head5.png

ACADEMIA AEQUALITAS: Ľudské práva a zákaz diskriminácie (workshop)

ODZ, 9. 4. 2014

V rámci ucelenej série podujatí programu neformálneho vzdelávania ACADEMIA AEQUALITAS sme 9. apríla 2014 pripravili workshop s témou Ľudské práva a zákaz diskriminácie. Účastníčky a účastníci sa hlbšie oboznámili so základnými ľudskými a občianskymi právami z vecného aj právneho hľadiska. Diskutovali o probléme diskrminácie a jeho širších spoločenských aj individuálnych súvislostiach, vrátane skúseností z praxe. Osobitne sa venovali zákazu diskriminácie a záväzkom SR v tejto oblasti z hľadiska medzinárodného práva, práva EÚ a vnútroštátneho práva. Odborné príspevky prezentovali lektorky ODZ PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD. a Mgr. Margaréta Vozáriková, ktoré zároveň viedli celý tréning.

Na workshope sa zúčastnili vysokoškolské študentky a študenti humanitných odborov (sociológie, politológie, práva, psychológie, sociálnej práce, manažmentu a i.) so záujmom aktívne ovplyvňovať veci verejné a motiváciou vzdelávať sa v oblasti ľudských práv a (ne)diskriminácie. Získané informácie a zručnosti využijú vo svojej budúcej profesii a budú tak kvalifikovanejšie uplatňovať princíp rovnosti v rôznych sférach života spoločnosti.
 

Stiahnite si:

 

 
Podujatie podporili Open Society Foundations v rámci Women´s Rights Programme, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd a Fond pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014, v rámci programu Demokracia a ľudské práva. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.