head3.png

Zapojenie migrantov a migrantiek na trhu práce v SR

Ako ukazujú viaceré výskumy, na Slovensku je tendencia vnímať prisťahovalcov, kultúrne odlišné skupiny či konkrétnych utečencov a azylantov negatívne. Ide predovšetkým o pretrvávanie stereotypov, že prisťahovalci berú prácu ľuďom na Slovensku, príp. že prispievajú k rastu kriminality. Komunity migrantov nemajú štatút národnostnej menšiny, a teda ani práva z toho vyplývajúce. Aj keď je ich počet na Slovensku stále dosť nízky, sú často vykresľovaní ako ekonomická, kultúrna aj bezpečnostná hrozba. V súlade s tým sa aj prijímajú viaceré reštriktívne opatrenia vrátane zákonov.

 

Migranti a migrantky majú dlhodobo slabý prístupu k zamestnaniu na slovenskom trhu práce. Ovplyvňujú to najmä predsudky zo strany zamestnávateľov aj verejných inštitúcií, ale aj ichnezodpovedný prístup k identifikácii a riešeniu problémovtejto znevýhodnenej a veľmi často diskriminovanej skupiny. Existujúce verejné politiky na podporu zamestnanosti migrantov a migrantiek sa implementujú nedostatočne, nevhodne je nastavená aj legislatíva. Situáciu komplikuje nedostatok relevantných štatistických a výskumných dát i neexistencia dopadových štúdií opatrení na trhu práce. Orgány štátnej správy, samosprávy, verejné inštitúcie, zamestnávatelia, poskytovatelia služieb a pod. tieto údaje systematicky nezisťujú.

 

Skutočnosť, že je niekto cudzincom, je zakázaným dôvodom diskriminácie (v zmysle antidiskriminačného zákona). Namiesto toho, aby si migranti/ky mohli dôsledne uplatňovať svoje práva, dochádza často k ich sekundárnej diskriminácii a viktimizácii, v spojení s viacerými ďalšími dôvodmi (etnicita, farba pleti, rasa, náboženstvo, jazyk a pod.). Trpia tak rôznymi formami viacnásobnej diskriminácie – akoby nestačilo, že sú primárne diskriminovaní/é už len preto, že sú cudzinci/ky.

 

V projekte preto mapujeme situáciu v oblasti diskriminácie migrantov a migrantiek na trhu práce, v kontexte existujúcich verejných politík, opatrení a praktík a z toho vyplývajúcich bariér pre migrantky a migrantov. Súčasťou projektu je analýza špecifík diskriminácie migrantov/iek a ich skupín v prístupe k zamestnaniu a počas neho, identifikácia zdrojov dát, zber a vyhodnocovanie dát, porovnanie tejto skupiny s inými skupinami vystavenými riziku diskriminácie a analýza sociálno-ekonomických dopadov. Výsledkom analýzy budú závery a odporúčania, ktoré budú k dispozícii verejnej správe, odbornej a laickej verejnosti ako podklad pre ďalšiu diskusiu a prípravu opatrení na zlepšenie situácie v tejto oblasti.

 

Cieľom tejto aktivity je zmapovať a pomenovať problémy v oblasti diskriminácie migrantov a migrantiek na trhu práce v kontexte existujúcich verejných politík, opatrení a praktík a z toho vyplývajúcich bariér, ktoré v súčasnosti bránia efektívnemu nastavovaniu antidiskriminačných politík, ich monitoringu a evalvácii, a celkovo účinnej realizácii preventívnych opatrení na ochranu pred diskrimináciou tejto znevýhodnenej skupiny.

 

Projekt prispieva k scitliveniu, informovanosti a lepšiemu porozumeniu problémom a potrebám migrantov a migrantiek zo strany širokej i odbornej verejnosti na Slovensku. Porozumenie a zvnútornenie si potreby a zákonnej povinnosti nediskriminačne zaobchádzať s migrantmi a migrantkami na trhu práce (najmä u verejnej správy) je nevyhnutnou podmienkou pre zmenu súčasnej situácie. Tá signalizuje, že naša krajina nie je dobre pripravená na možný budúci vývin, kedy – podobne ako v ďalších členských krajinách EÚ – bude veľmi pravdepodobne počet migrantov/iek narastať. Trh práce ich bude musieť efektívne absorbovať a priebežne riešiť vynárajúce sa problémy, a nie generovať ďalšie prekážky ako teraz.