head5.png

PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD.

Lota_tb2012B_thumb_600x600
výkonná riaditeľka, projektová manažérka, expertka, konzultantka, trénerka

 

Absolventka psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Ešte počas štúdia (od roku 1981) začala pôsobiť v oblasti základného výskumu na Slovenskej akadémii vied, kde v roku 1992 získala titul kandidátky psychologických vied. V rokoch 1992 – 2004 postupne absolvovala tréningový kurz rozvoja manažérskych spôsobilostí British Institute of Management, postdoktorandskú stáž zameranú na práva menšín na Inštitúte environmentálnych a menšinových práv na Laponskej univerzite vo Fínsku a viaceré študijné programy a tréningy zamerané na moderné interaktívne a participatívne postupy v oblasti vzdelávania k ľudským právam – napríklad vo Veľkej Británii (Minority Rights Group International), Dánsku (Human Rights Institute), Poľsku a Južnej Afrike, kde sa v roku 2001 zúčastnila aj Svetovej konferencie OSN proti rasizmu. V roku 2005 bola účastníčkou prestížneho Eisenhower Fellowship Multinational Program v USA, so zameraním na uplatňovanie rovnosti a práv žien vo verejných politikách a na vzdelávanie v oblasti ľudských práv v školstve a väzenstve. Je tiež absolventkou medzinárodného programu amerického vládneho kabinetu International Visitors´ Program so zameraním na fungovanie verejných inštitúcií, orgánov verejnej moci a verejnej správy a s dôrazom na rozvoj ich vzájomnej spolupráce. Od roku 1995 je výkonnou riaditeľkou a zároveň manažérkou projektov združenia Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ). Podieľa sa na získavaní zdrojov pre realizáciu aktivít ODZ a rozvíjaní vzťahov združenia s verejnosťou a verejným i podnikateľským sektorom. V súčasnosti koordinuje tímy viacerých projektov zameraných na prehĺbenie participácie občianskej spoločnosti pri tvorbe verejných politík a posilňovanie verejných inštitúcií v oblasti rovného zaobchádzania a rodovej rovnosti. Koncepčne pripravuje a vedie semináre, workshopy a tréningy pre rôzne cieľové skupiny (verejná správa, zamestnávatelia, mimovládne organizácie, súdy, polícia, inšpektoráty práce a pod.). Je autorkou viacerých správ a analýz v oblasti ochrany, monitoringu a presadzovania ľudských práv, antidiskriminácie, rovnakého zaobchádzania, rodovej rovnosti a ľudských práv žien.