head5.png

VZDELÁVANIE: Inšpektoráty práce a dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania

Inšpektoráty práce a ich pôsobenie pri plnení záväzkov SR týkajúcich sa presadzovania dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a štátnozamestnaneckých vzťahoch

 

Od októbra 2010 do marca 2011 sme realizovali projekt Zlepšenie situácie v oblasti antidiskriminácie so zameraním na vybrané aspekty dodržiavania zásady rovného zaobchádzania na trhu práce, v rámci Akčného plánu na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na rok 2010. Jedna z dvoch ťažiskových aktivít projektu sa zamerala na zvýšenie efektívnosti fungovania inšpektorátov práce.

 

 

S cieľom zlepšiť fungovanie inšpektorátov práce pri presadzovaní zásady rovnakého zaobchádzania sme sa snažili prispieť k systémovým zmenám v tejto sfére viacerými projektovými aktivitami:

  • vzdelávanie inšpektoriek a inšpektorov práce v oblasti (anti)diskriminácie,
  • bližšie identifikovanie systémových nedostatkov a bariéram v oblasti inšpekcie práce,
  • ďalšie komunikovanie zistení a navrhovaných opatrení relevantným aktérom a aktérkam (napr. vláde a ďalším tvorcom a tvorkyniam legislatívy a politík

 

V decembri 2010 sme uskutočnili tri jednodňové vzdelávacie stretnutia o (anti)diskriminácii pre inšpektorky a inšpektorov práce zo všetkých inšpektorátov v SR vrátane Národného inšpektorátu práce (NIP). Celkovo sa ich zúčastnilo 66 inšpektoriek a inšpektorov. Jedno stretnutie sa uskutočnilo pre inšpektorky a inšpektorov z Košíc (vrátane NIP) a Prešova, druhé pre inšpektorky a inšpektorov z Nitry, Trnavy a Bratislavy a tretie pre inšpektorky a inšpektorov zo Žiliny, Banskej Bystrice a Trenčína.

 

Stretnutia sa zameriavali na vzdelávanie o právnych aspektoch diskriminácie a zásady rovného zaobchádzania, o zakázaných dôvodoch diskriminácie a ich špecifikách, o možnostiach identifikovať diskrimináciu inšpektorátmi práce v kontexte procesných požiadaviek zakotvených v legislatíve SR a legislatíve EÚ. Ďalej sa venovali možnostiam efektívneho iniciatívneho postihovania porušení zásady rovnakého zaobchádzania zamestnávateľmi a poskytovania poradenstva inšpektorátmi v problematike antidiskriminácie.

 

Na jednotlivých stretnutiach sa diskutovalo o bariérach, ktorým inšpektoráty práce čelia pri identifikovaní, sankcionovaní a celkovo potláčaní prejavov diskriminácie a iného porušovania zásady rovnakého zaobchádzania. Účastníčky a účastníci identifikovalinajvážnejšie problémy a nedostatky, s ktorými sa vo svojej práci stretávajú. Podľa nich sú porušenia zásady rovnakého zaobchádzania pomerne časté. Na základe diskusie zástupkyne ODZ potom analyzovali ďalšie systémové nedostatky v činnosti inšpekcie a ich možné riešenia.

 

Zistenia sumarizuje výstupný materiál z prvej časti projektu. Na ich základe navrhujeme rámcové odporúčania vláde SR a ďalším aktérom a aktérkam s dosahom na inšpektoráty práce. Ich realizácia môže napomôcť zlepšeniu fungovania inšpekcie práce vo vzťahu k presadzovaniu zásady rovnakého zaobchádzania. Tým môže prispieť k napĺňaniu vnútroštátnych, európskych a medzinárodných záväzkov SR v oblasti práva na rovnosť a ďalších ľudských práv.

 

Ďalšie informácie:

 

Pozrite aj:

 

Projekt bol realizovany s finančnou podporou Vlády SR.