head5.png

Mimovládne organizácie spojila diskriminácia

Počas uplynulého víkendu sa v Tatranskej Štrbe stretli zástupkyne a zástupcovia mimovládnych organizácii, ktoré sa venujú problematike diskriminácie; stretnutie zorganizovalo združenie Občan a demokracia.

 

Pracovné stretnutie, ktoré bolo zároveň aj tréningom, spojilo viac ako 60 ľudí zo 47 občianskych združení z celého Slovenska, priamo pracujúcich s obeťami diskriminácie. Cieľom stretnutia bolo umožniť jeho účastníkom a účastníčkam získať čo najviac informácií o antidiskriminačnej legislatíve v SR a jej uplatňovaní, o možnostiach MVO prispievať k jej dôslednejšej implementácii a tiež k vytváraniu programov a politík, ktoré zabezpečia lepšie podmienky na predchádzanie diskriminácii v jednotlivých oblastiach.

 

Medzi zúčastnenými mimovládnymi organizáciami nechýbali združenia, ktorých projekty podporili Úrad Vlády SR a Európska únia v rámci prebiehajúceho Európskeho roka rovnosti príležitosti pre všetkých: Občan a demokracia, Ľudia proti rasizmu, Inštitút pre verejné otázky, Iniciatíva Inakosť, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, ale aj mnohé ďalšie, ktoré sa venujú znevýhodneným skupinám. Zastúpenie mali mimovládne organizácie pracujúce s rómskymi komunitami, so ženami, s deťmi, s ľuďmi so zdravotným postihnutím, s nezamestnanými ľuďmi, gejmi a lesbami, seniormi/seniorkami, pracovníčkami/pracovníkmi v sexbiznise ap.

 

„Z praktického hľadiska pre nás boli mimoriadne zaujímavé diskusie o podobách a formách diskriminácie aj v iných sférach života ako len v tých, ktorým sa venuje naša organizácia. Domnievam sa, že informácie získané formou zážitkového tréningu, ktorý sme absolvovali, v budúcnosti dokážu posilniť a prepojiť zručnosti ľudí z mimovládiek pri identifikovaní a riešení konkrétnych situácií a pri tvorbe politík zameraných na zásadu rovnakého zaobchádzania,“ uviedla Eva Riečanská, ktorá sa na stretnutí zúčastnila za feministický Aspekt.

 

Tréning bol vedený interaktívne a participatívne skúsenými odborníčkami a odborníkom z oblasti práva a psychológie. Jedna z odborných tréneriek projektu, právnička Janka Debrecéniová, doplnila: „Cieľom projektu združenia Občan a demokracia, ktorého súčasťou je aj tento tréning MVO, je zvyšovať citlivosť spoločnosti k javom podmieňujúcim diskrimináciu aj k jednotlivcom a skupinám, ktoré sú diskriminácii vystavené. Chceme tiež odbúravať predsudky a stereotypy, ktoré sú východiskami pre diskriminačné prejavy.“

 

Pracovné stretnutie mimovládnych organizácií nebolo jednorazovým podujatím. Jeho pokračovaním bude sieťovanie ľudí a organizácií, pracujúcich s diskriminovanými skupinami s cieľom vzájomnej výmeny informácií, zdieľaní dobrých skúseností, dokumentovaní konkrétnych prípadov a tvorby politík vedúcich k rovnosti príležitostí pre všetkých.