head5.png

Jesenná škola občianskej participácie

V Modre-Harmónii sa 30. septembra – 3. októbra 2009 uskutočnila Jesenná škola občianskej participácie pre študentov a študentky vysokých škôl (i postgraduálneho a doktorandského štúdia), najmä študujúcich odbory ako právo, žurnalistika, verejná správa, politológia, sociológia, psychológia, pedagogika (občianska náuka) či sociálna práca.

Vzdelávacie podujatie sme zorganizovali v spolupráci s ďalšími partnermi v rámci spoločného štvorročného projektu Centra excelentnosti SAV pre výskum a rozvoj občianstva a participácie (COPART) – najmä s PDCSInštitútom pre verejné otázky (IVO) a Kabinetom sociálnej a biologickej komunikácie SAV.

Vo svojich vzdelávacích aktivitách už tradične využívame modelové situácie. Okrem nich sme použili aj zložitejšie simulácie zamerané na uplatňovanie politických práv a občianskej participácie ako nástroja demokracie v praxi. Program prvého dňa sa sústredil na politické práva v kontexte ľudských práv – sloboda prejavu, právo na informácie, právo na účasť na správe vecí verejných, sloboda zhromažďovania a sloboda združovania, petičné právo.

Počas ďalších troch dní program obohatili prezentácia výskumných zistení IVO, metódy štruktúrovania a facilitovania deliberačných diskusií (najmä vo veľkých skupinách), ktoré predstavilo PDCS a odborné prednášky ľudí z akademického prostredia a z partnerských organizácií. V rámci bohatého programu sa prezentovali a diskutovali Jana Plichtová (KSBK SAV), Zora Bútorová a Oľga Gyárfášová (IVO), Dušan Ondrušek a Karolína Miková (PDCS), Šarlota PufflerováJanka Debrecéniová (OaD), Mária Kolíková (advokátka), Peter Wilfling (Via Iuris), Sylvia Ondrisová (psychologička), Boris Sopko (psychológ) a Ľubica Trubíniová (občianska aktivistka).

Dôraz sa kládol na nástroje občianskej participácie vo verejných procesoch i možnosti ovplyvňovania rozhodovacích procesov v samospráve a štátnej správe na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni. Študenti a študentky sa pritom venovali aj problémom vysokého školstva na Slovensku a riešili ich s praktickým využitím deliberácie a iných participačných postupov. Súčasťou každodenného večerného programu bolo premietanie filmov s ľudskoprávnou problematikou a diskusie na relevantné témy.
 

Ďalšie informácie:

  • COPART – Centrum excelentnosti SAV pre výskum a rozvoj občianstva a participácie

 

Partnerské organizácie projektu:

– Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV
– Občan a demokracia
– PDCS
– Inštitút pre verejné otázky

 

Projektová aktivita sa realizovala s finančnou podporou Nadácie Intenda.