head1.png

Kaníkove novely nič neriešia – štát by trestal celé skupiny ľudí

MVO apelujú aj na premiérku, ministra práce a podpredsedu vlády

Bratislava, 7. 7. 2011 (ODZ, Možnosť voľby, Rómsky inštitút) – Ani pozmeňujúce návrhy noviel zákona o rodičovskom príspevku a zákona o príspevku pri narodení dieťaťa, [1] ktorý predložili poslanci Ľudovít KaníkŠtefan KužmaZoltán Horváth (všetci SDKÚ-DS) a Kamil Krnáč (SaS), neodstránili skutočnosť, ženávrhy zavádzajú do právneho systému SR nepriamu diskrimináciu niektorých spoločenských skupín. V liste zaslanom včera preto zástupkyne organizácií Občan, demokracia a zodpovednosťMožnosť voľby a Rómsky inštitút opätovne žiadajú všetkých poslancov a poslankyne NR SR, aby nehlasovali za predložené poslanecké návrhy noviel, a to ani v prípade, že k nim budú predložené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. Na predkladateľov návrhov sa obrátili s výzvou na ich stiahnutie. [2] Zároveň dnes listom oslovili premiérku Ivetu Radičovú, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jozefa Mihála a vicepremiéra pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolfa Chmela, aby v tomto duchu apelovali na poslancov a poslankyne vládnej koalície.

AKTUÁLNE:

Z argumentácie MVO aj z reakcií niektorých iných relevantných inštitúcií, napr. UNHCR či Slovenského národného strediska pre ľudské práva, [3] vyplýva, že navrhované novely sú v zásadnom rozpore s právom EÚ, medzinárodnými záväzkami SR aj ústavou i ďalšou legislatívou SR. Novely sú na programe rokovania parlamentu v najbližších dňoch.

„V pozmeňujúcich návrhoch predkladatelia dosť výrazne prispôsobili novely niektorým špecifickým prípadom, resp. skupinám (napr. živnostníkom a živnostníčkam, ktorí/é nie sú povinne nemocensky poistení/é, rodičom, z ktorých obaja majú ťažké zdravotné postihnutie a pod.). Podstatné však je, že žiadne pozmeňujúce návrhy neodstraňujú diskriminačnú podstatu predložených noviel, porušenia medzinárodných a ústavných záväzkov SR, trestanie ľudí za to, že štát nevie zabezpečiť ich nediskrimináciu – napríklad v oblasti prístupu k práci či vzdelaniu – a najmä trestanie detí za ich rodičov,“ uviedla Janka Debrecéniová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť. „V prípade schválenia by novely boli likvidačné pre množstvo detí, žien a rodín, ktoré sú už v súčasnosti sociálne alebo ekonomicky marginalizované. Patria sem napríklad rodičia so zdravotným postihnutím (ak nemajú obaja viac ako 70-percentnú stratu schopnosti pracovať), marginalizované rómske komunity, mladé ženy bez vzdelania, žiadatelia/ľky o azyl či ľudia žijúci v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou.“

Zákony, ktorých novely sú navrhované, predstavujú významné nástroje štátnej sociálnej politiky s vážnymi dopadmi na situáciu detí, žien a rodín. MVO upozorňujú, že takéto dôležité zákony nemožno výrazne meniť poslaneckými novelami, doplnenými narýchlo sformulovanými pozmeňujúcimi návrhmi, dokonca bez akýchkoľvek analýz súčasného stavu a ekonomických, sociálnych a ľudskoprávnych dopadov. Podľa nichcelospoločensky dôležité zákony musia prejsť širšou odbornou a verejnou diskusiou a riadnym pripomienkovým konaním s účasťou verejnosti a jednotlivých rezortov.

„Stiahnutím noviel z rokovania NR SR by sa vytvoril priestor na systematickú a hĺbkovú prácu s nimi, na diskusiu všetkých zainteresovaných strán a celkovo na zodpovednú realizáciu štátnej moci v oblasti napĺňania hospodárskych a sociálnych práv,“ povedala Klára Orgovánová z Rómskeho inštitútu. „Až po dôkladných analýzach a dostatočnej odbornej aj verejnej diskusii možno formulovať a napokon aj prijať také legislatívne úpravy, ktoré naozaj napomôžu riešiť vážne sociálne problémy a problémy v oblasti ľudských práv, budú v súlade s ľudskoprávnymi princípmi, medzinárodným a európskym právom a ústavným poriadkom SR.“

Pozrite aj:

Pozn.:

[1] Návrh noviel zákona o rodičovskom príspevku (zák. č. 571/2009 Z. z.) a zákona o príspevku pri narodení dieťaťa (zák. č. 235/1998 Z. z.). Novely by ohrozili ľudí so slabým zastúpením na trhu práce a s nízkym vzdelaním, ktorí sa do tejto situácie často dostali v dôsledku diskriminácie v prístupe k vzdelaniu a zamestnaniu. Za určitých okolností súvisiacich so zamestnaním alebo vzdelaním dotknutých osôb by sa znížil rodičovský príspevok u ľudí z týchto skupín na polovicu(95,05 € namiesto 190,10 €), resp. by sa úplne odňal príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa ženám z týchto skupín. Novely by tiež súčasne porušovali práva detí a boli aj výrazným prejavom viacnásobnej diskriminácie žien.Bližšie informácie

[2] Bližšie pozrite v aktuálnej výzve poslancom a poslankyniam NR SR, zaslanej včera.

[3] K dnešnému dňu sa k stanovisku organizácií Občan, demokracia a zodpovednosťMožnosť voľby a Rómsky inštitút pripojili taktiež Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov v SR – UNHCR spolu s ďalšími 57 organizáciami (celkovo 61 organizácií) a 40 jednotlivcov a jednotlivkýň. Stanovisko o rozpore s ľudskoprávnymi štandardmi doručilo NR SR aj Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.Úplný zoznam podporujúcich subjektov

Ďalšie informácie:

Dokumenty:

 

Kontakt:

Mgr. Janka Debrecéniová, MJur. (ODZ) – debreceniova@oad.sk
PhDr. Klára Orgovánová (Rómsky inštitút) – klara.orgovanova@romainstitute.sk
Mgr. Adriana Mesochoritisová (Možnosť voľby) – adriana@moznostvolby.sk
Ing. Ľubica Trubíniová (ODZ) – trubiniova@oad.sk