head1.png

PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD.

výkonná riaditeľka, projektová manažérka, expertka, konzultantka, trénerka
 

Už v rámci štúdia psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave začala od roku 1981 pôsobiť v oblasti základného výskumu na Slovenskej akadémii vied, kde v roku 1992 získala titul kandidátky psychologických vied. V rokoch 1992 – 2004 postupne absolvovala tréningový kurz British Institute of Management, postdoktorandskú stáž na Inštitúte environmentálnych a menšinových práv na Laponskej univerzite vo Fínsku a viaceré tréningy vo Veľkej Británii, USA, Dánsku, Poľsku a Južnej Afrike. V roku 2005 bola účastníčkou dvojmesačného prestížneho Eisenhower Fellowship Multinational Program v USA za Slovenskú republiku.

Od roku 1995 je výkonnou riaditeľkou a zároveň manažérkou projektov ODZ. V súčasnosti koordinuje tímy viacerých projektov zameraných na posilňovanie občianskej spoločnosti v oblasti rovného zaobchádzania a rodovej rovnosti. Koncepčne pripravuje a vedie tréningy pre rôzne cieľové skupiny (verejná správa, zamestnávatelia, mimovládne organizácie, súdy, inšpektoráty práce a pod.). Podieľa sa na fundraisingu ODZ a na rozvíjaní jeho vzťahov s verejnosťou i podnikateľským a štátnym sektorom. Je autorkou početných správ a analýz v oblasti ochrany, monitoringu a presadzovania ľudských práv, antidiskriminácie, rovnakého zaobchádzania, rodovej rovnosti a ľudských práv žien.
 

Expertíza:

 • ľudské práva, rovnaké zaobchádzanie, (anti)diskriminácia
 • rodová rovnosť a ľudské práva žien
 • monitoring verejných politík a participácia na tvorbe verejných politík a legislatívy v oblasti antidiskriminácie a rodovej rovnosti
 • manažment projektov (aj finančný), obsahová koordinácia, fundraising
 • koordinácia tímov, supervízia, mentoring, koučing, evalvácia
 • komunikácia, public relation, kampane, advokačné aktivity v oblasti ľudských práv
 • vedenie tréningov pre rôzne cieľové skupiny (sudcovia a sudkyne, verejná správa, zamestnávatelia, učiteľky a učitelia, zástupkyne a zástupcovia mimovládnych organizácií)

Profesionálna prax:

 • od 1993: výkonná riaditeľka, projektová a finančná manažérka, konzultantka ODZ
 • od 1993: expertka, konzultantka, trénerka, lektorka, mentorka, supervízorka v rámci realizovaných projektov ODZ
 • od 2009: expertka v sieti sociálno-ekonomických expertiek a expertov EK – analytička v oblasti (anti)diskriminácie
 • 1983 – 1992: výskumná pracovníčka, analytička SAV

Študijné pobyty a odborné stáže:

 • absolventka Multinárodného programu Eisenhower Fellowship, USA, 2005
 • absolventka medzinárodného programu amerického vládneho kabinetu (International Visitors´ Program), Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických na Slovensku – Vláda USA, 1999
 • študijný pobyt – moderné interaktívne a participatívne postupy v oblasti vzdelávania k ľudským právam, Dánsko, Veľká Británia, Minority Rights Group International, Human Rights Institute, 1994
 • Postdoktorandský študijný pobyt zameraný na práva menšín, University of Lapland, Fínsko, 1993

Doplnkové vzdelávacie tréningy a aktivity:

 • Reducing the gender pay gap (Odstraňovanie rozdielov v odmeňovaní medzi mužmi a ženami), ÖSB International Area, 2012
 • Gender budgeting (rodové rozpočtovanie), The Long Way to Equal Pay, Innsbruck, 2012
 • Training of Management Trainers, The Institute of Management, Veľká Británia – Slovensko, 1992 – 1994
 • Tréning v neverbálnych metódach psychoterapie, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, 1990 – 1991
 • Tréningový program v diagnostikovaní štýlu kreativity a inovácie, British Counseling Centre, Hathfield, Veľká Británia, 1989 – 1990

V rámci ODZ sa podieľala napr. na týchto programoch/projektoch:

 • Rovnosť v slovenskej realite – implementácia ADZ v praxi, 2011 – 2012
 • Monitoring dodržiavania princípu rovnosti v SR, 2011 – 2012
 • Zlepšenie uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na trhu práce prostredníctvom spolupráce s inšpektorátmi práce pri ich vzdelávaní, 2009 – 2011
 • Za transparentné súdnictvo uplatňujúce princíp rovnosti, 2009 – 2010
 • Za život bez diskriminácie – program vzdelávania k antidiskriminácii pre študentky/-ov VŠ, 2009 – 2012
 • Na ceste k rovnosti – multidisciplinárne prístupy v oblasti antidiskriminácie, 2007 – 2008
 • Posilnenie mimovládnych organizácii v boji s diskrimináciou a tréning v oblasti rovnakého zaobchádzania a rešpektovania rozmanitosti, 2007 – 2012
 • Ružový a modrý svet – rodovo citlivé vzdelávanie, 2003 – 2008, Rodová desegregácia na trhu práce a v SR (www.ruzovyamodrysvet.sk) – v spolupráci so združením ASPEKT od roku 2005
 • Ľudské práva a ich uplatňovanie v každodennom živote, Ľudské práva v príprave, práci a vzdelávaní slovenskej polície, Ľudské práva a ich uplatňovanie v každodennom živote a ZVJS, 1995 – 2007

Iné aktivity:

 • od 2011: členka Výboru pre rodovú rovnosť, Výboru pre výskum, výchovu a vzdelávanie v oblasti ľudských práv (zároveň nominovaná týmto výborom na jeho zastupovanie v Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť)
 • 2009 – 2012: členka Siete sociálno-ekonomických expertiek a expertov Európskej komisie pre oblasť implementácie antidiskriminačnej legislatívy za SR
 • 2003 – 2004: členka Rady vlády pre MVO
 • 2001 – 2010: členka rezortnej (medzirezortnej) interdisciplinárnej odbornej skupiny pre boj s rasovo motivovanou trestnou činnosťou a extrémizmom pri Prezídiu PZ (neskôr MV SR)
 • od 1997: angažovanie v kampaniach – Občianska kampaň “OK´98” (hovorkyňa), Za dobrý zákon o prístupe k informáciám, Ľudia proti rasizmu, Za silného ombudsmana v SR, Občania sebe, Za reformu vzdelávania a pod.

 
Životopis a zoznam publikácií