head2.png

Ing. Ľubica Trubíniová

mediálna manažérka
 

Koordinuje mediálne a prezentačné aktivity ODZ, administruje web stránku združenia www.odz.sk a špecializovaný portál www.diskriminacia.sk. Je dlhoročnou aktivistkou v oblasti ochrany životného prostredia aj ľudských a občianskych práv. Má bohaté skúsenosti s prácou v mimovládnych organizáciách, vedením kampaní za riešenie konkrétnych spoločenských problémov, občianskou advokáciou a participáciou, komunikáciou s verejnou správou, politickou sférou a médiami.

Ako aktivistka iniciatívy Bratislava otvorene sa venuje občianskym aktivitám na komunálnej úrovni, najmä problematike participácie verejnosti pri rozhodovaní, otvorenej samosprávy, územného plánovania a výstavby, ochrany pamiatok, zelene a i.
 

Expertíza:

 • občianska participácia, monitoring verejných politík
 • občianska advokácia, kampane
 • mediálna komunikácia, public relation
 • manažment, koordinácia, supervízia, evalvácia
 • ochrana životného prostredia

Profesionálna prax:

 • od 2006: členka občianskej iniciatívy Bratislava otvorene
 • 1995 – 2009: členka autorského kolektívu Inštitútu pre verejné otázky (IVO) – spoluautorka kapitoly Životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj v každoročne vydávanej Súhrnnej správe o stave spoločnosti
 • 1990 – 2009: aktivistka a projektová manažérka viacerých environmentálnych mimovládnych organizácií: Greenpeace Slovensko (zakladateľka a riaditeľka, 1993 – 2003), Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR (STUŽ/SR, od 1993), Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ, od 2003), Mimovládny výbor Naše Tatry (MVNT, 2004 – 2007), Energia 2000 (1996 – 2003) a Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny (SZOPK, od 1990) – ZO č. 27 Podunajsko

Vzdelanie:

 • 1986 – 1989: Slovenská vysoká škola technická, Stavebná fakulta, Bratislava – Katedra geotechniky, interná ašpirantúra – ašpirantské minimum, špecializácia – Mechanika zemín
 • 1978 – 1983: Slovenská vysoká škola technická, Stavebná fakulta, Bratislava, špecializácia – Geotechnika

Doplnkové vzdelávacie tréningy a aktivity:

 • tréning Facilitácia – vedenie stretnutí, akreditovaný MŠ SR – certifikát PDCS (2011)
 • kampaň Za dobrý zákon o prístupe k informáciám (2000)
 • monitoring uplatňovania infozákona v praxi (2001)
 • kampane za trvalo udržateľné riešenie náročných environmentálnych problémov – jadrová energetika (1993 – 2003), VD Gabčíkovo a lužné lesy Podunajska (1990 – 1993, 2003 – 2007), certifikácia FSC (2007 – 2008), TANAP po smršti v r. 2004 (2004 – 2007) a i.
 • Cena Josefa Vavrouška, Nadace Charty 77 – za aktivity na ochranu životného prostredia (2000)
 • The Sasakawa Environmental Award (Slovensko), The Sasakawa Peace Foundation – spoluautorstvo Novej energetickej politiky SR (2000)

 
Životopis