head3.png

Spolupracujeme s Centrom právnej pomoci

ODZ, 13. 9. 2022

Nadviazali sme spoluprácu s Centrom právnej pomoci (CPP), ktoré patrí medzi inštitúcie, ktoré majú napomáhať pri presadzovaní nediskriminácie a rodovej rovnosti na Slovensku – jeho zameranie a úlohy stanovuje zákon (konkrétne zákon č. 327/2005 Z. z. o právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi). Centrum sídli v Bratislave a má pobočky a konzultačné centrá po celom Slovensku. Naše spoločné úsilie má za cieľ prispieť k lepšiemu presadzovaniu zásady rovnakého zaobchádzania do praxe, domáhania sa nápravy v prípade jej porušenia a lepšiemu nastaveniu efektívnych opatrení vo verejných politikách, ako aj k účinnejšiemu presadzovaniu nediskriminácie a rodovej rovnosti v každodennom živote.

Hlavná úloha našej organizácie spočíva v posilňovaní Centra pri poskytovaní právnej pomoci v oblasti diskriminácie, resp. vo veciach s prvkami diskriminácie. Činnosť Centra budeme podporovať prostredníctvom odborných vzdelávacích a konzultačných aktivít pre jeho zamestnancov a zamestnankyne. Aby bola naša podpora čo najadresnejšia a najefektívnejšia, Centrum od svojich kancelárií zozbieralo dáta potrebné na realizáciu uvedených aktivít. Konkrétne aktivity pripravujeme spoločne – organizačne, koncepčne i obsahovo.


Začiatkom augusta sme mali prvé spoločné prípravné konzultačné stretnutie. Prediskutovali sme na ňom, aké sú aktuálne potreby CPP a rámcovo i oblasti súvisiace s presadzovaním nediskriminácie a rodovej rovnosti. Na ne sa budeme prioritne zameriavať na vzdelávacích a konzultačných stretnutiach počas trvania našej spolupráce.

Na úvod sme v dňoch 12. – 13. septembra 2022 v Martine pripravili vzdelávacie podujatie s názvom Antidiskriminačný zákon v praxi CPP. Podujatie sa venovalo antidiskriminačnému zákonu a zásade rovnakého zaobchádzania a ich interpretácii aj v kontexte práva EÚ a medzinárodného práva, ďalej možnostiam ich aplikácie a implementácie v praxi, otázkam súvisiacim so zastupovaním osôb dotknutých diskrimináciou v súdnych konaniach, ako aj s tvorbou verejných politík a systémových riešení smerujúcich k nediskriminácii a rovnosti atď.

Vzdelávacie podujatie sme realizovali metódami interaktívneho a participatívneho učenia s dôrazom na diskusiu. Viedla ho naša právna expertka Janka Debrecéniová, ktorá má hĺbkovú expertízu v oblasti antidiskriminačného práva a ľudských práv žien a bohaté skúsenosti s aplikáciou antidiskriminačného zákona a iných právnych predpisov týkajúcich sa zásady rovnakého zaobchádzania, ako aj zo zastupovania diskriminovaných osôb v mene ODZ v konaniach pred súdmi a poskytovania právneho poradenstva. Podujatie facilitovala manažérka projektu, výkonná riaditeľka ODZ psychologička Šarlota Pufflerová.

Podujatie malo výbornú odozvu od jeho účastníčok a účastníkov. Podľa vyplnených hodnotiacich dotazníkov všetky zúčastnené a zúčastnení vysoko ocenili obsahovú náplň vzdelávania, odbornosť našich zástupkýň aj prezentáciu tematiky. Všetci taktiež uviedli, že získané znalosti zo vzdelávania budú prínosom pre ich prácu a že vzdelávanie splnilo ich očakávania.

V rámci projektu pripravujeme ešte dve odborné konzultácie vo vzťahu k realizácii úloh Centra týkajúcich sa nediskriminácie a rodovej rovnosti.

 

Aktivity ODZ realizované na základe zmluvy o spolupráci sú súčasťou projektu ODZ s názvom Posilňovaním kľúčových inštitúcií, vzdelávaním a zvyšovaním informovanosti k udržateľnému presadzovaniu nediskriminácie a rodovej rovnosti, podporeného z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS – OSF) a Karpatskou nadáciou.

 
ACF_logo_black_w