head2.png

Monitoring verejných inštitúcií v oblasti antidiskriminácie

V prvom štvrťroku 2012 sme realizovali overovací monitoring uplatňovania práva na rovnosť a nediskrimináciu z dôvodu veku s dôrazom na aktívne starnutie, ako záverečnú fázu projektu Zvyšovanie kapacít a tvorba nástrojov pre monitoring dodržiavania princípu rovnosti a zásady rovnakého zaobchádzania verejnými inštitúciami pri realizácii ich zodpovedností v oblasti ľudských práv podporeného Úradom vlády SR. Monitoring sme uskutočnili na overenie návrhu metodológie monitorovania toho, ako verejné inštitúcie dodržiavajú princíp rovnosti a zásady rovn(ak)ého zaobchádzania v praxi. Hlavným cieľom projektu bolo prispieť k riešeniu problematiky prípravou tejto metodológie.

 

V rámci projektu sme prostredníctvom žiadostí o informácie oslovili rôzne inštitúcie. Žiadosti sa týkali dodržiavania zásady rovn(ak)ého zaobchádzania a princípu rovnosti vo vzťahu k osobám nad 45 rokov a tiež aktivít súvisiacich s Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012. Všetky odpovede sme spracovali v správe, ktorá analyzuje súčasný stav v tejto oblasti, identifikuje prekážky v odstraňovaní diskriminácie a ponúka odporúčania na systémové zmeny potrebné vzhľadom na platnú legislatívu i záväzky SR v danej oblasti.

 

Uskutočnili sme taktiež viacero vzdelávacích podujatí zameraných na vzdelávanie aktívnych občanov a občianok a ich prípravu na monitoring: štyri celodenné tréningy na jeseň 2011 a dva doplnkové tréningy vo februári 2012. Sústredili sme sa na osoby mladšieho veku (20 študentov a študentiek vysokých škôl) a staršieho veku (14 senioriek a seniorov vo veku približne nad 60 rokov). Školenia monitorujúcich sa sústredili na získanie poznatkov o (anti)diskriminácii, participácii a kontrole verejných inštitúcií a ich politík v tejto sfére, na osvojenie si metodológie monitorovania, rozvíjanie komunikačných zručností i ďalších sociálno-psychologických spôsobilostí. Tréningy viedli expertky/i s interdisciplinárnou expertízou spolupracujúce/i s ODZ. Vzdelávaniu predchádzalo vytvorenie koncepčného návrhu tréningov a tréningových materiálov, ktoré pripravili osoby z expertného tímu.

 

Program tréningov sa sústreďoval najmä na ochranu ľudských práv, právne aspekty diskriminácie a zásady rovn(ak)ého zaobchádzania – o. i. na základné koncepty práva na rovnosť a nediskrimináciu definované v antidiskriminačnom zákone, v pracovnoprávnej legislatíve, v medzinárodnom práve a antidiskriminačných smerniciach EÚ, so zameraním na rôzne formy diskriminácie – ďalej na zakázané dôvody diskriminácie a ich špecifiká, na možnosti identifikovať diskrimináciu a na techniky občianskeho monitoringu. V tréningoch sme sa sústredili aj na posilnenie právneho vedomia a komunikačných zručností účastníkov a účastníčok. Seniorky a seniorov sme zároveň scitliveli vo vnímaní diskriminácie – v budúcnosti tak môžu lepšie rozoznať diskrimináciu a obhájiť si svoje práva. Vďaka tréningu získali väčšie sebavedomie, čo zohráva významnú úlohu v odstraňovaní ich sociálnej izolovanosti.

 

Zorganizovali sme aj tri ďalšie podujatia určené ľuďom aktívnym v mimovládnych organizáciách (MVO). Workshopy v novembri 2011, vo februári a marci 2012 mali skôr charakter pracovnej diskusie, pričom z praktického hľadiska sa ich program sústreďoval na témy vygenerované ešte predtým spoločne s ľuďmi, ktorí sa ich zúčastňovali. Reagovali sme tak na problémy, s ktorými sa MVO stretávajú vo svojej praxi pri presadzovaní zásady rovn(ak)ého zaobchádzania a zároveň sme nadväzovali na predošlé vzdelávacie aktivity. Kľúčovým podujatím bol workshop v Bratislave 20. marca 2012, zameraný na občiansky monitoring verejných inštitúcií v oblasti antidiskriminácie. Detailne sme na ňom prediskutovali možnosti a úskalia monitoringu antidiskriminaácie v SR.

 

 

Ďalšie informácie:


Na stiahnutie:

Pozrite aj:

 

Projekt bol realizovaný s podporou Úradu vlády SR.