v oblasti ľudských práv
 • vedenie tréningov pre rôzne cieľové skupiny (sudcovia a sudkyne, verejná správa, zamestnávatelia, učiteľky a učitelia, zástupkyne a zástupcovia mimovládnych organizácií)

Profesionálna prax:

 • od 1993: výkonná riaditeľka, projektová a finančná manažérka, konzultantka ODZ
 • od 1993: expertka, konzultantka, trénerka, lektorka, mentorka, supervízorka v rámci realizovaných projektov ODZ
 • od 2009: expertka v sieti sociálno-ekonomických expertiek a expertov EK – analytička v oblasti (anti)diskriminácie
 • 1983 – 1992: výskumná pracovníčka, analytička SAV

Študijné pobyty a odborné stáže:

 • absolventka Multinárodného programu Eisenhower Fellowship, USA, 2005
 • absolventka medzinárodného programu amerického vládneho kabinetu (International Visitors´ Program), Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických na Slovensku – Vláda USA, 1999
 • študijný pobyt – moderné interaktívne a participatívne postupy v oblasti vzdelávania k ľudským právam, Dánsko, Veľká Británia, Minority Rights Group International, Human Rights Institute, 1994
 • Postdoktorandský študijný pobyt zameraný na práva menšín, University of Lapland, Fínsko, 1993

Doplnkové vzdelávacie tréningy a aktivity:

 • Reducing the gender pay gap (Odstraňovanie rozdielov v odmeňovaní medzi mužmi a ženami), ÖSB International Area, 2012
 • Gender budgeting (rodové rozpočtovanie), The Long Way to Equal Pay, Innsbruck, 2012
 • Training of Management Trainers, The Institute of Management, Veľká Británia – Slovensko, 1992 – 1994
 • Tréning v neverbálnych metódach psychoterapie, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, 1990 – 1991
 • Tréningový program v diagnostikovaní štýlu kreativity a inovácie, British Counseling Centre, Hathfield, Veľká Británia, 1989 – 1990

V rámci ODZ sa podieľala napr. na týchto programoch/projektoch:

 • Rovnosť v slovenskej realite – implementácia ADZ v praxi, 2011 – 2012
 • Monitoring dodržiavania princípu rovnosti v SR, 2011 – 2012
 • Zlepšenie uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na trhu práce prostredníctvom spolupráce s inšpektorátmi práce pri ich vzdelávaní, 2009 – 2011
 • Za transparentné súdnictvo uplatňujúce princíp rovnosti, 2009 – 2010
 • Za život bez diskriminácie – program vzdelávania k antidiskriminácii pre študentky/-ov VŠ, 2009 – 2012
 • Na ceste k rovnosti – multidisciplinárne prístupy v oblasti antidiskriminácie, 2007 – 2008
 • Posilnenie mimovládnych organizácii v boji s diskrimináciou a tréning v oblasti rovnakého zaobchádzania a rešpektovania rozmanitosti, 2007 – 2012
 • Ružový a modrý svet – rodovo citlivé vzdelávanie, 2003 – 2008, Rodová desegregácia na trhu práce a v SR (www.ruzovyamodrysvet.sk) – v spolupráci so združením ASPEKT od roku 2005
 • Ľudské práva a ich uplatňovanie v každodennom živote, Ľudské práva v príprave, práci a vzdelávaní slovenskej polície, Ľudské práva a ich uplatňovanie v každodennom živote a ZVJS, 1995 – 2007

Iné aktivity:

 • od 2011: členka Výboru pre rodovú rovnosť, Výboru pre výskum, výchovu a vzdelávanie v oblasti ľudských práv (zároveň nominovaná týmto výborom na jeho zastupovanie v Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť)
 • 2009 – 2012: členka Siete sociálno-ekonomických expertiek a expertov Európskej komisie pre oblasť implementácie antidiskriminačnej legislatívy za SR
 • 2003 – 2004: členka Rady vlády pre MVO
 • 2001 – 2010: členka rezortnej (medzirezortnej) interdisciplinárnej odbornej skupiny pre boj s rasovo motivovanou trestnou činnosťou a extrémizmom pri Prezídiu PZ (neskôr MV SR)
 • od 1997: angažovanie v kampaniach – Občianska kampaň “OK´98” (hovorkyňa), Za dobrý zákon o prístupe k informáciám, Ľudia proti rasizmu, Za silného ombudsmana v SR, Občania sebe, Za reformu vzdelávania a pod.

 
Životopis a zoznam publikácií
 

Ing. Ľubica Trubíniová

mediálna manažérka
 

Koordinuje mediálne a prezentačné aktivity ODZ, administruje web stránku združenia www.odz.sk a špecializovaný portál www.diskriminacia.sk. Je dlhoročnou aktivistkou v oblasti ochrany životného prostredia aj ľudských a občianskych práv. Má bohaté skúsenosti s prácou v mimovládnych organizáciách, vedením kampaní za riešenie konkrétnych spoločenských problémov, občianskou advokáciou a participáciou, komunikáciou s verejnou správou, politickou sférou a médiami.

Ako aktivistka iniciatívy Bratislava otvorene sa venuje občianskym aktivitám na komunálnej úrovni, najmä problematike participácie verejnosti pri rozhodovaní, otvorenej samosprávy, územného plánovania a výstavby, ochrany pamiatok, zelene a i.
 

Expertíza:

 • občianska participácia, monitoring verejných politík
 • občianska advokácia, kampane
 • mediálna komunikácia, public relation
 • manažment, koordinácia, supervízia, evalvácia
 • ochrana životného prostredia

Profesionálna prax:

 • od 2006: členka občianskej iniciatívy Bratislava otvorene
 • 1995 – 2009: členka autorského kolektívu Inštitútu pre verejné otázky (IVO) – spoluautorka kapitoly Životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj v každoročne vydávanej Súhrnnej správe o stave spoločnosti
 • 1990 – 2009: aktivistka a projektová manažérka viacerých environmentálnych mimovládnych organizácií: Greenpeace Slovensko (zakladateľka a riaditeľka, 1993 – 2003), Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR (STUŽ/SR, od 1993), Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ, od 2003), Mimovládny výbor Naše Tatry (MVNT, 2004 – 2007), Energia 2000 (1996 – 2003) a Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny (SZOPK, od 1990) – ZO č. 27 Podunajsko

Vzdelanie:

 • 1986 – 1989: Slovenská vysoká škola technická, Stavebná fakulta, Bratislava – Katedra geotechniky, interná ašpirantúra – ašpirantské minimum, špecializácia – Mechanika zemín
 • 1978 – 1983: Slovenská vysoká škola technická, Stavebná fakulta, Bratislava, špecializácia – Geotechnika

Doplnkové vzdelávacie tréningy a aktivity:

 • tréning Facilitácia – vedenie stretnutí, akreditovaný MŠ SR – certifikát PDCS (2011)
 • kampaň Za dobrý zákon o prístupe k informáciám (2000)
 • monitoring uplatňovania infozákona v praxi (2001)
 • kampane za trvalo udržateľné riešenie náročných environmentálnych problémov – jadrová energetika (1993 – 2003), VD Gabčíkovo a lužné lesy Podunajska (1990 – 1993, 2003 – 2007), certifikácia FSC (2007 – 2008), TANAP po smršti v r. 2004 (2004 – 2007) a i.
 • Cena Josefa Vavrouška, Nadace Charty 77 – za aktivity na ochranu životného prostredia (2000)
 • The Sasakawa Environmental Award (Slovensko), The Sasakawa Peace Foundation – spoluautorstvo Novej energetickej politiky SR (2000)

 
Životopis
 

Ľudmila Pauková

účtovníčka
 

Vedie účtovnú a mzdovú agendu ODZ od roku 1996. Spolupracuje s výkonnou riaditeľkou, koordinátorkami projektov pri administrácii účtovných dokladov, vyúčtovaní projektov združenia, pripravuje podklady pre priebežné a záverečné finančné správy. Absolvovala viaceré špecializované školenia o vedení účtovníctva v mimovládnych organizáciách.
 

Expertíza:

 • vedenie kompletného účtovníctva, personálnej a mzdovej agendy
 • poradenstvo a konzultácie z rôznych oblastí účtovníctva
 • reporting
 • vyúčtovanie grantov

Profesionálna prax:

 • od 2004: Pauková Ľudmila, spol. s r.o. – konateľka, hlavná účtovníčka spoločnosti
 • 2001 – 2003: SZČO
 • 1997 – 2001: EDIVAN, a.s. – samostatná účtovníčka
 • od 1997: Nadácia Občan a demokracia (neskôr ODZ) – samostatná účtovníčka

Vzdelanie:

 • 1983 – 1987: SPŠ M. C. Sklodowskej, Svit (zameranie – ekonomika)

Doplnkové vzdelávacie tréningy a aktivity:

 • Kurzy jednoduchého, podvojného účtovníctva, ochrana osobných údajov, mzdy, školenia z daňovej a účtovnej oblasti, podľa legislatívnych zmien

 
Životopis
 

Mgr. Margaréta Vozáriková

právnička

 

Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V rokoch 2004-5 spolupracovala so združením Spoločnosť pre otvorené súdnictvo na projekte občianskeho monitoringu súdov. V rokoch 2008-9 aktívne spolupracovala so združením Občan a demokracia na programe Právo na každý deň, v rámci ktorého vyučovala právo formou interaktívneho učenia v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou, ako aj na monitoringu prístupu k súdnym rozhodnutiam v rámci projektu Za transparentné súdnictvo podporujúce princíp rovnosti. Od júna do augusta 2010 pracovala ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii v Bratislave.
Spolupracuje so združením Občan, demokracia a zodpovednosť pri monitoringu právneho prostredia zameranom na implementáciu antidiskriminačnej legislatívy a jej uplatňovanie pri tvorbe verejných politík v SR. Zároveň príležitostne pracuje aj ako grafička a webdizajnérka.

Mgr. Sylvia Ondrisová, PhD.

psychologička, konzultantka, lektorka

 

Vyštudovala psychológiu a ukončila interné doktorandské štúdium na katedre psychológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Absolvovala semináre a dlhodobý výcvik v procesorientovanej psychoterapii so zameraním na individuálnu psychoterapiu, vzťahovú prácu a facilitáciu skupinových procesov. Od roku 2000 pôsobí ako psychoterapeutka.
V rokoch 2001-8 úzko spolupracovala so združením Občan a demokracia ako koordinátorka projektov a lektorka. V rámci projektov pripravila vydanie dvoch publikácií pre učiteľky a učiteľov stredných škôl, ktoré sa zameriavajú na problematiku rodových stereotypov a na otázky sexuálnej orientácie. Realizovala tiež workshopy a pracovné semináre pre študentov a študentky vysokých škôl a stredoškolských učiteľov a učiteľky. V súčasnosti spolupracuje so združením ako lektorka a konzultantka.

Mgr. Janka Debrecéniová, MJur., PhD.

zástupkyňa riaditeľky, právnička, analytička, konzultantka, lektorka
 
Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a následne absolvovala postgraduálne štúdium v odbore európske právo a právna komparatistika na Oxfordskej univerzite. Doktorandské štúdium absolvovala na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. V rokoch 2007 – 2009 absolvovala prestížny Women´s Human Rights Training Institute. Od roku 2000 pôsobí v združení Občan, demokracia a zodpovednosť a podieľa sa na realizácii advokačných, publikačných, vzdelávacích a výskumných projektov najmä v oblasti antidiskriminácie a rovného zaobchádzania, ľudských práv žien a rodovej rovnosti. V uvedených oblastiach sa intenzívne zapája aj do procesov tvorby verejných politík a právnych predpisov. Napríklad v roku 2007 bola členkou vládnej medzirezortnej komisie pre novelizáciu antidiskriminačného zákona. Ako zástupkyňa verejnosti sa formou tvorby hromadných pripomienok a účasti na rozporových konaniach podieľala aj na novelizácii ďalších právnych predpisov (v častiach týkajúcich sa rovného zaobchádzania a nediskriminácie) – napríklad Zákonníka práce, zákona o inšpekcii práce, zákona o rodičovskom príspevku, zákona o príspevku pri narodení dieťaťa, zákona o súdnych poplatkoch či Civilného sporového poriadku. Od roku 2009 v mene združenia Občan, demokracia a zodpovednosť zastupuje v súdnych konaniach viacero osôb, ktoré boli dotknuté diskrimináciou v zamestnaní. V rokoch 2009 – 2016 bola členkou Európskej siete právnych expertiek a expertov pre oblasť rodovej rovnosti a nediskriminácie. V rokoch 2015 – 2019 poskytla v oblasti reprodukčných práv žien expertné konzultácie komisárovi Rady Európy pre ľudské práva, osobitnej spravodajkyni OSN pre násilie na ženách, jeho príčiny a dôsledky a Svetovej zdravotníckej organizácii. Okrem ďalších publikácií a článkov je autorkou publikácie Antidiskriminačný zákon: komentár (Občan, demokracia a zodpovednosť, 2008, dotlač 2012), editorkou a spoluautorkou publikácie Inšpekcia práce a zásada rovnakého zaobchádzania s dôrazom na pohlavie a rod: právne rámce, bariéry, príklady dobrej praxe a odporúčania pre legislatívu, politiky a prax v SR (Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 2014) a publikácií Ženy – Matky – Telá: Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku (Občan, demokracia a zodpovednosť, 2015) a Ženy – Matky – Telá II: Systémové aspekty porušovania ľudských práv žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku (Občan, demokracia a zodpovednosť, Ženské kruhy, 2016).
 

 

Bibiána Pufflerová

koordinátorka aktivít ODZ
 

Študuje strategický manažment na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvovala študijný pobyt na Athens University of Economics and Business v Grécku a letnú európsku univerzitu v Rumunsku a Bulharsku zameranú na európske právo a práva menšín. Koordinuje vzdelávacie aktivity a podieľa sa na organizácii aktivít projektov ODZ. Podieľa sa najmä na komunikácii s ich účastníčkami a účastníkmi a na marketingových aktivitách. Zameriava sa na spoluprácu a vytváranie vzťahov mimovládneho sektora s firemným prostredím. Vzdeláva sa v oblasti ochrany ľudských práv a diskriminácie, s osobitným ohľadom na rodovú rovnosť, spoločenskú zodpovednosť a nediskrimináciu vo firemnom prostredí.
 

Expertíza:

 • nediskriminácia vo firemnom prostredí
 • antidiskriminačné politiky
 • rodová rovnosť
 • spoločenská zodpovednosť firiem
 • monitoring verejných politík a občianska participácia

Profesionálna prax:

 • september 2012 – súčasnosť: junior expertka, Centrum vzdelávania MPSVR SR

Vzdelanie:

 • od 2011: magisterské – Univerzita Komenského, Fakulta manažmentu, Bratislava; špecializácia – Strategický manažment, 2. ročník
 • 2008 – 2011: bakalárske: Univerzita Komenského, Fakulta manažmentu, Bratislava; špecializácia – Medzinárodný manažment: Francúzsky program; bakalárska práca: Rodové rozpočtovanie
 • 2010: Erasmus študijná mobilita – letný semester – Athens University of Economics and Business, Grécko
 • 2004 – 2008:  Gymnázium Ľudovíta Štúra, Trenčín

Doplnkové vzdelávacie tréningy a aktivity:

 • Seminár – Ako eliminovať diskrimináciu z dôvodu sexuálnej orientácie a rodovej identity – odporúčania (2012) – ILGA EUROPE
 • Letná európska univerzita v Rumunsku/Bulharsku: Európa ako spoločenstvo riadené právami (2012) – Centre international de formation européenne
 • Mentor Network Program (2012) – The American Chamber of Commerce
 • Oni a my – Ako na to? O rozvíjaní spolupráce neziskových iniciatív s firemnými partnermi (2012) – Voices
 • Študentský projekt Gender equality in companies – Studyka.com – úspech tímu – semifinálové kolo
 • Situačný testing a etické kódexy (2012) – Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ)
 • Rodový tréning pre začínajúcich aktivistov/tky z mimovládnych organizácií (2011 – 2012) – Možnosť voľby
 • Občianska participácia, diskriminácia a ľudské práva (2011) – ODZ
 • Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch (2010, 2012) – ODZ

 
Životopis