head5.png

(Anti)diskriminácia a zásada rovného zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch

Od augusta do decembra 2011 sme realizovali projekt Zlepšenie uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na trhu práce prostredníctvom spolupráce s inšpektorátmi práce pri ich vzdelávaní, ktorý podporil Úrad vlády SR. V dňoch 29. a 30. novembra sme v Malej Lučivnej zorganizovali vzdelávacie podujatie – dvojdňové školenie inšpektoriek a inšpektorov práce s témou Právne aspekty (anti)diskriminácie a zásady rovného zaobchádzania so zameraním na pracovnoprávne vzťahy.

 

Školenie sa zameralo najmä na právne aspekty (anti)diskriminácie a zásady rovného zaobchádzania, základné koncepty práva na rovnosť a nediskrimináciu definované v antidiskriminačnom zákone, pracovnoprávnej legislatíve, medzinárodnom práve a v antidiskriminačných smerniciach EÚ.

 

Pripravili sme program, ktorý priamo reagoval na potreby inšpektorátov pri presadzovaní zásady rovnakého zaobchádzania v praxi. Snažili sme sa identifikovať problémy, s ktorými sa inšpektorky a inšpektori práce stretávajú pri výkone inšpekcie. Tieto problematické otázky sme zaznamenali a predkladáme ich Národnému inšpektorátu práce. Počas celého školenia sa viaceré problematické otázky opakovali v rôznych súvislostiach a intenzite. To nasvedčuje, že inšpektorky a inšpektori práce sa s nimi stretávajú veľmi často.

 

Základnú koncepčnú líniu projektu tvorili odporúčania, vygenerované v spolupráci s inšpektormi a inšpektorkami práce v predošlom období spolupráce. Ich cieľom je zlepšiť výkon inšpekcie práce pri presadzovaniu zásady rovnakého zaobchádzania a tým prispieť k napĺňaniu vnútroštátnych, európskych a medzinárodných záväzkov SR v oblasti práva na rovnosť a ďalších ľudských práv. Program školenia sa zameral najmä na jednotlivé okruhy (anti)diskriminácie a zásady rovného zaobchádzania. Z praktického hľadiska sa školenie sústredilo na témy vygenerované spoločne s inšpektorátmi práce a priamo súvisiace s problémami, s ktorými stretávajú vo svojej praxi.

 

 

Školenie prebehlo interaktívnou a participatívnou formou tak, aby bolo čo najpraktickejšie a reflektovalo bezprostredné potreby účastníčok a účastníkov, ako aj systémové potreby inšpektorátov práce. Viedli ho odborníčky najmä z oblasti práva a psychológie.

 

Účastníci a účastníčky dostali množstvo teoretických aj praktických materiálov v oblasti (anti)diskriminácie. Popri vzdelávaní paralelne prebiehala aj výmena skúseností a diskusia o bariérach, ktorým inšpektoráty práce čelia pri identifikovaní, sankcionovaní a celkovo potláčaní prejavov diskriminácie a iného porušovania zásady rovnakého zaobchádzania, resp. o systémových problémoch, ktoré im sťažujú prácu v tejto oblasti a prístupoch na ich elimináciu.

 

Pozrite aj:

Ďalšie informácie:

  • Analýza: Inšpektoráty práce a ich pôsobenie pri plnení záväzkov SR týkajúcich sa presadzovania dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a štátnozamestnaneckých vzťahoch
  • Zistenia vo vzťahu k inšpekcii práce
  • Tlačová správa

 

Projekt bol realizovany s finančnou podporou Vlády SR.