head5.png

Ľudia v ODZ

Anketa Pravdy: Aké je Slovensko po 25 rokoch od vyhlásenia samostatnosti?

Pravda, 3. 1. 2018

Šarlota Pufflerová, výkonná riaditeľka združenia Občan, demokracia a zodpovednosť:

Patrím medzi ľudí, ktorí stále považujú rozpad Československa za stratu, aj napriek tomu, že sme samostatnosťou mnohé získali. Na Slovensku asi najviac boduje ekonomický rast. Sami sme sa však obrali o to najvzácnejšie: historický odkaz demokratickej prvej československej republiky.

Nejde len o to, že deň jej založenia nie je u nás štátnym sviatkom, ale najmä o to, že hodnoty demokracie nie sú pre nás prvoradé – a to sloboda, rovnosť, spravodlivosť a ľudská dôstojnosť. Keby boli, nechýbali by všade tam, kde je to pre našu budúcnosť podstatné – vo vzdelávaní, vo verejných politikách, v sociálnej sfére i v oblasti zdravia, najmä však vo výkone verejnej moci. Continue reading

JUDr. Daniela Lamačková

právnička, konzultantka, lektorka
 

Absolvovala právo na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a stáž zameranú na rozvoj klinického vzdelávania na právnických fakultách na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti. Pôsobí na Pracovisku právnych kliník na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, kde vyučuje a podieľa sa na koordinácii klinického vzdelávania.

Spolupracuje so združením Občan, demokracia a zodpovednosť ako trénerka, lektorka a koordinátorka právnych vzdelávacích programov zameraných najmä na oblasť ľudských práv a nediskriminácie. Spolupracovala s Nadáciou otvorenej spoločnosti (Open Society Foundation) v celoslovenskom právnom vzdelávacom programe Street law (Právo na každý deň).
 

Expertíza:

 • street law
 • antidiskriminácia a ľudské práva
 • monitoring verejných politík a občianska participácia

Profesionálna prax:

 • od 2011: vysokoškolská pedagogička – Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
  – Pracovisko právnych kliník
  – vyučujúca Právnej kliniky pre vybrané komunity/Street Law
 • 2006 – 2010: Ústav európskeho práva
 • 2002: vyučujúca Právnej kliniky pre vybrané komunity
 • od 2000: koordinátorka právnych vzdelávacích programov pre východné Slovensko, trénerka, lektorka – Občan, demokracia a zodpovednosť
 • 2000 – 2002: trénerka a lektorka v celoslovenskom právnom vzdelávacom programe Street law, Open Society Foundation, Bratislava

Študijné pobyty a odborné stáže:

 • jún 2001: Stáž zameraná na rozvoj klinického vzdelávania na právnických fakultách ELTE University, Budapešť, Maďarsko
 • 1998 – 1999: Letná škola Práva na každý deň, Letná a Jesenná škola ľudských práv, Nadácia Občan a demokracia

V rámci ODZ sa podieľala na týchto projektoch:

 • 2005 – 2006 Viacúrovňový vzdelávací program pre vzdelávateľov nápravno-výchovných zariadení so zameraním na ľudské práva v kontexte nášho vstupu do EÚ a v súvislosti s prijatím novej antidiskriminačnej legislatívy
 • 2008 – 2009 Viacúrovňové posilňovanie odborných kapacít v oblasti antidiskriminácie
 • 2009 – 2010 Vyššia prevencia diskriminácie lepším využitím poznatkov a občianskych zručností
 • 2011 – 2012 Zvyšovanie kapacít a tvorba nástrojov pre monitoring dodržiavania princípu rovnosti a zásady rovnakého zaobchádzania verejnými inštitúciami pri realizácii ich zodpovedností v oblasti ľudských práv
 • 2011-2012 Rovnosť v slovenskej realite – Prekonávanie inštitucionálnych bariér v uplatňovaní princípu rovného zaobchádzania zvyšovaním potenciálu pre mainstreaming rovnosti (Equality in the Slovak reality – Overcoming institutional barriers in implementing the principle of equal treatment by increasing the potential for equality mainstreaming)
 • 2012 Presadzovanie systémových zmien vo vzdelávaní v oblasti ľudských práv a antidiskriminácie (Enforcing systemic changes in human rights and anti-discrimination education)

Iné aktivity:

 • od 2011: členka celoslovenského združenia Asociácia právnych kliník
 • 2011: členka Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania (Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť)

 
Životopis a zoznam publikácií
 

PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD.

výkonná riaditeľka, projektová manažérka, expertka, konzultantka, trénerka
 

Už v rámci štúdia psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave začala od roku 1981 pôsobiť v oblasti základného výskumu na Slovenskej akadémii vied, kde v roku 1992 získala titul kandidátky psychologických vied. V rokoch 1992 – 2004 postupne absolvovala tréningový kurz British Institute of Management, postdoktorandskú stáž na Inštitúte environmentálnych a menšinových práv na Laponskej univerzite vo Fínsku a viaceré tréningy vo Veľkej Británii, USA, Dánsku, Poľsku a Južnej Afrike. V roku 2005 bola účastníčkou dvojmesačného prestížneho Eisenhower Fellowship Multinational Program v USA za Slovenskú republiku.

Od roku 1995 je výkonnou riaditeľkou a zároveň manažérkou projektov ODZ. V súčasnosti koordinuje tímy viacerých projektov zameraných na posilňovanie občianskej spoločnosti v oblasti rovného zaobchádzania a rodovej rovnosti. Koncepčne pripravuje a vedie tréningy pre rôzne cieľové skupiny (verejná správa, zamestnávatelia, mimovládne organizácie, súdy, inšpektoráty práce a pod.). Podieľa sa na fundraisingu ODZ a na rozvíjaní jeho vzťahov s verejnosťou i podnikateľským a štátnym sektorom. Je autorkou početných správ a analýz v oblasti ochrany, monitoringu a presadzovania ľudských práv, antidiskriminácie, rovnakého zaobchádzania, rodovej rovnosti a ľudských práv žien.
 

Expertíza:

 • ľudské práva, rovnaké zaobchádzanie, (anti)diskriminácia
 • rodová rovnosť a ľudské práva žien
 • monitoring verejných politík a participácia na tvorbe verejných politík a legislatívy v oblasti antidiskriminácie a rodovej rovnosti
 • manažment projektov (aj finančný), obsahová koordinácia, fundraising
 • koordinácia tímov, supervízia, mentoring, koučing, evalvácia
 • komunikácia, public relation, kampane, advokačné aktivity v oblasti ľudských práv
 • vedenie tréningov pre rôzne cieľové skupiny (sudcovia a sudkyne, verejná správa, zamestnávatelia, učiteľky a učitelia, zástupkyne a zástupcovia mimovládnych organizácií)

Profesionálna prax:

 • od 1993: výkonná riaditeľka, projektová a finančná manažérka, konzultantka ODZ
 • od 1993: expertka, konzultantka, trénerka, lektorka, mentorka, supervízorka v rámci realizovaných projektov ODZ
 • od 2009: expertka v sieti sociálno-ekonomických expertiek a expertov EK – analytička v oblasti (anti)diskriminácie
 • 1983 – 1992: výskumná pracovníčka, analytička SAV

Študijné pobyty a odborné stáže:

 • absolventka Multinárodného programu Eisenhower Fellowship, USA, 2005
 • absolventka medzinárodného programu amerického vládneho kabinetu (International Visitors´ Program), Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických na Slovensku – Vláda USA, 1999
 • študijný pobyt – moderné interaktívne a participatívne postupy v oblasti vzdelávania k ľudským právam, Dánsko, Veľká Británia, Minority Rights Group International, Human Rights Institute, 1994
 • Postdoktorandský študijný pobyt zameraný na práva menšín, University of Lapland, Fínsko, 1993

Doplnkové vzdelávacie tréningy a aktivity:

 • Reducing the gender pay gap (Odstraňovanie rozdielov v odmeňovaní medzi mužmi a ženami), ÖSB International Area, 2012
 • Gender budgeting (rodové rozpočtovanie), The Long Way to Equal Pay, Innsbruck, 2012
 • Training of Management Trainers, The Institute of Management, Veľká Británia – Slovensko, 1992 – 1994
 • Tréning v neverbálnych metódach psychoterapie, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, 1990 – 1991
 • Tréningový program v diagnostikovaní štýlu kreativity a inovácie, British Counseling Centre, Hathfield, Veľká Británia, 1989 – 1990

V rámci ODZ sa podieľala napr. na týchto programoch/projektoch:

 • Rovnosť v slovenskej realite – implementácia ADZ v praxi, 2011 – 2012
 • Monitoring dodržiavania princípu rovnosti v SR, 2011 – 2012
 • Zlepšenie uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na trhu práce prostredníctvom spolupráce s inšpektorátmi práce pri ich vzdelávaní, 2009 – 2011
 • Za transparentné súdnictvo uplatňujúce princíp rovnosti, 2009 – 2010
 • Za život bez diskriminácie – program vzdelávania k antidiskriminácii pre študentky/-ov VŠ, 2009 – 2012
 • Na ceste k rovnosti – multidisciplinárne prístupy v oblasti antidiskriminácie, 2007 – 2008
 • Posilnenie mimovládnych organizácii v boji s diskrimináciou a tréning v oblasti rovnakého zaobchádzania a rešpektovania rozmanitosti, 2007 – 2012
 • Ružový a modrý svet – rodovo citlivé vzdelávanie, 2003 – 2008, Rodová desegregácia na trhu práce a v SR (www.ruzovyamodrysvet.sk) – v spolupráci so združením ASPEKT od roku 2005
 • Ľudské práva a ich uplatňovanie v každodennom živote, Ľudské práva v príprave, práci a vzdelávaní slovenskej polície, Ľudské práva a ich uplatňovanie v každodennom živote a ZVJS, 1995 – 2007

Iné aktivity:

 • od 2011: členka Výboru pre rodovú rovnosť, Výboru pre výskum, výchovu a vzdelávanie v oblasti ľudských práv (zároveň nominovaná týmto výborom na jeho zastupovanie v Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť)
 • 2009 – 2012: členka Siete sociálno-ekonomických expertiek a expertov Európskej komisie pre oblasť implementácie antidiskriminačnej legislatívy za SR
 • 2003 – 2004: členka Rady vlády pre MVO
 • 2001 – 2010: členka rezortnej (medzirezortnej) interdisciplinárnej odbornej skupiny pre boj s rasovo motivovanou trestnou činnosťou a extrémizmom pri Prezídiu PZ (neskôr MV SR)
 • od 1997: angažovanie v kampaniach – Občianska kampaň “OK´98” (hovorkyňa), Za dobrý zákon o prístupe k informáciám, Ľudia proti rasizmu, Za silného ombudsmana v SR, Občania sebe, Za reformu vzdelávania a pod.

 
Životopis a zoznam publikácií
 

Ing. Ľubica Trubíniová

mediálna manažérka
 

Koordinuje mediálne a prezentačné aktivity ODZ, administruje web stránku združenia www.odz.sk a špecializovaný portál www.diskriminacia.sk. Je dlhoročnou aktivistkou v oblasti ochrany životného prostredia aj ľudských a občianskych práv. Má bohaté skúsenosti s prácou v mimovládnych organizáciách, vedením kampaní za riešenie konkrétnych spoločenských problémov, občianskou advokáciou a participáciou, komunikáciou s verejnou správou, politickou sférou a médiami.

Ako aktivistka iniciatívy Bratislava otvorene sa venuje občianskym aktivitám na komunálnej úrovni, najmä problematike participácie verejnosti pri rozhodovaní, otvorenej samosprávy, územného plánovania a výstavby, ochrany pamiatok, zelene a i.
 

Expertíza:

 • občianska participácia, monitoring verejných politík
 • občianska advokácia, kampane
 • mediálna komunikácia, public relation
 • manažment, koordinácia, supervízia, evalvácia
 • ochrana životného prostredia

Profesionálna prax:

 • od 2006: členka občianskej iniciatívy Bratislava otvorene
 • 1995 – 2009: členka autorského kolektívu Inštitútu pre verejné otázky (IVO) – spoluautorka kapitoly Životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj v každoročne vydávanej Súhrnnej správe o stave spoločnosti
 • 1990 – 2009: aktivistka a projektová manažérka viacerých environmentálnych mimovládnych organizácií: Greenpeace Slovensko (zakladateľka a riaditeľka, 1993 – 2003), Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR (STUŽ/SR, od 1993), Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ, od 2003), Mimovládny výbor Naše Tatry (MVNT, 2004 – 2007), Energia 2000 (1996 – 2003) a Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny (SZOPK, od 1990) – ZO č. 27 Podunajsko

Vzdelanie:

 • 1986 – 1989: Slovenská vysoká škola technická, Stavebná fakulta, Bratislava – Katedra geotechniky, interná ašpirantúra – ašpirantské minimum, špecializácia – Mechanika zemín
 • 1978 – 1983: Slovenská vysoká škola technická, Stavebná fakulta, Bratislava, špecializácia – Geotechnika

Doplnkové vzdelávacie tréningy a aktivity:

 • tréning Facilitácia – vedenie stretnutí, akreditovaný MŠ SR – certifikát PDCS (2011)
 • kampaň Za dobrý zákon o prístupe k informáciám (2000)
 • monitoring uplatňovania infozákona v praxi (2001)
 • kampane za trvalo udržateľné riešenie náročných environmentálnych problémov – jadrová energetika (1993 – 2003), VD Gabčíkovo a lužné lesy Podunajska (1990 – 1993, 2003 – 2007), certifikácia FSC (2007 – 2008), TANAP po smršti v r. 2004 (2004 – 2007) a i.
 • Cena Josefa Vavrouška, Nadace Charty 77 – za aktivity na ochranu životného prostredia (2000)
 • The Sasakawa Environmental Award (Slovensko), The Sasakawa Peace Foundation – spoluautorstvo Novej energetickej politiky SR (2000)

 
Životopis
 

Ľudmila Pauková

účtovníčka
 

Vedie účtovnú a mzdovú agendu ODZ od roku 1996. Spolupracuje s výkonnou riaditeľkou, koordinátorkami projektov pri administrácii účtovných dokladov, vyúčtovaní projektov združenia, pripravuje podklady pre priebežné a záverečné finančné správy. Absolvovala viaceré špecializované školenia o vedení účtovníctva v mimovládnych organizáciách.
 

Expertíza:

 • vedenie kompletného účtovníctva, personálnej a mzdovej agendy
 • poradenstvo a konzultácie z rôznych oblastí účtovníctva
 • reporting
 • vyúčtovanie grantov

Profesionálna prax:

 • od 2004: Pauková Ľudmila, spol. s r.o. – konateľka, hlavná účtovníčka spoločnosti
 • 2001 – 2003: SZČO
 • 1997 – 2001: EDIVAN, a.s. – samostatná účtovníčka
 • od 1997: Nadácia Občan a demokracia (neskôr ODZ) – samostatná účtovníčka

Vzdelanie:

 • 1983 – 1987: SPŠ M. C. Sklodowskej, Svit (zameranie – ekonomika)

Doplnkové vzdelávacie tréningy a aktivity:

 • Kurzy jednoduchého, podvojného účtovníctva, ochrana osobných údajov, mzdy, školenia z daňovej a účtovnej oblasti, podľa legislatívnych zmien

 
Životopis
 

Mgr. Margaréta Vozáriková

právnička

 

Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V rokoch 2004-5 spolupracovala so združením Spoločnosť pre otvorené súdnictvo na projekte občianskeho monitoringu súdov. V rokoch 2008-9 aktívne spolupracovala so združením Občan a demokracia na programe Právo na každý deň, v rámci ktorého vyučovala právo formou interaktívneho učenia v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou, ako aj na monitoringu prístupu k súdnym rozhodnutiam v rámci projektu Za transparentné súdnictvo podporujúce princíp rovnosti. Od júna do augusta 2010 pracovala ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii v Bratislave.
Spolupracuje so združením Občan, demokracia a zodpovednosť pri monitoringu právneho prostredia zameranom na implementáciu antidiskriminačnej legislatívy a jej uplatňovanie pri tvorbe verejných politík v SR. Zároveň príležitostne pracuje aj ako grafička a webdizajnérka.

Mgr. Sylvia Ondrisová, PhD.

psychologička, konzultantka, lektorka

 

Vyštudovala psychológiu a ukončila interné doktorandské štúdium na katedre psychológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Absolvovala semináre a dlhodobý výcvik v procesorientovanej psychoterapii so zameraním na individuálnu psychoterapiu, vzťahovú prácu a facilitáciu skupinových procesov. Od roku 2000 pôsobí ako psychoterapeutka.
V rokoch 2001-8 úzko spolupracovala so združením Občan a demokracia ako koordinátorka projektov a lektorka. V rámci projektov pripravila vydanie dvoch publikácií pre učiteľky a učiteľov stredných škôl, ktoré sa zameriavajú na problematiku rodových stereotypov a na otázky sexuálnej orientácie. Realizovala tiež workshopy a pracovné semináre pre študentov a študentky vysokých škôl a stredoškolských učiteľov a učiteľky. V súčasnosti spolupracuje so združením ako lektorka a konzultantka.

Mgr. Janka Debrecéniová, MJur., PhD.

zástupkyňa riaditeľky, právnička, analytička, konzultantka, lektorka
 

Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Následne absolvovala postgraduálne štúdium na Oxfordskej univerzite vo Veľkej Británii, odbor európske právo a právna komparatistika. V združení pôsobí od roku 2000. Podieľa na príprave a realizácii vzdelávacích, publikačných a advokačných projektov v oblasti ľudských práv a antidiskriminácie. Je autorkou viacerých publikácií, článkov a vzdelávacích textov týkajúcich sa najmä rovného zaobchádzania a zákazu diskriminácie, ženských práv a rodovej rovnosti, ale aj iných ľudskoprávnych tém. V týchto oblastiach pôsobí aj ako trénerka. Aktívne sa zapája do procesov tvorby programov a verejných politík v oblasti ľudských práv a výchovy k nim. Zapája sa tiež do procesov tvorby právnych predpisov, ktoré majú dopad na dodržiavanie princípu rovnosti a zákazu diskriminácie. V roku 2007 pôsobila ako zástupkyňa verejnosti v medzirezortnej Komisii pre novelizáciu antidiskriminačného zákona. Je autorkou úspešnej publikácie Komentár k antidiskriminačnému zákonu (OaD, 2008, dotlač ODZ, 2012).

 

 

Bibiána Pufflerová

koordinátorka aktivít ODZ
 

Študuje strategický manažment na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvovala študijný pobyt na Athens University of Economics and Business v Grécku a letnú európsku univerzitu v Rumunsku a Bulharsku zameranú na európske právo a práva menšín. Koordinuje vzdelávacie aktivity a podieľa sa na organizácii aktivít projektov ODZ. Podieľa sa najmä na komunikácii s ich účastníčkami a účastníkmi a na marketingových aktivitách. Zameriava sa na spoluprácu a vytváranie vzťahov mimovládneho sektora s firemným prostredím. Vzdeláva sa v oblasti ochrany ľudských práv a diskriminácie, s osobitným ohľadom na rodovú rovnosť, spoločenskú zodpovednosť a nediskrimináciu vo firemnom prostredí.
 

Expertíza:

 • nediskriminácia vo firemnom prostredí
 • antidiskriminačné politiky
 • rodová rovnosť
 • spoločenská zodpovednosť firiem
 • monitoring verejných politík a občianska participácia

Profesionálna prax:

 • september 2012 – súčasnosť: junior expertka, Centrum vzdelávania MPSVR SR

Vzdelanie:

 • od 2011: magisterské – Univerzita Komenského, Fakulta manažmentu, Bratislava; špecializácia – Strategický manažment, 2. ročník
 • 2008 – 2011: bakalárske: Univerzita Komenského, Fakulta manažmentu, Bratislava; špecializácia – Medzinárodný manažment: Francúzsky program; bakalárska práca: Rodové rozpočtovanie
 • 2010: Erasmus študijná mobilita – letný semester – Athens University of Economics and Business, Grécko
 • 2004 – 2008:  Gymnázium Ľudovíta Štúra, Trenčín

Doplnkové vzdelávacie tréningy a aktivity:

 • Seminár – Ako eliminovať diskrimináciu z dôvodu sexuálnej orientácie a rodovej identity – odporúčania (2012) – ILGA EUROPE
 • Letná európska univerzita v Rumunsku/Bulharsku: Európa ako spoločenstvo riadené právami (2012) – Centre international de formation européenne
 • Mentor Network Program (2012) – The American Chamber of Commerce
 • Oni a my – Ako na to? O rozvíjaní spolupráce neziskových iniciatív s firemnými partnermi (2012) – Voices
 • Študentský projekt Gender equality in companies – Studyka.com – úspech tímu – semifinálové kolo
 • Situačný testing a etické kódexy (2012) – Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ)
 • Rodový tréning pre začínajúcich aktivistov/tky z mimovládnych organizácií (2011 – 2012) – Možnosť voľby
 • Občianska participácia, diskriminácia a ľudské práva (2011) – ODZ
 • Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch (2010, 2012) – ODZ

 
Životopis