head6.png

TRÉNING: Za život bez diskriminácie

Združenie Občan a demokracia zorganizovalo v dňoch 11. – 13. júna 2009 v Tatranskej Štrbe ďalšie vzdelávacie podujatie pre študentov a študentky humanitných odborov vysokých škôl. Podujatie s názvom Za život bez diskriminácie sa zameralo najmä na diskrimináciu z dôvodu pohlavia/rodu a sexuálnej orientácie. Uskutočnilo sa v rámci projektu Viacúrovňové posilňovanie odborných kapacít v oblasti antidiskriminácie.

 

Projektová aktivita predstavovala interaktívny tréning so zameraním na témudiskriminácie v oblasti rodovej rovnosti a sexuálnej orientácie. Mala interdisciplinárny charakter. Účastníci a účastníčky absolvovali časť programu vo forme modelových situácií a riešenia konkrétnych prípadov, prácou v skupinách a vo dvojiciach.

 

Tréning sa ťažiskovo venoval problematike rodových rol a stereotypov, mechanizmov kontroly a jazyka z rodového hľadiska. Druhou ťažiskovou oblasťou bola problematika heterosexizmu a homofóbie. Vstupné prezentácie, otvorenú diskusiu a fundovanú spätnú väzbu na vlastné aktivity študentiek a študentov im poskytli lektorky – odborníčky na túto problematiku Monika Bosá (EsFem), Sylvia Ondrisová (OaD), Janka Debrecéniová (OaD) a Šarlota Pufflerová (OaD). Časť odborného programu zabezpečila aj aktivistka občianskeho združenia QLF fórumRomana Schlesinger.

 

Ďalšie informácie:

 

Projekt bol realizovaný s podporou Nadácie NOS-OSF, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR.