head1.png

Od teórie k praxi: interdisciplinárne vzdelávanie o diskriminácii

V rámci projektu Od teórie k praxi: interdisciplinárne vzdelávanie o diskriminácii, ktorý podporila Nadácia Tatra banky v rámci svojho grantového programu Vedieť viac sme uskutočnili tieto projektové aktivity.

 

V prvej fáze projektu sme pripravovali učebný plán, učebné materiály (vrátane zoznamu odporúčanej literatúry) a metódy práce so študentmi a študentkami, a to v interdisciplinárnom kontexte. Na príprave sa podieľali odborníčky a odborníci z praxe spolupracujúce/i s naším združením (najmä z oblasti práva, psychológie a sociológie), ako aj vyučujúce/i z Katedry psychológie Filozofickej fakulty UK pod vedením PhDr. Jany Plichtovej, PhD., profesorky sociálnej psychológie.

 

Okruhy tém

  • sociálno-psychologické aspekty diskriminácie (podoby a prejavy kolektívnych identít, jazyk, verejný diskurz); empirické výskumy (psychológia menšín a ich vzťah k väčšine, diskriminujúce praktiky inštitúcií, diskriminujúci jazyk); mocenské aspekty diskriminácie; predsudky a stereotypy; proces kritického uvažovania ako prostriedok reflektovania a prekonávania predsudkov a stereotypov
  • právne aspekty diskriminácie (priama, nepriama diskriminácia, obťažovanie, nabádanie a pokyn na diskrimináciu), dôvody diskriminácie (rasa, etnicita, vek, zdravotné postihnutie, pohlavie, náboženstvo, sexuálna orientácia a pod.), možnosti právnej ochrany
  • občianske nástroje a spôsobilosti pri presadzovaní práva na rovnosť na individuálnej aj spoločenskej úrovni (právo na združovanie a zhromažďovanie, právo na informácie, petičné právo, nástroje deliberatívnej demokracie); nástroje a zručnosti potrebné pri tvorbe verejných politík; komunikačné a mediálne nástroje

 

Členky nášho združenia v úzkej spolupráci s prof. Janou Plichtovou prednášali a diskutovali so študentmi a študentkami na dvoch interaktívnych a participatívnych seminároch o diskriminácii. Študenti a študentky v nich neboli objektmi vzdelávania, ale jeho subjektmi aj aktérmi a aktérkami, spoluurčujúcimi priebeh a dynamiku vzdelávania.

 

Seminár s témou Rovnosť – koncepty a kontroverzie

(7. 12. 2010)

Seminár sa zameral na historické, filozofické a právne východiská jednotlivých koncepcií rovnosti, so zameraním na formálnu rovnosť, materiálnu rovnosť a rovnosť príležitostí. Seminár sa ďalej venoval hodnotám v pozadí formátovania prístupov k rovnosti a podobám a formám diskriminácie podľa právneho poriadku SR.

 

Seminár s témou Občianske nástroje a spôsobilosť pri presadzovaní práva na rovnosť

(8. 3. 2011)

Na seminári sme ako príklad činnosti mimovládnych organizácií presadzujúcich ľudské a občianske práva priblížili naše aktivity a prostriedky, ktoré využívame na dosahovanie svojich cieľov. Podrobnejšie sme informovali a diskutovali o úspešnej kampani občianskej iniciatívy Za dobrý zákon o prístupe k informáciáma následnom monitoringu jeho uplatňovania v praxi, ako aj ďalších aktivitách na jeho ochranu pred snahami politikov a úradov o dodatočné oslabenie zákona. Ako modelový príklad sme tiež použili a v diskusii analyzovali aktivity ODZ a ďalších mimovládnych organizácií na ochranu tehotných žien pred diskrimináciou.
V druhej fáze projektu študenti a študentky uplatňujú získané spôsobilosti a poznatky z oblasti (anti)diskriminácie v rámci kurzu zameraného na kvalitatívnu metodológiu, individuálne alebo v malých skupinách v spolupráci s expertmi/kami.

 

Na seminári 29. 6. 2011 sme analyzovali prítomnosť a spôsob spracovania problematiky (anti)diskriminácie v médiách, na základe dát a výstupov z monitoringu médií i ďalších našich realizovaných aktivít. Študentky a študenti dostali možnosť využiť vo svojich aktivitách portál Diskriminácia.sk aj sa zapojiť do relevantných aktivít združenia.