head3.png

Sledovanie uplatňovania zákona o slobodnom prístupe k informáciám (monitoring)

V rokoch 2001 – 2002 sme vykonávali monitoringy uplatňovania zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktoré boli zamerané na zisťovanie/zbieranie informácií o

  • správnosti postupu úradov pri poskytovaní informácií a
  • spôsobe komunikácie úradov s občanmi.

V rámci monitoringov sme monitorovali oba spôsoby poskytovania informácií – aktívne zverejňovanie informácií, kedy je úrad povinný v zákone určený okruh informácií zverejňovať z vlastnej iniciatívy, bez toho, aby občan o ne musel požiadať a poskytovanie informácií na žiadosť, kedy je úrad v stanovenej lehote povinný vybaviť občanovu žiadosť o informácie.

 

Cieľom monitoringov bolo identifikovať problémy a nedostatky pri uplatňovaní zákona o slobodnom prístupe k informáciám, upozorniť na ne a podnietiť úrady (povinné osoby) k ich riešeniu resp. odstráneniu. Snaha tak smerovala nielen k zbieraniu požadovaných informácií, ale rovnako k zmene či k prelomeniu niektorých zaužívaných postupov, ktoré boli z hľadiska zákona o prístupe k informáciám nesprávne, alebo boli pre občana – žiadateľa o informáciu nevýhodné, diskriminujúce, alebo odradzujúce.

 

Naším zámerom teda bolo poskytnúť úradom tzv. spätnú väzbu, ktorá je základom pre zlepšenie ich vnútornej organizácie a tiež komunikácie s verejnosťou. Cieľom však zároveň bolo aj zviditeľnenie možností, ktoré zákon o slobodnom prístupe k informáciám poskytuje občanom. Zverejnením výsledkov monitoringov sme verejne poukázali na problémy pri dodržiavaní zákona a tak sme sa snažili iniciovať zjednanie nápravy v činnosti monitorovaných úradov.

 

V prípadoch, kde sme zistili porušovanie zákona, sme sa nápravy domáhali právnou cestou (napríklad podávaním odvolaní), ale aj podávaním žalôb na nezákonné rozhodnutia úradov o nesprístupnení informácií. Na základe našich žalôb súdy vyniesli viaceré rozsudky, ktoré zmenili prax úradov pri uplatňovaní zákona. (odkaz na rozsudky budete už čoskoro mocť nájsť na našej stránke).

 

Združenie Občan a demokracia realizovalo spolu tri projekty monitoringu uplatňovania zákona o slobodnom prístupe k informáciám v praxi.