head2.png

SEMINÁR: Antidiskriminačná legislatíva v súdnej praxi na Slovensku a v EÚ

V spolupráci s Poradňou pre občianske a ľudské práva (POĽP) sme 26. – 28. mája 2010 v Tatranskej Štrbe zorganizovali vzdelávacie podujatieAntidiskriminačná legislatíva v súdnej praxi na Slovensku a v EÚ. Bolo určené sudcom a sudkyniam, justičným čakateľom a čakateľkám aj vyšším súdnym úradníčkam a úradníkom. Každý účastník a účastníčka dostali odborné materiály týkajúce sa danej problematiky.

 

Podujatie pozostávalo z viacerých tematických blokov:

• Praktickoprávne aspekty zásady rovnakého zaobchádzania v kontexte medzinárodných štandardov, práva EÚ a SR – 26. – 27. mája (doobeda)

• Aplikácia antidiskriminačnej legislatívy v súdnych konaniach v SR a iných členských štátoch EÚ – 27. (poobede) – 28. mája

 

Podujatie bolo ďalším z cyklu seminárov Antidiskriminácia v interdisciplinárnom kontexte. Realizovalo sa v rámci projektu Za transparentné súdnictvo rešpektujúce princíp rovnosti.


Semináre viedli vysokokvalifikované lektorky a lektori zo Slovenska i zahraničia:

 

Seminár 26. – 27. 5.:
– TERESA ROMER, sudkyňa Najvyššieho súdu Poľska (1990 – 2008), Varšava
– ZUZANA KOVAĽOVÁ, Európsky súd pre ľudské práva, Štrasburg
– PETER VARGA, Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava
– VANDA DURBÁKOVÁ, advokátka, Košice

 

Seminár 27. – 28. 5.:
– CHRISTIANE BRORS, Právnická fakulta Univerzity Carla von Ossietzkeho, Oldenburg, Nemecko (bývalá sudkyňa)
– RICHARD WHITTLE, Právnická fakulta Sheffield Hallam University, Sheffield, Veľká Británia
– ZDENĚK KÜHN, sudca, Najvyšší správní soud ČR, Praha
– JANKA DEBRECÉNIOVÁ, Občan, demokracia a zodpovednosť, Bratislava

 

Ďalšie informácie:

 

Podujatie sa realizuje z finančných prostriedkov projektu spolufinancovaného z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR, ktorého sprostredkovateľom je Nadácia otvorenej spoločnosti.