head3.png

MVO vyzývajú vládu, aby neschválila novelu infozákona

Iniciatíva za dobrý zákon o prístupe k informáciám vyzvala Vládu SR, aby neschválila návrh novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám a pristúpila k systémovému riešeniu problémov postihnutých ľudí.

 

Vláda SR bude v najbližších dňoch rozhodovať o návrhu novely zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Návrh novely predkladá vláde ministerstvo spravodlivosti po pripomienkovom konaní, v ktorom neakceptovalo hromadnú pripomienku. Iniciovali ju mimovládne organizácie a žiadali návrh stiahnuť.

 

Deklarovaným zámerom novely je zabezpečiť prístup k informáciám aj pre ľudí so zrakovým postihnutím. Návrh však podľa Iniciatívy nerieši problém komunikácie týchto osôb s úradmi komplexne. Vôbec nepokrýva situácie, v ktorých sa ľudia s postihnutím ocitajú najčastejšie, kedy samotné orgány verejnej správy z vlastnej iniciatívy zasielajú občanom a občiankam rôzne výzvy, upomienky, rozhodnutia a iné písomnosti. „Domnievame sa, že nový zákon bude v praxi s najväčšou pravdepodobnosťou nerealizovateľný, pretože postup zabezpečovania prekladu informácií do braillovho písma nie je vôbec právne upravený,“ konštatovala na dnešnej tlačovej konferencii riaditeľka združenia Občan a demokracia Šarlota Pufflerová. Osoby alebo inštitúcie, ktoré disponujú zariadením na preklad do braillovho písma, nemajú povinnosť vyhovieť žiadosti úradov o takýto preklad. Ak by aj vyhoveli, nie je pre ne stanovená žiadna lehota. „To, či bude sprístupňovanie informácií fungovať, bude závisieť výlučne od ich dobrej vôle, ochoty alebo kapacitných možností,“ zdôraznila Pufflerová.

 

Predloženie novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám Národnej rade SR predstavuje podľa názoru signatárov Iniciatívy za dobrý zákon o prístupe k informáciám hrozbu oklieštenia ústavného práva na informácie prostredníctvom poslaneckých pozmeňujúcich návrhov.

 

Vo výzve Iniciatívy Vláde SR sa o.i. uvádza: „Vyzývame vás, aby ste návrh novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám neschválili a pristúpili k systémovému riešeniu problémov postihnutých občanov a občianok v komunikácii s úradmi. Viaceré mimovládne organizácie spracovali alternatívne a komplexné riešenie, ktoré pokrýva všetky životné situácie, v ktorých potrebujú ľudia s postihnutím komunikovať s úradmi. Vyzývame Vás, aby ste sa týmto návrhom, ktorý spočíva vo vytvorení asistenčnej služby pre osoby so zdravotným postihnutím, zaoberali a riešili situáciu v duchu nedávno ratifikovaného Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

 

V prípade, že návrh novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám schválite, vyzývame Vás, aby ste (ako návrh predkladajúci orgán) zároveň jasne deklarovali, že nepripustíte zneužitie svojho návrhu zákona na obmedzenie prístupu občanov k informáciám a uznesením sa zaviazali, že návrh novely stiahnete z rokovania NR SR, ak budú v druhom čítaní schválené akékoľvek pozmeňujúce návrhy nad rámec upravovanej problematiky komunikácie osôb so zrakovým postihnutím s úradmi.“

 

Za Iniciatívu za dobrý zákon o prístupe k informáciám:

Šarlota Pufflerová, Občan a demokracia
Emília Beblavá, Transparency International Slovensko
Marcel David Zajac, Ekofórum
Ondrej Dostál, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Peter Kunder, Aliancia Fair Play
Peter Wilfling, Občan a demokracia
Tomáš Kamenec, advokát
Norbert Brázda, Changenet
Rastislav Kužel, MEMO 98
Alena Pániková, Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation