head2.png

VYPOČÍTANÁ NESPRAVODLIVOSŤ – prístup žien na Slovensku k antikoncepcii

Slovenská republika zlyháva v zabezpečovaní prístupu k antikoncepčným prostriedkom

Bratislava, 30. 3. 2011 (MVO) – Antikoncepcia nie je len úzko medicínska či farmakologická záležitosť. Dáva ženám možnosť slobodne a zodpovedne rozhodnúť o počte a čase narodenia svojich detí, čím zásadne ovplyvňuje kvalitu života žien. Zároveň predstavuje zdravotne najbezpečnejšiu a z dlhodobého hľadiska aj ekonomicky najvýhodnejšiu cestu, ako predchádzať neželaným tehotenstvám. Štatistiky z ostatného dvadsaťročia jasne preukazujú postupný pokles interrupcií na Slovensku práve v závislosti od zvyšujúceho sa používania antikoncepcie. Slobodný prístup a používanie antikoncepcie je súčasťou základného ľudského práva na zdravie v sexuálnej a reprodukčnej sfére, ale aj práva na informácie a celkovo slobodného rozhodovania o vlastnom živote. Zabezpečiť primerané podmienky na realizáciu týchto ľudských práv môže v plnom rozsahu iba verejná správa a jej ústredné inštitúcie. Na Slovensku si však túto povinnosť plnia len veľmi žalostne.

Konštatovali to účastníčky a účastníci diskusie za okrúhlym stolom, ktorú včera v Bratislave zorganizovali ľudskoprávne mimovládne organizácie Center for Reproductive Rights(Centrum pre reprodukčné práva) z New Yorku, Možnosť voľbyObčan, demokracia a zodpovednosť. Pozvané zástupkyne a zástupcovia sekcie ľudských práv úradu vlády, ministerstva zdravotníctva, ministerstva práce a ďalších organizácií taktiež diskutovali o podstatných zisteniach z práve vydanej správy týchto organizácií VYPOČÍTANÁ NESPRAVODLIVOSŤ – Zlyhávanie Slovenskej republiky v zabezpečovaní prístupu k antikoncepčným prostriedkom. Správa sa opiera o výpovede žien, poskytovateliek a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a ďalších zainteresovaných osôb zo Slovenska, získané v rozhovoroch počas roka 2010.

Medzinárodné dokumenty o ľudských právach podpísané Slovenskou republikou požadujú, aby bol ženám a dospievajúcim dievčatám zabezpečený prístup k celej škále služieb súvisiacich so sexuálnym a reprodukčným zdravím. Z tohto záväzku vyplýva povinnosť zabezpečiť pre ženy dostatočné množstvo akceptovateľnej a finančne dostupnej antikoncepcie. Rovnako dôležité je aj sprístupňovať presné informácie o jej použití a metódach a zabezpečiť kvalitnú sexuálnu výchovu na školách.

„Ústava SR zaručuje právo na zdravie, právo na informácie a zákaz diskriminácie na základe pohlavia. Vnútroštátna legislatíva ďalej explicitne nariaďuje vláde zabezpečiť ženám bezplatný prístup k antikoncepčným prostriedkom, ktoré sú na lekársky predpis. Toto ustanovenie však vláda ignoruje,“ zdôraznilaŠarlota Pufflerová, výkonná riaditeľka ODZ, a pripomína: „Pre posilnenie postavenia žien v spoločnosti je podstatná možnosť kontrolovať svoju plodnosť. Plánovať počet a čas narodenia svojich detí im umožňuje plánovať si aj ostatné oblasti svojho života. Môžu sa vzdelávať, produktívne pracovať a rovnocenne zapájať do života spoločnosti.“

Žiadna z doterajších slovenských vlád nebola schopná zaoberať sa prekážkami, ktoré bránia ženám a dospievajúcim dievčatám v prístupe k antikoncepčným prostriedkom. Je to v protiklade so záväzkami vlády v oblasti ľudských práv, aj s predstavou o dôveryhodných verejných politikách. Keďže antikoncepčné prostriedky nie sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia, používateľky si ich musia zaplatiť v plnej cene. Najohrozenejšie ženy a dievčatá, napr. s nízkym príjmom či žijúce v násilných vzťahoch, nemajú na ich úhradu prostriedky, takže antikoncepcia je pre mnohé ženy prakticky nedostupná. Jej vysoká cena núti mnohé ženy užívať antikoncepciu nižšej kvality, alebo uchýliť sa k nespoľahlivým tradičným metódam plánovaného rodičovstva. Užívanie hormonálnej antikoncepcie je na Slovensku v porovnaní s inými krajinami (Holandsko vyše 60 %, Nemecko vyše 50 %, Francúzsko takmer 44 %) na nízkej úrovni (22,3 %).

„Muži a ženy by mali spoločne zdieľať zodpovednosť za plánované rodičovstvo. Antikoncepcia sa však na Slovensku považuje výlučne za zodpovednosť žien. V mnohých prípadoch si ju musia samy financovať, hoci ich príjmy sú oveľa nižšie, alebo dokonca nemajú k finančným zdrojom prístup – ako napr. ženy žijúce v násilných vzťahoch,“ hovorí Šarlota Pufflerová: „A toto všetko je súčasťou diskriminácie žien.“

Podľa správy bráni ženám a dospievajúcim dievčatám v prístupe k moderným antikoncepčným prostriedkom aj nedostatok presných, nestranných a komplexných informácií o metódach plánovaného rodičovstva. „V mnohých školách sexuálna výchova buď úplne chýba, alebo je nepostačujúca, sústreďuje sa iba na informácie o reprodukčných orgánoch a je ovplyvnená náboženským názorom učiteliek a učiteľov alebo prevádzkovateľov škôl“, pripomenula Adriana Mesochoritisová, predsedníčka združenia Možnosť voľby.

Zabezpečenie prístupu žien k akceptovateľným a finančne dostupným antikoncepčným prostriedkom je súčasťou dôveryhodnej politiky štátu v oblasti verejného zdravia, s významným ekonomickým dopadom v budúcnosti. Nárast používania antikoncepcie znižuje počet neželaných tehotenstiev a to vedie k úsporám nákladov na zdravotnú starostlivosť. Nižší počet neželaných tehotenstiev je prospešný aj pre zdravie žien, pretože spôsobuje pokles počtu interrupcií, materskej chorobnosti a materskej úmrtnosti. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zahrnula antikoncepčné prostriedky vrátane núdzovej antikoncepcie do zoznamu základných liekov, ktoré by mal štát finančne sprístupniť všetkým. Uznala tým pozitívny vplyv antikoncepcie na zdravie a na úsporu nákladov.

„Uvedomujúc si tieto pozitíva, 18 z 27 členských štátov EÚ súhlasilo s úplným alebo čiastočným pokrytím nákladov na antikoncepčné prostriedky prostredníctvom systému verejného zdravotného poistenia. Naopak na Slovensku, s výnimkou sterilizácie zo zdravotných dôvodov, antikoncepcia na zabránenie otehotnenia absolútne nespadá do rámca verejného zdravotného poistenia,“ pripomenula Adriana Lamačková, právna poradkyňa Centra pre reprodukčné práva, New York.

V roku 2008 výbor, ktorý dohliada na dodržiavanie Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW), zdôraznil, že služby týkajúce sa plánovaného rodičovstva na Slovensku nespĺňajú požiadavky medzinárodného práva. (Neoddeliteľnou súčasťou týchto služieb je aj antikoncepcia.)Výbor od vlády požadoval, aby „prijala opatrenia na zlepšenie prístupu žien a dospievajúcich dievčat k finančne dostupnej reprodukčnej zdravotnej starostlivosti a opatrenia na zlepšenie prístupu k informáciám a k finančne dostupným prostriedkom plánovaného rodičovstva“. Neplnením týchto požiadaviek dochádza na Slovensku k porušovaniu ľudských práv. Zodpovednosti za tento stav sa slovenská vláda nemôže zbaviť.

Expertky zo SR a USA sa preto obracajú na vládu so zásadnými odporúčaniami: „Žiadame vládu SR, aby zabezpečila súlad vnútroštátnych predpisov a politík s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardami a odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie. Tie vyzývajú krajiny, aby zabezpečili prístup k širokej škále moderných antikoncepčných prostriedkov tým, že ich finančne sprístupnia pre všetky osoby.

Vyzývame preto vládu SR, aby:

    • naplnila toto odporúčanie uhrádzaním antikoncepcie z verejného zdravotného poistenia,
  • zaoberala sa prekážkami v prístupe k informáciám o antikoncepcii,
  • nariadila komplexnú, faktami podloženú a nediskriminačnú sexuálnu výchovu v školách,
  • vyvíjala také politiky, ktoré by zabezpečili ženám a dospievajúcim dievčatám komplexné informácie o antikoncepcii od gynekológov a gynekologičiek.“

 

 

Expertky zároveň vyzývajú medzinárodné ľudskoprávne orgány, aby žiadali od Slovenska plnenie záväzkov týkajúcich sa ľudských práv.

Ďalšie informácie:

 

Stanovisko ministerstva zdravotníctva

Čítajte aj:

 

Kontakt:

Ľubica Trubíniová (ODZ)
02-5292 0426
trubiniova@oad.sk
www.oad.sk