head4.png

Združenie Občan a demokracia posilňuje mimovládne organizácie aktívne v oblasti antidiskriminácie

Združenie Občan a demokracia už niekoľko rokov realizuje rôzne druhy aktivít, ktorými sa snaží posilňovať občiansku spoločnosť a jednotlivcov pri presadzovaní princípu rovnosti, zásady rovnakého zaobchádzania a zákazu diskriminácie. Dlhodobo a na rôznych úrovniach pri tom spolupracuje s ďalšími mimovládnymi organizáciami, ktoré sa zaoberajú posilňovaním svojich cieľových skupín a presadzovaním zákazu diskriminácie vo vzťahu k nim.

 

Súčasťou tejto spolupráce bol aj vzdelávací seminár pre cca 50 zástupkýň a zástupcov slovenských mimovládnych organizácií o diskriminácii a o možnostiach MVO pri jej potláčaní a prevencii, ktorý sa uskutočnil v máji 2005. Občan a demokracia v súčasnosti štartuje nové programy, ktoré budú akousi nadstavbou pre MVO, ktoré sa tohto vzdelávacieho podujatia zúčastnili, ale ktoré zároveň umožnia ďalším MVO pripájať sa k sieťam občianok a občanov, ktoré sú aktívne a aktívni pri presadzovaní zásady rovnakého zaobchádzania. Konkrétne pripravujeme ďalšie tréningy o možnostiach MVO v oblasti antidiskriminácie (osobitne pre MVO, ktoré sa zúčastnili tréningu v roku 2005, a osobitne pre ďalšie MVO, ktoré prejavia záujem). Zároveň pripravujeme konzultácie / supervíziu pre MVO, ktoré realizujú programy v oblasti rovnakého zaobchádzania a antidiskriminácie a ktoré prejavia záujem o intenzívnejšiu spoluprácu tohto druhu.

 

Aby sme mohli naše plánované aktivity dobre pripraviť a nastaviť koncept avizovaných konzultácii, veľmi by nám pomohli informácie o aktivitách, ktoré MVO v oblasti antidiskriminácie robia, o problémoch, s ktorými sa pri tom potýkajú a o potrebách, ktoré v tejto oblasti majú a ktoré by sme mohli pomôcť naplniť. Chceli by sme Vás preto poprosiť o vyplnenie dotazníka, ktorý sa snaží mapovať uvedené (vyplnenie dotazníka trvá cca 25 minút). O vyplnený dotazník by sme Vás chceli poprosiť do štvrtka 8. marca 2007 (zašlite ho, prosím, na emailovú adresudebreceniova@oad.sk alebo poštou na adresu združenia Občan a demokracia).

 

Ak Vás naše pripravované aktivity zaujali a máte záujem zúčastniť sa tréningu o rovnakom zaobchádzaní a antidiskriminácii a o možnostiach MVO v týchto oblastiach, oznámte nám to, prosím, na adrese pufflerova@oad.sk alebo telefonicky.