head2.png

Mgr. Janka Debrecéniová, MJur., PhD.

zástupkyňa riaditeľky, právnička, analytička, konzultantka, lektorka
 

Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Následne absolvovala postgraduálne štúdium na Oxfordskej univerzite vo Veľkej Británii, odbor európske právo a právna komparatistika. V združení pôsobí od roku 2000. Podieľa na príprave a realizácii vzdelávacích, publikačných a advokačných projektov v oblasti ľudských práv a antidiskriminácie. Je autorkou viacerých publikácií, článkov a vzdelávacích textov týkajúcich sa najmä rovného zaobchádzania a zákazu diskriminácie, ženských práv a rodovej rovnosti, ale aj iných ľudskoprávnych tém. V týchto oblastiach pôsobí aj ako trénerka. Aktívne sa zapája do procesov tvorby programov a verejných politík v oblasti ľudských práv a výchovy k nim. Zapája sa tiež do procesov tvorby právnych predpisov, ktoré majú dopad na dodržiavanie princípu rovnosti a zákazu diskriminácie. V roku 2007 pôsobila ako zástupkyňa verejnosti v medzirezortnej Komisii pre novelizáciu antidiskriminačného zákona. Je autorkou úspešnej publikácie Komentár k antidiskriminačnému zákonu (OaD, 2008, dotlač ODZ, 2012).