head4.png

Monitoring verejných inštitúcií v oblasti antidiskriminácie – workshopy pre MVO

Od januára 2011 do marca 2012 sme realizovali sériu aktivít zameraných na kontrolu verejných inštitúcií v oblasti dodržiavania ľudských práv a antidiskriminácie. Ich ťažiskom bolo vzdelávanie rôznych cieľových skupín najmä v otázkach prevencie a vysporiadavania sa s diskrimináciouna základe rasového alebo etnického pôvodu, veku, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie, pohlavia a rodu, náboženstva alebo viery, či iných dôvodov. Účastníci a účastníčky našich vzdelávacích podujatí môžu využiť získané vedomosti a zručnosti pri monitorovaní verejných inštitúcií a kontrole uplatňovania princípu rovnosti vo svojej činnosti.

 

V rámci tejto série sme zorganizovali tri podujatia určené ľuďom aktívnym v mimovládnych organizáciách (MVO), ktorí boli jednou z cieľových skupín. Workshopy v novembri 2011, vo februári a marci 2012 mali skôr charakter pracovnej diskusie, pričom z praktického hľadiska sa ich program sústreďoval na témy vygenerované ešte predtým spoločne s ľuďmi, ktorí sa ich zúčastňovali. Reagovali sme tak na problémy, s ktorými sa MVO stretávajú vo svojej praxi pri presadzovaní zásady rovn(ak)ého zaobchádzania a zároveň sme nadväzovali na predošlé vzdelávacie aktivity. V spolupráci s nimi sme sa sústreďovali najmä na mapovanie prejavov, resp. možných dopadov diskriminácie. Cieľom bolo vytypovať oblasti a/alebo inštitúcie, ktoré budú monitorované pri príprave a overovaní metodológie monitoringu zameraného na dodržiavanie princípu rovnosti a zásady rovnakého zaobchádzania verejnými inštitúciami.

 

Kľúčovým podujatím bol workshop v Bratislave 20. marca 2012, zameraný na občiansky monitoring verejných inštitúcií v oblasti antidiskriminácie. Bol určený záujemcom a záujemkyniam z MVO, ktorí/é sa zapojili do našich rozhovorov o metodológii monitoringu vo februári – marci 2012, alebo sa zúčastnili niektorého z našich predošlých antidiskriminačných tréningov. Na workshope sme detailne prediskutovali možnosti a úskalia monitoringu antidiskriminaácie v SR. Cieľom bolo hlbšie sa oboznámiť s metodológiou monitoringu dodržiavania zásady rovn(ak)ého zaobchádzania a prijímania / implementácie opatrení na predchádzanie a zamedzenie diskriminácii, ako aj s nástrojmi, ktoré sú k dispozícii. Participatívnou formou diskusie a práce v skupinách sme hľadali možnosti, ako tieto nástroje účinne uplatňovať v praxi a tak vytvárať konštruktívny tlak na pozitívne zmeny v činnosti verejných inštitúcií v oblasti antidiskriminácie. Zároveň sme navrhli ďalšie aktivity, ktoré by MVO posilnili v celkovej spôsobilosti asistovať diskriminovaným jednotlivcom a komunitám aj po skončení projektu vytváraním vlastných plánov občianskeho monitoringu.

 

Workshopy nadviazali na jednu zo súčasných aktivít nášho združenia, v rámci ktorej vytváramemetodológiu monitorovania, ako verejné inštitúcie dodržiavajú princíp rovnosti a zásady rovn(ak)ého zaobchádzania. Mnohé MVO majú už s monitoringom dodržiavania ľudských práv skúsenosti. Aktívne sa zapojili do nášho výskumu a tým samy prispeli k vytváraniu tejto metodológie. V budúcnosti budú môcť vytvorené metodologické postupy veľmi efektívne využívať. Budú môcť plánovať a realizovať monitoringy zamerané na špecifické problémy svojich cieľových skupín a zároveň v praxi overovať metodológiu monitoringu v oblasti antidiskriminácie. Používať ju budú môcť nielen mimovládne organizácie, ale aj jednotliví občania a občianky a verejné inštitúcie.

 

Ďalšie informácie:

 

Na stiahnutie: