head2.png

Monitoring médií v oblasti (anti)diskriminácie

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ, predtým Občan a demokracia) realizovalo v období od júna 2008 do decembra 2009 projekt Viacúrovňové posilňovanie odborných kapacít v oblasti antidiskriminácie.

 

Jednou z aktivít projektu bol Monitoring aktuálneho mediálneho prostredia vo vzťahu k (anti)diskriminačnej oblasti. Cieľom tejto aktivity bolo identifikovať kvalitu informácií týkajúcich sa (anti)diskriminácie, komunikačné kódy, ktorými sa tieto informácie odovzdávajú, predsudky a stereotypy, ktoré sú v nich obsiahnuté a dopady, ktoré tieto informácie a spôsob ich sprostredkovania majú na jednotlivcov, skupiny a celú spoločnosť.

 

Jedným z výsledkov projektovej aktivity sú o. i. základné mediálne štandardy pre žurnalistov a žurnalistky vo forme 10 odporúčaní, tzv. mediálne desatoro korektného informovania o diskriminácii. Iným praktickým výstupom je vydané CD Monitoring médií v oblasti (anti)diskriminácie.

 

Hlavným cieľom projektu bolo posilniť odborné kapacity vo sfére ochrany a presadzovania ľudských práv komplexným antidiskriminačným vzdelávaním (teoretickým aj praktickým). Študenti a študentky vysokých škôl humanitného zamerania v rámci neho participovali na antidiskriminačných aktivitách nášho združenia pri presadzovaní zásady rovnakého zaobchádzania v praxi.

 

Ďalšou z aktivít projektu bolo mapovanie právneho prostredia, ktoré spoluvytvára predpoklady pre antidiskriminačnú ochranu a ktoré zároveň identifikuje právne bariéry brániace tejto ochrane. Z projektu profituje aj široká verejnosť, najmä prostredníctvom jeho výstupov uverejňovaných na webstránke www.diskriminacia.sk.

 

Ďalšie informácie:

 

Projekt bol spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR.