head5.png

Prvý monitoring (február – október 2001)

Prvý monitoring bol realizovaný na úrovni ústredných orgánov štátnej správy pod názvom „Štátna správa ľuďom“. Uskutočnil sa v mesiacoch február – október 2001 a bol financovaný Nadáciou pre podporu občianskych aktivít (NPOA) v rámci Programu boja proti korupcii.

Zber informácií sa uskutočnil po nadobudnutí účinnosti zákona o slobodnom prístupe k informáciám v nasledovných orgánoch štátnej správy: Úrad vlády SR, 15 ministerstiev, Štatistický úrad SR, Protimonopolný úrad SR, Úrad jadrového dozoru SR, Úrad pre štátnu pomoc a Letecký úrad SR.

Monitoring sledoval a vyhodnocoval:

  • spôsob komunikácie úradov
  • dodržanie lehôt pri vybavovaní žiadostí o informácie
  • obsah sprístupnených informácií

Správa z monitoringu