head3.png

Mgr. Janka Debrecéniová, MJur, PhD.

Debra_webinar_2021_thumb_420x420


zástupkyňa riaditeľky, právnička, analytička, konzultantka, lektorka

 
Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a následne absolvovala postgraduálne štúdium v odbore európske právo a právna komparatistika na Oxfordskej univerzite. Doktorandské štúdium absolvovala na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. V rokoch 2007 – 2009 absolvovala prestížny Women´s Human Rights Training Institute. Od roku 2000 pôsobí v združení Občan, demokracia a zodpovednosť a podieľa sa na realizácii advokačných, publikačných, vzdelávacích a výskumných projektov najmä v oblasti antidiskriminácie a rovného zaobchádzania, ľudských práv žien a rodovej rovnosti. V uvedených oblastiach sa intenzívne zapája aj do procesov tvorby verejných politík a právnych predpisov. Napríklad v roku 2007 bola členkou vládnej medzirezortnej komisie pre novelizáciu antidiskriminačného zákona. Ako zástupkyňa verejnosti sa formou tvorby hromadných pripomienok a účasti na rozporových konaniach podieľala aj na novelizácii ďalších právnych predpisov (v častiach týkajúcich sa rovného zaobchádzania a nediskriminácie) – napríklad Zákonníka práce, zákona o inšpekcii práce, zákona o rodičovskom príspevku, zákona o príspevku pri narodení dieťaťa, zákona o súdnych poplatkoch či Civilného sporového poriadku. Od roku 2009 v mene združenia Občan, demokracia a zodpovednosť zastupuje v súdnych konaniach viacero osôb, ktoré boli dotknuté diskrimináciou v zamestnaní. V rokoch 2009 – 2016 bola členkou Európskej siete právnych expertiek a expertov pre oblasť rodovej rovnosti a nediskriminácie. V rokoch 2015 – 2019 poskytla v oblasti reprodukčných práv žien expertné konzultácie komisárovi Rady Európy pre ľudské práva, osobitnej spravodajkyni OSN pre násilie na ženách, jeho príčiny a dôsledky a Svetovej zdravotníckej organizácii.

Okrem ďalších publikácií a článkov je autorkou publikácií Antidiskriminačný zákon: Komentár (Občan, demokracia a zodpovednosť, 2008, dotlač 2012) a Inštitúcie ako kulisy nespravodlivosti: Fungovanie mechanizmov nápravy porušovania ľudských práv žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti v SR (Občan, demokracia a zodpovednosť, 2021). Je editorkou a spoluautorkou publikácie Inšpekcia práce a zásada rovnakého zaobchádzania s dôrazom na pohlavie a rod: právne rámce, bariéry, príklady dobrej praxe a odporúčania pre legislatívu, politiky a prax v SR (Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 2014) a publikácií Ženy – Matky – Telá: Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku (Občan, demokracia a zodpovednosť, 2015), Ženy – Matky – Telá II: Systémové aspekty porušovania ľudských práv žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku (Občan, demokracia a zodpovednosť, Ženské kruhy, 2016) a Pôrod – Práva – Pandémia: Monitorovacia správa o porušovaní ľudských práv žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti počas pandémie ochorenia COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku (Občan, demokracia a zodpovednosť v spolupráci so združením Ženské kruhy, 2021).